Thursday, July 7, 2011

Dobroczynne tłuszcze Beneficial fats

www.douglas.pl

Dobroczynne tłuszcze

Autorem artykułu jest Piotr Budnik


Wielu z Nas słyszało o negatywnych skutkach spożywania tłuszczy. Dziś mamy coraz więcej informacji o ich dobroczynnym wpływie na nasz organizm. I przestajemy się ich bać. Do łask wraca masło, tłusta śmietana oraz dawniej stosowany na co dzień olej lniany.
Okazuje się, że te naturalne tłuszcze zawierają wiele cennych składników odżywczych dla naszego organizmu.  Dlatego powinny być obecne w naszej codziennej diecie.
Czy wiemy dlaczego olej lniany jest taki wartościowy i ważny w zachowaniu zdrowia?
Olej lniany zawiera do 90 % nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza omega-3. To właśnie one powodują powstanie prostaglandyny, substancji podobnej w działaniu do hormonów tkankowych, które z kolei regulują pracę układu krążenia, systemu immunologicznego, obniżają poziom cholesterolu i trój glicerydów czy powstrzymują agregacją płytek krwi. Wszystko to zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy i zawału serca. Obecne w olejach (olej uniwersalny, słonecznikowy, margaryny) i innych produktach (soja, kukurydza oraz mięso) kwasy Omega-6 spożywane w nadmiarze są przyczyną otyłości, jak również zwiększają utlenianie cholesterolu LDL. W konsekwencji zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca i zachwianie równowagi immunologicznej.
Olej lniany posiada wysoką – ponad 50 % - i doskonałą proporcję zdrowych, nienasyconych kwasów omega-3 i omega-6. Ich niedobór w naszej diecie jest przyczyną wielu chorób, jak np.: problemy z układem krążenia. Ponadto, kwasy te zaliczane są do grupy Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT). Są to substancje, których organizm ludzki potrzebuje, a nie potrafi sam wyprodukować. Warto dodać, iż kwasy omega-3 stanowią aż 15 % budulca tkanki mózgowej. Niedobór NNKT prowadzić może aż do rozwoju chorób nowotworowych. Kwasy tłuszczowe występujące w oleju lnianym pomagają w przenoszeniu impulsów nerwowych, wpływają też korzystnie na nerwy, sprzyjając leczeniu ich uszkodzeń. Olej lniany pomaga w leczeniu choroby Parkinsona, zwyrodnieniu układu nerwowego, drętwieniom.  Zabezpiecza nerwy przed uszkodzeniami wynikającymi z chorobami takimi jak cukrzyca czy stwardnienie rozsiane. Olej lniany pomaga leczyć stany zapalne jelit. Uniemożliwia również rozwijanie się kamieni żółciowych, a nawet rozbija już te istniejące. Kwasy omega-3, ukryte w oleju lnianym, pomagają w walce z artretyzmem.  Substancje odżywcze w oleju zawierają przeciwzapalne rodniki, które pomagają redukować ryzyko zachorowania na artretyzm. Regularne stosowanie oleju lnianego zmniejsza poranną sztywność stawów. Kwasy tłuszczowe omega-3 są pomocne w leczeniu chorób skóry. Pomagają przy egzemie, łuszczycy, trądziku różowatym i oparzeniach słonecznych. Te ostatnie leczą się szybciej, kiedy używany jest olej lniany. Olej lniany przyczynia się do poprawy stanu włosów. Niski poziom omega-3 powoduje że włosy stają się suche i matowe. Regularne stosowanie oleju lnianego wzmacnia paznokcie, chroniąc je przed złamaniem i rozdwajaniem. Występujące w kawasach tłuszczowych enzymy 5-alfa reduktazy spowalniają proces łysienia u mężczyzn. Olej lniany jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych fizycznie. Cieszy się popularnością wśród osób budujących masę mięśniową. Jest znakomitym uzupełnieniem treningu, a korzyści wynikające z stosowania oleju lnianego to m.in.:
redukcja tkanki tłuszczowej;szybsza regeneracja mięśni;więcej energii;obniżona bolesność mięśniowa;zwiększone wykorzystanie tlenu;lepsze samopoczucia;zwiększone wykorzystywanie substancji odżywczych.
Olej lniany jest produktem bez konserwantów o krótkim okresie przydatności do spożycia. Przyjmuje się, że olej lniany właściwie przechowywany (w lodówce) zachowuje swoje właściwości tylko przez 3 miesiące, dlatego gdy go kupujemy powinien być bezwzględnie świeży. Po otwarciu butelki olej - cały czas przechowywany w lodówce - powinien zostać zużyty w ciągu 2-4 tygodni. Radzimy zatem zaopatrywać się regularnie w świeży olej, aby zaspokajać bieżące potrzeby.
Olej lniany wspomaga proces odchudzania.  Tłoczony na zimno NISOKOOKSYDACYJNY OLEJ LNIANY TO TŁUSZCZ, KTÓRY SPALA TŁUSZCZ (skuteczniej niż GLA). Dzięki Omega-3 zwiększa produkcję prostaglandyn (eikosanoidów). Przyspiesza metabolizm i stymuluje produkcję żółci niezbędnej do rozkładania tłuszczów, zwiększa aktywność karnityny, co przyczynia się również do większego spalania tłuszczu. Dodatkowo nierozpuszczalny błonnik z oleju lnianego przyspiesza usuwanie resztek pokarmów z jelit, dzięki wchłanianiu wody w przewodzie pokarmowym.
Olej lniany możemy spożywać każdego dnia dodając do każdej potrawy która jemy lub spożywać po jednej łyżeczce przed posiłkiem. Nie nadaje się ten olej do smażenia gdyż jest to proces przyśpieszający jego rozkład. Olej lniany może być używany leczniczo oraz profilaktycznie zapobiegając wielu chorobą.
---
Zdrowie i zioła

