Wednesday, March 23, 2011

Błysk czy mat? Czyli kłopoty z błyszczącym nosem. Flash or mat? So problems with the glossy nose.

www.douglas.pl

Błysk czy mat? Czyli kłopoty z błyszczącym nosem.

Autorem artykułu jest Ewa Filipecka


Wizażysta pracuje z delikatną materią, jaką jest uroda kobiety. Perfekcyjna umiejetność podkreślania atutów twarzy to cecha dobrego warsztatu.
Obserwuję często bardzo dobry kolorystycznie makijaż, w którym w nieprawidłowy sposób użyto kosmetyków nabłyszczających.
Robiąc makijaż, pamiętaj, że błysk daje optyczne złudzenie powiększenia i przybliża powierzchnię, na której sie znalazł. Dlatego też najbezpieczniej będzie, gdy zastosujesz go tylko wtedy, gdy płaszczyzna jest gładka, równa i godna wyeksponowania.
Błysk i mat, podobnie jak kolor i światło, ułatwiają przeprowadzenie korekt na malowanej twarzy. Zachęcam Cię więc do rozważnego wybierania właściwych dla siebie kosmetyków upiększających.
Skóra to największy narząd ludzkiego ciała. Zajmuje około dwa metry kwadratowe powierzchni. Waży wcale nie mało, bo od pięciu do sześciu kilogramów. Pełni wielorakie funkcje. Bierze udział w skomplikowanych procesach regulacji hydrolipidowej.
Znajdujące się w niej gruczoły łojowe wydzielają tłuszcz, który zapobiega pękaniu naskórka, chroni przed wysuszeniem i uszkodzeniem skóry.
Jednakże nadmierna aktywność gruczołów łojowych jest przyczyną powstawania cery tłustej. Ten rodzaj cery występuje głównie u osób młodych. Coraz częściej jednak zdarza się też i  u dorosłych.
W skład kosmetyków do pielęgnacji cery powinny wchodzić substancje regulujące ilość wydzielanego sebum. Nie mogą jednak wysuszać cery, co czasem ma miejsce.
Dobrze dobrany do potrzeb cery krem, zdecydowanie ułatwi Ci zadanie. Dużo łatwiej zapanujesz nad nadmiernym świeceniem się czoła, nosa czy brody.
Właścicielki tłustej lub mieszanej cery, słusznie zauważają, że nawet najstaranniejszy makijaż oczu i ust nie przynosi dobrego efektu, gdy cera się świeci.
Najwięcej kłopotu sprawiają zwykle nosy. Nos bowiem , jak wiadomo, jest najbardziej wystającą i najlepiej wyeksponowaną częścią twarzy. Jeżeli mocno się błyszczy wydaje się większy i jeszcze bardziej widoczny.
Błyszczące części twarzy są odbierane przez obseratora jako większe niż są w rzeczywistości. Zrozumiałe więc, że kobiety o dużych nosach, szerokich, wypukłych czołach i wydatnych brodach, powinny matowić te obszary twarzy.
Za pomocą kosmetyków błyszczących i matowych możesz wpłynąc również na harmonizowanie proporcji.
Zbyt długi nos skrócisz optycznie nie tylko przyciemniejąc go podkładem ale również matowiąc.
Oczy to istotny element makijażu. W korekcie ich wielkości, kształtu,głębokości osadzenia, wykorzystaj również błysk i transparencję.
Małe i głęboko osadzone oczy potrzebują jasnych i błyszczących barw.
Oczy wypukłe schowasz kładąc matowy cień w miejscach wypukłych.
Usta, to po oczach najważniejszy element wizerunku. Tak, jak brwi i oczy, usta mają różną wielkość. Różnią się też wypukłością i intensywnością czerwieni wargowej.. To wszystko determinuje wybór środków i metod makijażu.
Usta wąskie pokryj jasnymi i błyszczącymi kosmetykami.Nie rób tego jednak w przypadku dużych i wydatnych warg.
Spękany naskórek ukryjesz pod błyszczącym kosmetykiem.Pomarszczone usta kobiety dojrzałej wymagają jednak użycia matu.
Matowienie i nabłyszczanie powinno służyć określonym celom. Nadużywanie kosmetyków matujących może doprowadzić do stworzenia efektu maski na twarzy. Połyskujące kosmetyki z kolei, mogą podkeślać te elementy twarzy, które powinny być ukryte.
Jednym z głównych przykazań wizażysty jest uzyskanie maksymalnego efektu naturalności. Jeśli stosujesz  z rozwagą błysk i mat, to taki rezultat masz zapewniony!
---
Ewa Filipecka, Artystka Makijażu i Kreatorka Wizerunku, wykładowca Profesjonalnych Technik Makijażu, właścicielka Akademii Makijażu Ewy Filipeckiej
http/:www.wizazystka.com.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Flash or mat? So problems with the glossy nose. 
The author of this article is Eve Filipecka

Make-up artist works with a delicate matter, which is the beauty of women. Ability to stress the advantages of a perfect face is a feature of a good workshop. I watch often make very good color, which incorrectly used cosmetics rinse. Doing make-up, remember that flash offers optical illusion of magnification and closer to the surface on which they are. Therefore, the safest bet is when you apply it only when the surface is smooth, and worthy of equal prominence. Flash and mats, as well as color and light, easy to carry out adjustments on the painted face. I urge you therefore prudent for you to select the right makeup cosmetics. The skin is the largest organ of the human body. It takes about two square meters.Weighs not enough, because five to six kilograms. Performs multiple functions.Participates in complex regulatory processes hydrolipid. Located in the sebaceous glands secrete fat, which prevents cracking of the epidermis, protects against dehydration and skin damage. However, overactivity of the sebaceous glands is the cause of oily skin. This type of skin occurs mainly in young people. Increasingly, however, also occurs in adults. The cosmetics, skin care should include substances regulating the amount of secreted sebum. But they can not dry out your skin, which sometimes takes place. Well matched to the needs of skin cream, definitely gives you a job. Much easier to be controlled over-lighting of the forehead, nose and chin. Owner oily or mixed skin, have rightly pointed out that even the terrible make-up eyes and mouth does not bring a good effect, when the skin is illuminated. Most tend to run into trouble noses. Nose In fact, as we know, is the most prominent and best-exposed part of the face. If shines strongly feel larger and more visible. Shiny side of the face are received by obseratora as bigger than they really are.Understandably, then, that women with big noses, wide, convex foreheads, and prominent chins, they should matowić these areas face. Using cosmetics glossy and matte can also affect the proportion of harmonizing. Too long nose not only shorten the optically przyciemniejąc backing him but also matowiąc. The eyes are an important element of make-up. The adjustments to their size, shape, depth of embedding, use the flash and transparency. Small-and deep-set eyes need bright and shiny colors. Eyes bulging putting matte shadow hide in places convex. Mouth, the eyes are the most important element of the image. Just as the eyebrows and eyes, lips have a different size. And vary the intensity of convexity and lip. It all determines the choice of means and methods of makeup. Lips thin coat bright and shiny cosmetics. Do not do this but in the case of large and prominent lips. Cracked skin hide the glossy cosmetic. Mature woman wrinkled lips, however, require the use of flat. Dulling and putting a shine should serve a specific purpose. Abuse of cosmetics can cause matting to create the effect of the mask on your face. The sparkling beauty, in turn, may face podkeślać these elements that should be hidden. One of the main commandments of make-up artist is to get the maximum effect of naturalness. If you use flash wisely and mats, such an outcome is sure! 

No comments:

Post a Comment