Wednesday, March 23, 2011

Na czym polega zabieg podania botoxu ? What is the treatment of botox injection?

www.douglas.pl

Na czym polega zabieg podania botoxu ?

Autorem artykułu jest Monika Gancarska


Botox (toksyna botulinowa) przeznaczony jest dla osób chcących pozbyć się zmarszczek głównie w górnej części twarzy, tzw. zmarszczek mimicznych. Są to zmarszczki, które występują często już u bardzo młodych osób, ponieważ wiążą się z żywą mimiką twarzy.
W dermatologii estetycznej, botox podaje się w celu wygładzenia zmarszczek, operując dawkami rzędu 20-60 jednostek w czasie jednego zabiegu. Stosuje się, więc go w bardzo małych, ściśle dobranych dla danego pacjenta dawkach, które działają tylko w miejscu podania. W przypadku zmarszczek bardzo głębokich i mocno utrwalonych może zaistnieć konieczność uzupełnienia zabiegu podania botoxu przez wypełnienie zmarszczek kwasem hialuronowym. Może być łączony również z innymi metodami liftingu twarzy.

Botox stosuje się również do leczenia nadpotliwości dłoni, stóp i pach. Zastrzyki z toksyny botulinowej zaleca się również w leczeniu schorzeń związanych z kurczami mięśni i tikami, w leczeniu spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym, w okulistyce do leczenia zeza i kurczu powiek. Botox może też uwolnić nas od bólów głowy – podany w odpowiednią okolicę czoła i karku leczy migrenę.

Przebieg zabiegu

Toksyna botulinowa jest wstrzykiwana przy użyciu jednorazowej strzykawki zaopatrzonej w bardzo cienką igłę. Małą ilość preparatu precyzyjnie wstrzykuje się w kilka miejsc na twarzy. Zabieg trwa krótko. W zależności od liczby leczonych miejsc (punkty iniekcji) zajmuje to około 15-20 minut.  Ból związany ze wstrzykiwaniem jest minimalny. Wielu pacjentów porównuje go do kilkusekundowego ugryzienia przez mrówkę lub komara. Zabieg nie wymaga znieczulenia miejscowego.  Ze względu na komfort pacjenta czasami stosuje się znieczulenie kremem (np. EMLA) na około 30 minut przed zabiegiem.

Po zabiegu

Zmarszczki całkowicie lub częściowo likwidują się, wyraz twarzy staje się łagodniejszy, wygląda naturalnie, ogólna mimika zastaje zachowana. Dawka stosowana w celach kosmetycznych jest wielokrotnie niższa od dawki leczniczej i całkowicie bezpieczna.  Jest dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb.
Toksyna botulinowa zaczyna działać już po 2 -3 dniach od momentu wstrzyknięcia. Natomiast pełny efekt terapeutyczny jest widoczny dopiero po 7-10 dniach. Efekt po zabiegu utrzymuje się średnio 3-6 miesięcy. Zależy to od indywidualnych cech organizmu.

Po tym okresie mimika twarzy stopniowo powraca. Po całkowitym wygaśnięciu działania toksyny botulinowej, zabieg należy powtórzyć. Jeżeli z różnych powodów pacjentka nie może poddać się kolejnym zabiegom to i tak jej skóra na tym skorzysta. Twarz już po jednokrotnym zabiegu - czyli około półrocznym okresie działania toksyny botulinowej, wygląda młodziej, jest bardziej wypoczęta. Niejednokrotnie zmarszczki ulegają spłyceniu. Jest to wynik dodatkowego działania botoxu, polegający na tym, że gdy przez pół roku nie wykonujemy ruchów marszczących czoło czy ruchów odpowiedzialnych za “kurze łapki” skóra odpoczywa, więc po ustaniu działania botoxu i tak wygląda młodziej. Inwestujemy w ten sposób w przyszłość dając skórze pół roku odpoczynku.

Terapia toksyną botulinową w celach estetycznych jest stosunkowo prosta, jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, nie wymaga żadnych szczegółowych badań diagnostycznych i bezpośrednio po jej zakończeniu pacjent może powrócić do swoich codziennych aktywnośći.

