Thursday, July 7, 2011

70% of people who come to the doctor is there due to poor diet! 70% osób, które przychodzą do lekarza znajduje się tam w związku ze złą dietą!

www.douglas.pl

70% osób, które przychodzą do lekarza znajduje się tam w związku ze złą dietą!

Autorem artykułu jest Patrycja Zak


Czy zastanawiałeś się kiedyś od czego zależy jak długo będziesz żył? Jak długo będziesz cieszył się nienagannym zdrowiem? Badania donoszą że tylko w 10% mają na to wpływ nasze geny. Reszta to styl życia. Nasuwa się więc pytanie: co zrobić aby żyć jak najdłużej i tym samym cieszyć się nienagannym zdrowiem? Czy mamy na to przepis? Jakąś formułę?
Dzisiejsze media zasypują nas ciekawostkami i gotowymi przepisami na to aby czuć się i wyglądać lepiej. TV reklamamuje suplementy, środki odchudzające i poprawiające samopoczucie. Jest tego tyle że czasami naprawdę że czasami naprawde ciężko nam wybrać to co właściwe.
Nasze ciało jest stworzone tak że moglibyśmy dożyć ponad 90 lat. Jednak statystyki są inne. Średnia wieku w USA wynosi ok 75 lat. Do tego dochodzą różnego rodzaju schorzenia, które skracają nasze życie, tj: cukrzyca, otyłość, choroby serca, nowotwory.

Musimy zadać sobie sprawę z tego że aż 70% ludzi, którzy przychodzą do lekarza, przychodzi tam w związku ze złą dietą, 50% zgonów związanych jest ze złą dietą i aż 70% wszystkich zgonów spowodowanych jest chorobami serca, wylewami i nowotworami.
Dlaczego chorujemy? Dlaczego starzejemy się przedwcześnie? Dlaczego cierpimy na różnego rodzaju schorzenia? Jak uniknąć raka, zawału, cukrzycy? Czy zastanawiasz się wogóle jak będziesz czuł się i wyglądał za 10…20…30 lat?
Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego że wszystko ma swój początek w komórce. Ciężko jest w to uwierzyć ale to nie my, tylko nasze komórki, rodzą się, chorują, starzeją i umierają. Właśnie dlatego zdrowie naszego ciała zależy od samopoczucia około 100 miliardów komórek, bo właśnie z około tylu składa się nasz organizm.
Aby nasze komórki nie chorowały i przedwcześnie się nie starzały musimy je odpowiednio odżywiać i dostarczać im wszystkich skladników odżywczych, które potrzebują każdego jednego dnia.
Jednak jedzenie i odżywianie to dwie różne rzeczy. Zbilansowany posiłek powinien zawierać w sobie odpowiednią ilość cukrów, tłuszczy, witamin, minerałów i wielu innych składników odżywczych. W dzisiejszych czasach, kiedy cywilizacja ulega ciągłemu, szybkiemu rozwojowi, nasz tryb życia musi się do niej dodstosować. Jesteśmy coraz bardziej zabiegani. Nie mamy czasu na nic. Dlatego też odżywianie spychamy na drugi plan, jako czynność, ktorą poprostu musimy wykonać. Szybki posiłek na mieście, czy nawet ugotowany obiad na szybko w domu, nie sprzyjają myśleniu o zdrowiu.
Co prawda, zdrowa żywność staje się coraz bardziej popularna lecz w dalszym ciągu jedzenie, które trafia do naszych żołądków ma jeden wspólny mianownik- jest tanie. Jakość żywności, którą kupujemy z roku na rok jest coraz gorsza. Jest to efekt produkcyjnej pogoni za zyskiem za wszelką cenę. Konsumenci rządają niskich cen, więc producenci wytwarzają wędliny i pieczywo metodą wysokowydajną, dzięki której z jednego kilkograma surowca można uzyskać dwa kilo produktu.
Wydawało by się że wyjściem z sytuacji jest powrót do naturalnie produkowanej żywności. Zaopatrywanie się w produkty bezpośrednio u zaufanych rolników, sadowników, ogrodników czy działkowców. Czy jednak mamy czas i przede wszystkim dostęp do tego typu miejsc? Dodatkowo musimy zdać sobie sprawę z tego że już w latach 70-tych senat USA sporządził dokument, w którym zawarł że ziemia w USA jest pozbawiona wszelkich składników mineralnych, więc zaleca się przyjmowanie suplementów, które mają dostarczyć naszemu organizmowi wszystkiego czego nie mamy w naszym jedzeniu. Tutaj pojawia się następne pytanie- które suplementy wybrać aby być pewnym że są one bezpieczne dla Twojego zdrowia? Przede wszystkim musza być one wpełni rozpuszczalne, ponieważ większość z nich jest niemożliwa do przysfojenia przez Twój organizm i tym samym odkłada się w Twoich jelitach.
Więc zastanów sie teraz jak często czujesz się zmęczony, wyczerpany? Jak często brakuje Ci energii by wstać z łóżka? Jak często tracisz dobre samopoczucie? Przyczyna może być prostsz niż Ci się wydaje. Może to być brak wystarczającej ilości snu, za dużo kawy albo za mało warzyw i owoców w Twojej diecie. Naukowcy jasno wypowiadają się na ten temat. Mówią że gdybyśmy byli szczuplejsi, regularnie uprawiali sport, przestali palić, ograniczyli czerwone mięso, jedli więcej warzyw i owoców oraz zarzywali odpowiednio dobrane dla naszych potrzeb suplementy, zachorowań na raka wogóle by nie było.
---
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat wejdź na mojego bloga: http://patrycjazak.com/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


