Sunday, July 3, 2011

W odżywianiu kieruj się zasadą 5 razy R. #1 In the diet follow the principle of 5 times R. # 1

www.douglas.pl

W odżywianiu kieruj się zasadą 5 razy R. #1

Autorem artykułu jest Barbara Janina Łukowiak


Jeżeli jesteś kobietą pracującą i nieustannie się odchudzasz, z pewnością zainteresuje cię zasada 5 razy R w odżywianiu.  Co w praktyce oznacza zasada 5 razy R?
Już wyjaśniam. Chodzi mianowicie o 5prostych wyrazów, rozpoczynających się na literę R , których znaczenie zastosowane w praktyce pomoże Ci schudnąć.
Wyobraź sobie taką typową sytuację kobiety pracującej. Nazwijmy ją Panią Kasią.
Otóż Pani Katarzyna po przespanej nocy (powiedzmy 7 godzin bez jedzenia)  wstaje rano, szybko szykuje sobie mocną kawę na rozbudzenie. Kawę wypija, ale oczywiście nie starcza jej już czasu/ochoty/pomysłu (dopasuj co wolisz)  na zrobienie sobie śniadania, nie mówiąc już o przygotowaniu drugiego śniadania i lunchu do pracy.
Po przyjściu do pracy szykuje sobie następną kawę, by się dobudzić i może jeszcze kupuje jakiś batonik w maszyny by czymś zaspokoić pierwszy pojawiający się głód.
Potem przez resztę dnia w pracy Pani Kasia jest zabiegana, zapracowana. Ma czas tylko na przerwę na papieroska i może na kolejną kawę i kolejny batonik z maszyny.
Po przyjściu do domu np.. około godz. 17 Pani Kasia czuje się naprawdę głodna i zmęczona. Na szybko wyciąga więc jakieś produkty z lodówki, czy z zamrażalnika, by w tempie ekspresowym zaspokoić silny już głód. W międzyczasie sięga po ulubione ciasteczka/chipsy do szafki, bo jej żołądek głośno burczy.
Po godzinie od zjedzenia posiłku Pani Kasia nie może sobie poradzić z natrętnym pragnieniem: coś bym zjadła, coś bym zjadła, coś bym zjadła..... Znowu idzie więc do kuchni i wyszukuje coś na szybko do zjedzenia. Jest bowiem zbyt zmęczona i szkoda jej czasu dla siebie na przyszykowanie czegoś konkretnego, nie mówiąc już o przygotowaniu solidnego obiadu na następny dzień. Po następnej godzinie sytuacja się powtarza...
Wreszcie Pani Kasia kładzie się spać. Czuje się ociężała i przejedzona i nie jest zadowolona z siebie, że znowu pokonały ją te głosy w jej głowie: coś bym zjadła...
Rano wstaje...... Już wiesz, co dalej
Podałam bardzo drastyczny przykład, ale jest on naprawdę prawdziwy dla kobiet pracujących, które pragną schudnąć, a którym z jakiś powodów się to nie udaje.
Powiem Ci, że Pani Kasia złamała wszystkie 5 zasad odżywiania, które zaczynają się na literę R.
Ciekawa jestem, czy wiesz o jakich zasadach mówię i czy uda Ci się je odnaleźć do następnego odcinka tego artykułu.
---
Mini kurs - Skuteczne odchudzanie  - - Całkowicie za darmo dla Kobiet Pracujących! Dzięki niemu wreszcie uzyskasz motywację do odchudzania i z powodzeniem schudniesz! Zapisz się już TERAZ tutaj: http://www.wszystkodlaciebie.pl/zaproszenia/skuteczneodchudzanie/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


In the diet follow the principle of 5 times R. # 1
The author of this article is Barbara Jane Łukowiak

If you are a woman working and continues to lose weight, you will be interested in rule 5 times R in the diet. Which in practice means rule 5 times R?Let me explain. Namely 5prostych of words that start with R, where the meaning applied in practice will help you lose weight.Imagine the typical situation of working women. Let's call her Ms. Kasia.Well, Mrs. Catherine after a sleepless night (say, seven hours without food) gets up in the morning, quickly preparing a strong coffee to awaken. Coffee drinks, but of course no longer afford her the time / desire / idea (adjust as you prefer) to make myself breakfast, not to mention the preparation of a second breakfast and lunch to work.After coming to work preparing the next coffee would wake up and can even buy a candy bar machine in order to satisfy the first thing that appears hungry.Then the rest of the day on the job Ms. Barry is the busy, busy. He has time only to break for a cigarette and can for another cup of coffee and candy bar from another machine.After coming home, for example. at approx. 17 Mrs. Barry feels really hungry and tired.For so quickly pulls out some products from the refrigerator or the freezer to the express pace to meet the already strong hunger. Meanwhile, back at your favorite cookies / snacks to the cabinet, because her stomach grumbles loudly.After an hour of eating a meal Ms. Barry can not deal with the haunting desire: something I ate, something I ate, I ate something ..... So going back to the kitchen and looks for something to eat quickly. For it is too tired and damage its time for you to przyszykowanie something specific, not to mention the preparation of a solid lunch the next day. After the next time it happens again ...Finally, Ms. Barry put to sleep. He feels ponderous and przejedzona and is not happy with myself that it defeated again the voices in her head: something I ate ...Rises in the morning ...... You already know what's nextI gave a very drastic example, but it is really true for working women who want to lose weight, and which for some reason this fails.I'll tell you that Ms. Barry has broken all 5 principles of nutrition, which begin with the letter R.I wonder if you know what the rules say and if you can find it on to the next section of this article.

No comments:

Post a Comment