Nie istnieje ryzyko żadnych blizn bądź uszkodzeń, a miejsce wstrzyknięcia botoxu jest niewidoczne. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zależy od mięśnia, do którego podaje się preparat i powinno być szczegółowo omówione z lekarzem przed wykonaniem zabiegu.

Postępowanie po zabiegu
- unikać masażu w miejscach wstrzyknięć
- w ciągu 4 godz. po zabiegu nie pochylać głowy do dołu (np przy zawiązywaniu butów czy też podczas snu)
- nie wykonaywać intensywnych ćwiczeń fizycznych przez okres 7 dni po zabiegu.

Powtarzanie zabiegów

Zabiegi można powtarzać co 6 - 8 miesięcy nie częściej niż co 3 miesiące. Jest to jeden z tych zabiegów, do których pacjenci wracają z ochotą, ponieważ daje bardzo szybkie i długotrwałe efekty, które wszyscy wokół zauważają a jednocześnie jest to zabieg nieinwazyjny i prosty w wykonaniu.
---
Medycyna Estetyczna i Laserowa | IkonaCity

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

What is the treatment of botox injection?
The author of the article is a Monique Gancarska

Botox (botulinum toxin) is designed for people who want to get rid of Wrinkle mainly in the upper part of the face, so. wrinkles. These are wrinkles, which are often already in very young people, because they involve with a live facial expressions. The aesthetic dermatology, Botox is administered in order to smooth out wrinkles, manipulating doses of 1920-1960 units in a row during one procedure. Apply So it is very small, closely matched for the patient doses, which operate only at the injection site. In the case of very deep wrinkles and firmly fixed may be necessary to supplement the application procedure Botox for wrinkle filling with hyaluronic acid. Can be combined well with other methods of face lifting.
Botox is also used to treat excessive sweating of hands, feet and underarms. Botulinum toxin injections are also recommended in the treatment of kurczami related muscle and tics in the treatment of spasticity in children with cerebral palsy, in ophthalmology for the treatment of strabismus and blepharospasm.Botox can also free us from the headaches - given the appropriate surroundings face and neck cure for migraine.
The course of treatment
Botulinum toxin is injected using a disposable syringe with a very fine needle. Small amount of injected precisely in a few places on the face. The treatment is short. Depending on the number treated areas (injection points) takes about 15-20 minutes. The pain associated the injection is minimal. Many patients compare it to a few seconds of getting bitten by an ant or a mosquito. The treatment does not require local anesthesia. Due to the patient's comfort is sometimes used anesthetic cream (eg EMLA) for approximately 30 minutes prior to surgery.
After surgery
Wrinkles totally or partially liquidated in facial expression becomes softer, natural look, the overall facial finds preserved. Dose used for cosmetic purposes is much lower than the therapeutic dose and completely secure. Is selected individually depending on the needs. Botulinum toxin takes effect after 2 -3 days after injection. However, the full therapeutic effect is seen only after 7 - 10 days. The effect persists after an average of 3-6 months. It depends on individual characteristics of the organism.
After this period of facial expression gradually returns. After complete termination of botulinum toxin, the treatment must be repeated. If the various reason you can not undergo further treatment and so the skin on benefit most. Face after a single treatment - about half a year duration of action of botulinum toxin, looks younger, is more rested. Sometimes wrinkles are shallower. This result is Botox additional action, in the sense that if not for half a year perform movements or movements of the forehead marszczących responsible for the "chicken feet "leather rest, so after the end of botox and so it looks younger. We invest in this way in the future by giving the skin a half years rest.
Therapy with botulinum toxin for aesthetic purposes is relatively simple, it is performed on an outpatient basis, does not require any detailed research Diagnostic and immediately after the patient can return to their daily activity.
There is no risk of scarring or damage, and the injection site Botox is not visible. Risk of adverse reactions depends on muscle, which gives the formulation and should be discussed in detail with your doctor before surgery.
Management after surgery
- Avoid massage of injection sites - Within 4 hours. after surgery does not tilt the head to the bottom (for example, during the establishment shoes or during sleep) - Not wykonaywać intense physical exercise for 7 days after surgery.
Repeat treatments
Treatments can be repeated every 6 - 8 months, no more frequently than every 3 months. It is is one of those treatments to which patients return willingly, because it gives very quick and long-term effects, which everyone around noticed a while this is non-invasive and simple procedure performed. 

No comments:

Post a Comment