70% of people who come to the doctor is there due to poor diet!
The author of this article is Patricia Zak

Have you ever wondered which determines how long you will live? How long you will enjoy perfect health? The study reported that only 10% have an impact on our genes.The rest is a lifestyle. This raises the question: what to do to live as long as possible and thus to enjoy perfect health? Do we have the recipe? A formula?Today's media are flooding us ready curiosities and recipes for it to feel and look better.TV reklamamuje supplements, slimming agents, and improve mood. Is this really so much that sometimes it is sometimes really hard for us to choose what is appropriate.Our body is designed so that we could live more than 90 years. However, the statistics are different. The average age in the U.S. is about 75 years. Then there are various types of diseases that shorten our lives, ie: diabetes, obesity, heart disease, cancer.
 
We must ask realize that as much as 70% of people who come to the doctor, there comes in conjunction with poor diet, 50% of deaths are associated with poor diet and 70% of all deaths are caused by heart disease, floods and cancer.Why we get sick? Why do we age prematurely? Why suffer from various diseases? How to avoid cancer, heart attack, diabetes? Do you wonder at all how you feel and look like a 10 ... 20 ... 30 years?First of all you have to realize that everything has its origin in the cell. It's hard to believe but it's not us, but our cells are born, get sick, grow old and die. That is why the health of our body depends on the mood of about 100 billion cells, precisely because so much about our body is composed.To our cells not had and does not prematurely starzały we have to eat properly and provide all the nutrients they need every single day.However, food and nutrition are two different things. A balanced meal should contain an appropriate amount of sugars, fats, vitamins, minerals and many other nutrients.Nowadays, when civilization is continuing, rapid development, our lifestyle has to her dodstosować. We are increasingly busy. We do not have time for anything. Therefore, nutrition pushed into the background as the action you just have to do. Quick meal in town, or even cooked dinner at home quickly, not conducive to thinking about health.It is true that healthy food is becoming more popular but still the food that goes into our stomachs is one common denominator-is cheap. The quality of the food they buy each year is getting worse. This is the result of the production the pursuit of profit at any cost.Consumers rządają low prices, so manufacturers produce sausages and breads using a high-performance, thanks to which one can get rough kilkograma two kilos of product.It would seem that the solution to this situation is to return to a naturally produced food.Sourcing products directly from trusted farmers, fruit growers, gardeners or allotment.But we have time and above all, access to such places? In addition, we must realize the fact that already in the 70's U.S. Senate drew up a document that concluded that the land in the United States is devoid of any minerals, so supplements are recommended to provide our body with everything that we do not have in our food Here comes the next question, which supplements to choose to be sure they are safe for your health?First of all, they must be has fully soluble, because most of them are impossible to przysfojenia through your body and thus accumulates in your gut.So in August now think how often you feel tired, exhausted? How often do you lack the energy to get out of bed? How often do you lose your wellbeing? The reason may be simpler than you think. This may be the lack of enough sleep, too much coffee or too few fruits and vegetables in your diet. Scientists speak out clearly on this subject. They say that if we were thinner, the sport regularly, stop smoking, reduced their red meat, eat more vegetables and fruits and zarzywali carefully selected for our needs, supplements, cancer that was not at all.

No comments:

Post a Comment