Wednesday, March 23, 2011

Pielęgnacja cery naczynkowej Beauty skin capillaries

www.douglas.pl

Pielęgnacja cery naczynkowej

Autorem artykułu jest Justyna Eversun


Aby właściwie dbać o skórę naczynkową potrzebna jest odpowiednia jej pielęgnacja. Dobrze jest też unikać czynników, które ją podrażniają, a od czasu do czasu skorzystać z profesjonalnych zabiegów w gabinecie. Dowiedz się, jak troszczyć się o cerę z rozszerzonymi naczynkami.
Czynników mających niekorzystny wpływ na cerę naczynkową jest wiele – są to m.in. częste zmiany temperatury, mróz, wiatr, długotrwałe przebywanie na słońcu, jak również niewłaściwa pielęgnacja. Kobiety bardzo często ukrywają czerwone „pajączki” pod podkładem, nastolatki zaś narzekają na rumień, który oblewa młodą cerę w stresującej sytuacji. Z problemem rozszerzonych naczynek można jednak walczyć – poprzez właściwe dbanie o cerę, unikanie czynników podrażniających, jak również poprzez profesjonalne zabiegi w salonach kosmetycznych.

W codziennej pielęgnacji skóry naczynkowej należy pamiętać o stosowaniu kosmetyków z serii dedykowanych właśnie takiej cerze. Kosmetyki do skóry naczynkowej są wzbogacone o takie substancje jak np. wyciąg z kasztanowca, rutyna czy witaminy C i K. Osoby o naczynkowej cerze powinny stosować kremy z filtrami UV i kosmetyki o delikatnym działaniu – peelingi mechaniczne warto zatem zastąpić enzymatycznymi. Mając skórę naczynkową należy unikać długotrwałego opalania się – zarówno na słońcu jak i w solarium. Ponadto należy unikać sauny i gorących kąpieli.

Z rozszerzonymi naczynkami radzić możemy sobie również w gabinecie kosmetycznym – profesjonalne zabiegi mogą pomóc wzmocnić naczynka, zadziałać obkurczająco. W zabiegach dla skóry naczynkowej często wykorzystuje się sonoforezę lub jonoforezę. Popularna jest również galwanizacja.

Skuteczną metodą walki z rozszerzonymi naczynkami są zabiegi zamykania naczynek, np. za pomocą lasera, bądź elektrokoagulacji. Nowością w Polsce jest urządzenie dobrze znane wśród lekarzy i kosmetyczek na świecie – Lamprobe to nowoczesna metoda zamykania naczynek, która pozwala na uzyskanie szybkich efektów. Zabiegi na Lamprobe odbywają się bez wkłuwania igły, nie są bolesne, nie wymagają stosowania znieczulenia, a czas trwania zabiegu to zaledwie kilka sekund.

Lamprobe wykorzystuje technologię fal radiowych. Urządzenie jest produkowane w USA i zdążyło zdobyć uznanie specjalistów za granicą. Wielką zaletą Lamprobe jest to, że efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu - często nie są wymagane kolejne zabiegi. Prócz zamykania naczynek krwionośnych aparat usuwa również wiele skórnych nieprawidłowości. To skuteczne i precyzyjne urządzenie dające szybkie rezultaty.
---
Eversun to sklep internetowy zajmujący się sprzedażą profesjonalnych kosmetyków i sprzętu do salonów kosmetycznych, solarium i spa.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Beauty skin capillaries 
The author of this article is Justin Eversun

To properly care for your skin capillaries needed it is appropriate care. It is also best to avoid factors that irritate them, and since time to time, take advantage of professional treatments in the study. Learn how to care for skin with dilated capillaries. Factors having an adverse effect on the skin with dilated capillaries are many - they are including frequent changes in temperature, frost, wind, prolonged exposure to the sun, as well as inappropriate care. Women very often hide red "spider" the primer, and teenagers complain of erythema which young skin bathed in a stressful situation. The problem of dilated capillaries However, you can fight - through proper care of skin, avoiding the factors irritants, as well as through professional treatments in the salons cosmetic.
In the daily care of vascular remember to use cosmetics series is dedicated to the skin. Cosmetics Skin capillaries are enriched with substances such as horse chestnut extract, rutin and vitamin C and K. People with vascular skin creams should be used with UV filters and cosmetics for delicate operation - mechanical peeling worth therefore replace the enzyme. With the skin capillaries to avoid prolonged sun exposure - both in the sun and in tanning. In addition, Avoid saunas and hot baths.
The dilated capillaries can handle himself well in the office cosmetic - professional treatments can help strengthen blood vessels, work obkurczająco. In treatments for skin capillaries are often used sonophoresis or iontophoresis. Popular is also galvanizing.
Effective method of fighting with dilated capillaries are closing procedures capillaries, for example, by laser or electrocautery. A novelty in Poland device well known among doctors and beauticians in the world - it Lamprobe modern method of closing blood vessels, which allows for rapid effects. Treatments are performed without Lamprobe wkłuwania needles are not painful,does not require anesthesia, and duration of treatment are just a few seconds.
Lamprobe technology uses radio waves. The device is manufactured in U.S. experts have time to gain recognition abroad. The great advantage Lamprobe is that the effects are visible after first treatment - often are not required further treatment. Apart from closing blood vessels removed the camera many skin abnormalities. It is efficient and accurate device gives fast results. 

No comments:

Post a Comment