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


Beneficial fats
The author of the article is Peter Budnik

Many of us have heard about the negative consequences of eating fat. Today we have more information about their beneficial influence on our body. I cease to be afraid of them. Coming back into favor butter, fat sour cream and formerly used on a daily flaxseed oil.It turns out that these natural fats contain many valuable nutrients for our body. Should therefore be present in our daily diet.Do you know why flaxseed oil is so valuable and important in maintaining health?Linseed oil contains 90% unsaturated fatty acids, especially omega-3. This is what they give rise to prostaglandins, substances similar in action to tissue hormones, which in turn regulate the work of the cardiovascular system, immune system, lower cholesterol and triglycerides and prevent platelet aggregation. All this reduces the risk of atherosclerosis and heart attack. Present in oils (universal oil, sunflower oil, margarine) and other products (soybeans, corn and meat) Omega-6 fatty acids consumed in excess are the cause of obesity, as well as increased oxidation of LDL cholesterol. As a consequence, increase the risk of heart disease and immune imbalance.Linseed oil has a high - over 50% - and a great proportion of healthy, unsaturated omega-3 and omega-6. Their deficiency in our diet is the cause of many diseases, such as problems with the circulatory system. Moreover, these acids are in the group of Essential Fatty Acids (EFA). These are substances that the body needs, and can not produce itself. It added that the omega-3 fatty acids are the building blocks of up to 15% of brain tissue. EFA deficiency can lead to the development of cancer. Fatty acids found in flaxseed oil assist in the transfer of nerve impulses, also favorably affect the nerves, encouraging the treatment of their lesions. Flaxseed oil helps in the treatment of Parkinson's disease, degeneration of the nervous system, drętwieniom. Protects the nerves from damage resulting from diseases such as diabetes or multiple sclerosis.Flaxseed oil helps to cure intestinal inflammation. It also prevents the development of gallstones, and even breaks the already existing ones. Omega-3 fatty acids, hidden in linseed oil, help in the fight against arthritis. Nutrients in the oil contains anti-radicals, which help reduce the risk of developing arthritis. Regular use of linseed oil reduces morning stiffness. Omega-3 are helpful in treating skin diseases. Help with eczema, psoriasis, rosacea and sunburn. The latter heal faster when using the linseed oil.Linseed oil contributes to the improvement of the hair. Low levels of omega-3 makes your hair become dry and dull. Regular use of linseed oil strengthens the nails, protecting them from breaking and splitting. Found in fatty kawasach enzymes 5-alpha reductase slow down hair loss in men. Linseed oil is a very good choice for physically active people. Are popular among people building muscle mass. It is an excellent complement to training, and benefits of the use of linseed oil include:reduction of body fat, faster muscle recovery, more energy, reduced muscle soreness, increased use of oxygen, better mood, increased use of nutrients.Linseed oil is a product without preservatives, with a short shelf life. It is assumed that linseed oil is properly stored (refrigerated) retains its properties only for 3 months, so when you buy should be absolutely fresh. When you open a bottle of oil - all the time stored in the refrigerator - it must be used within 2-4 weeks. We recommend, therefore, provide regularly in fresh oil to meet current needs.Flaxseed oil helps weight loss process. Cold pressed NISOKOOKSYDACYJNY LINSEED OIL FAT IS THAT burns fat (better than GLA). With Omega-3 increases production of prostaglandins (eicosanoids). Speeds up the metabolism and stimulates the production of bile needed to break down fats, increases the activity of carnitine, which also contributes to greater fat burning. Additionally, insoluble fiber from flax oil accelerates the removal of residual food from the gut, with water absorption in the gastrointestinal tract.Linseed oil we consume each day adding to any food that we eat or consume one teaspoon before meals. Not suitable for this oil for frying because it is the process of accelerating its degradation. Linseed oil can be used therapeutically and prophylactically to prevent many of the disease.

No comments:

Post a Comment