Wednesday, March 23, 2011

Pokochajcie pomadkę! You will love lipstick!

www.douglas.pl

Pokochajcie pomadkę!

Autorem artykułu jest Ewa Filipecka


Usta kobiece od zawsze przyciągały uwagę mężczyzn. Niektórzy twierdzą, że ich kształt i wielkość jest informacją o cechach charakteru ich właścicielki. Wybór koloru szminki, również odczytywany jest jako sygnał o temperamencie i usposobieniu kobiety.
Pomadka przeżywa swoje wzloty i upadki. Dziś chętniej wybieramy błyszczyki, bo są łatwe i szybkie w aplikacji. Pozwalają nam pomalować usta nawet bez lusterka. Taki sposób malowania się pomadką , bez przeglądania się w lustrze, nie skończyłby się zapewne dobrze.
Pomadka jest wymagająca. Chce od Ciebie dokładności i precyzji. Odwdzięczy Ci się jednak elegancją, trwałością i wyraźnym kolorem ust. Jeśli tylko zechcesz ,  skutecznie odświeży i wypogodzi Twoją twarz. Czasem sama wystarczy za cały makijaż. A jeśli właśnie jesteś smutna, namaluje Ci uśmiech !  Zrobi to dla Ciebie wtedy, gdy umiejętnie pokryjesz nią  kąciki ust. Tego nie umie żaden błyszczyk!
Podstawowym zadaniem pomadki jest podkreślenie barwy ust. Służy ona także zrównoważeniu kompozycji kolorystycznej całego makijażu.
Poszukaj najlepszej!
Oceniając jakość pomadki, zwróć uwagę nie tylko na jej kolorystykę. Zbadaj jaką ma kosystencję, przyczepność do naskórka i czy łatwo się nakłada.
Dobre pomadki mają w swoim składze olejki i woski. Zapewnia to doskonałą trwałość i nośność dla pigmentu. Baza tłuszczowa porządnej pomadki działa pielęgnująco na naskórek Twoich warg. Kondycjonująco działają również  liposomy, ceramidy, pantenol. Filtry UV chronią wrażliwy naskórek twoich warg przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Zapobiegają poparzeniom warg podczas upalnego lata. Wyciągi z aloesu i jedwabiu nawilżają twoje usta. Witamina E, obecna w składzie dobrej pomadki, jest naturalnym przeciwutleniaczem. Zapobiega też jełczeniu pomadki.
Żeby się nie" zjadała"
Bogacto składników podnosi jakość pomadki. Ale to , co się liczy dla kobiety, to piękny kolor i czas utrzymywania się na ustach.
Jeśli używasz pomadek, to z pewnością zauważyłaś pewną zależność między kolorem pomadki a jej trwałością. Te pomadki o nasyconych barwach, trzymają sie na ustach dłużej niż transparentne i delikatnie barwione.
Niemały wpływ na trwałość makijażu ust ma sposób przygotowania naskórka i prawidłowa technika aplikacji kosmetyku.
Przed nałożeniem szminki twoje usta powinny być gładkie, nawilżone i miękkie. Nie ma szans, żeby na spękanym, twardym naskórku pomadka trzymała się wiele godzin. Są specjalne, ekspresowe zabiegi wygładzające usta. Są także preparaty podkładowe na wargi. Zapytaj o nie swojego wizażystę.
Namaluj sobie uśmiech!
Makijaż ust rozpoczynamy od starannego ich okonturowania. Konturówka  robi dobrą robotę. Podkreśla kształt ust i stabilizuje kolor. Jak żołnierz  pilnuje porządku, Chce, żeby kolor pomadki siedział tam, gdzie powinien.
Zachęcam Cię do nakładania pomadki za pomocą pędzelka. To pozwoli na precyzyjne rozłożenie koloru i dotarcie do wszystkich zagłębień naskórka. Najlepiej jest nałożyć dwie cieniutkie warstwy koloru. Każdą z nich utwalić mgiełką pudru  Na zakończenie można użyc preparaty fixującego.
Dobrze dobrany kolor pomadki i staranny makijaż ust, natychmiast ożywi i wypogodzi Twoją twarz. Nowy kolor szminki na  ustach, to nowa Ty!  Zakochaj się w niej !
---
Ewa Filipecka, Artystka Makijażu i Kreatorka Wizerunku, wykładowca Profesjonalnych Technik Makijażu, właścicielka Akademii Makijażu Ewy Filipeckiej
http/:www.wizazystka.com.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


You will love lipstick!
The author of this article is Eve Filipecka

A woman's lips have always attracted the attention of men. Some argue that their shape and size is information about the characteristics of the nature of their owner. Choice of color lipstick, also read as a signal of temperament and disposition of women. Lipstick is experiencing its ups and downs. Today prefer to choose the gloss, because are easy and quick application. They allow us to paint the lips, even without mirrors. This way of painting a lipstick without looking in the mirror, she would probably not good. Lipstick is demanding. Wants from you the accuracy and precision. Will reward you However, elegance, durability and clear color paragraphs. If you just want Effectively and refreshes your face wypogodzi. Sometimes it is sufficient for the whole makeup. And if what you're sad, you paint a smile! Do it for You when you overlay it skillfully corners of the mouth. I did not know how any lip gloss! The primary task is to highlight the color of lipstick paragraph. It also serves balance of the entire makeup of the composition of colors. Look for the best! In assessing the quality of the lipstick, look not only for its colors. Explore which has kosystencję, adhesion to the skin and whether it is easy to impose. Lipsticks are good in their składze oils and waxes. This provides an excellent durability and strength for the pigment. Fat lotta lipstick base running pielęgnująco the skin of your lips. Kondycjonująco also operate liposomes, ceramides, panthenol. UV filters protect sensitive skin of your lips against the harmful effects of sunlight. Prevent lip burns during the hot summer. Extracts of aloe vera and silk moisturize your lips. Vitamin E, present in the composition of a good lipstick, is a natural antioxidant. It also prevents rancidity lipstick. In order not to "ate" Bogacto components improves the quality of lipstick. But what matters to women, This beautiful color and persistence in the mouth. If you use lipstick, it is definitely noticed a correlation between lip color and its durability. These lipsticks with saturated colors, hold August at the mouth for longer than transparent and lightly colored. Considerable influence on the stability of Lip has a way to prepare the skin and proper application technique cosmetic. Before applying lipstick your lips should be smooth, moist and soft. There is no chance that the cracked, hard epidermis was holding a lot of lipstick hours. There are special treatments Express smoothing lips. There are also preparations Lining the lips. Check with your make-up artist. Paint your smile! Makeup paragraph begins with the careful okonturowania. Liner does good job. Emphasizes the shape of the lips and stabilizes color. As a soldier guarding Okay, I want to color lipsticks sitting where it should. I urge you to impose a lipstick using a brush. This will allow precise distribution of color and all cavities to reach the epidermis. It is best to apply two thin layers of color. Each of them utwalić At the end of the mist of powder formulations can be used fixującego. A well-chosen color of lipstick and careful makeup lips immediately quicken wypogodzi your face. The new color of lipstick on her lips, a new you! Fall in love in it! 

No comments:

Post a Comment