Wednesday, March 23, 2011

SPA & Wellness

www.douglas.pl

SPA & Wellness

Autorem artykułu jest katia81


Hotele i ośrodki Wellness & SPA to w tym momencie już nie tylko snobizm i moda w pewnych środowiskach, ale także sposób na życie i przede wszystkim na spędzanie wakacji. Obecnie SPA  to już właściwie odrębna gałąź turystyki
Coraz więcej luksusowych hoteli rekomenduje się jako właśnie te, które posiadają ofertę Wellness & SPA.
Z uwagi na fakt, iż najważniejszym celem relaksu w hotelu Wellness & SPA  jest zaliczenie dużej liczby zabiegów oferta SPA  jest bardziej uniezależniona od warunków pogodowych, a co za tym idzie praktycznie o każdej porze roku mamy szczyt sezonu na Wellness & SPA. Warto zatem z oferty hoteli i ośrodków Wellness & SPA  postarać się skorzystać w miesiącach powakacyjnych, gdyż można mieć nadzieję właśnie wtedy na dobre i duże obniżki cenowe.

Do najczęściej stosowanych zabiegów SPA & Wellness  należą zabiegi relaksujące, ujędrniające i oczyszczające. Podstawowym pomieszczeniem, gdzie mają miejsce takie zabiegi Wellness & SPA  jest sauna. To właśnie w saunie przeprowadzane są podstawowe zabiegi odnowy biologicznej oraz zabiegi fizykoterapii, które to stosowane są w  SPA higieniczno-kosmetyczne.

Jako ofertę SPA  znaleźć możemy bardzo często także łaźnie parowe, baseny, groty lodowe i solne.
Poza standardową ofertą Wellness & SPA zazwyczaj można korzystać z usług typowo noclegowych czyli organizacji konferencji, eventów, pobyty integracyjne, wczasowe, a także oferty skierowane do rodzin z dziećmi.

Większość ośrodków Wellness & SPA, aby przyciągnąć potencjalnego klienta przygotowuje i stwarza unikatowe i mocno tagretowane oferty SPA  i programy oczyszczające organizm, nigdzie indziej nie oferowane. To okazja do tzw dopasowania i przywiązanie usatysfakcjonowanego klienta.

Hotele i ośrodki Wellness & SPA  rosną jak grzyby po deszczu głównie w najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycznych kraju. Prym wiedzie tutaj oczywiście polskie wybrzeże gdzie budowane są komfortowe hotele SPA. Nie mniej jednak tego typu ośrodki buduje się również {na południu kraju|w rejonach górskich a także w najlepszych uzdrowiskach polskich.

Hotele SPA & Wellness  to dzisiaj najszybciej rozwijający się kierunek noclegowego biznesu. Ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał w związku z tym, iż społeczeństwo polskie szybko bogaci się i wymagania polskiego klienta w zakresie noclegów cały czas rosną.
---
Hotele SPA

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

SPA & Wellness 
The author of this article is katia81

Hotels and resorts Wellness & SPA is at this point, not just snobbery and fashion in some circles, but also a way of life, and above all, to spend a holiday. Currently, the SPA is already almost a separate branch of tourism More and more luxury hotels are recommended as the ones that have a range of Wellness & SPA. Due to the fact that the ultimate goal of relaxation in the Wellness & SPA is a credit a large number of SPA treatments is more independent from weather conditions, and thus virtually any time of year we have a peak season for the Wellness & SPA. It is, therefore, offers hotels and resorts Wellness & Spa try to take in the months powakacyjnych, because you can just hope for a good time and a large reduction in price.
The most commonly used treatments Spa and Wellness treatments are relaxing, firming and purifying. The main room, where they take place, such treatments Wellness & Spa has a sauna. It was in the sauna are carried out basic wellness and physical therapy treatments, which are used in hygienic and beauty spa.
As we offer SPA to find very often, steam baths, swimming pools, ice caves, and salt. In addition to the standard offer Wellness & Spa you can usually use the services of accommodation that is typically the organization of conferences, events, inclusive stays, holiday, and targeted offers to families with children.
Most of the resorts Wellness & Spa, in order to attract potential customers to prepare and create a unique and highly tagretowane offers spa and body cleansing programs, not offered anywhere else. This is an opportunity for the so-called fit and satisfied customer loyalty.
Hotels and resorts Wellness & Spa grow like mushrooms after rain, especially in the most attractive tourist destinations of the country. Takes the lead here, of course, the Polish coast where the hotels are built comfortable SPA. Nevertheless, this type of centers is also built in the south of the country {| in mountainous regions and in the best Polish spas.
SPA & Wellness is now the fastest growing business direction overnight. This trend is likely to continue due to the fact that Polish society and rapidly improves customer requirements for Polish nights are growing. 

Pielęgnacja cery naczynkowej Beauty skin capillaries

www.douglas.pl

Pielęgnacja cery naczynkowej

Autorem artykułu jest Justyna Eversun


Aby właściwie dbać o skórę naczynkową potrzebna jest odpowiednia jej pielęgnacja. Dobrze jest też unikać czynników, które ją podrażniają, a od czasu do czasu skorzystać z profesjonalnych zabiegów w gabinecie. Dowiedz się, jak troszczyć się o cerę z rozszerzonymi naczynkami.
Czynników mających niekorzystny wpływ na cerę naczynkową jest wiele – są to m.in. częste zmiany temperatury, mróz, wiatr, długotrwałe przebywanie na słońcu, jak również niewłaściwa pielęgnacja. Kobiety bardzo często ukrywają czerwone „pajączki” pod podkładem, nastolatki zaś narzekają na rumień, który oblewa młodą cerę w stresującej sytuacji. Z problemem rozszerzonych naczynek można jednak walczyć – poprzez właściwe dbanie o cerę, unikanie czynników podrażniających, jak również poprzez profesjonalne zabiegi w salonach kosmetycznych.

W codziennej pielęgnacji skóry naczynkowej należy pamiętać o stosowaniu kosmetyków z serii dedykowanych właśnie takiej cerze. Kosmetyki do skóry naczynkowej są wzbogacone o takie substancje jak np. wyciąg z kasztanowca, rutyna czy witaminy C i K. Osoby o naczynkowej cerze powinny stosować kremy z filtrami UV i kosmetyki o delikatnym działaniu – peelingi mechaniczne warto zatem zastąpić enzymatycznymi. Mając skórę naczynkową należy unikać długotrwałego opalania się – zarówno na słońcu jak i w solarium. Ponadto należy unikać sauny i gorących kąpieli.

Z rozszerzonymi naczynkami radzić możemy sobie również w gabinecie kosmetycznym – profesjonalne zabiegi mogą pomóc wzmocnić naczynka, zadziałać obkurczająco. W zabiegach dla skóry naczynkowej często wykorzystuje się sonoforezę lub jonoforezę. Popularna jest również galwanizacja.

Skuteczną metodą walki z rozszerzonymi naczynkami są zabiegi zamykania naczynek, np. za pomocą lasera, bądź elektrokoagulacji. Nowością w Polsce jest urządzenie dobrze znane wśród lekarzy i kosmetyczek na świecie – Lamprobe to nowoczesna metoda zamykania naczynek, która pozwala na uzyskanie szybkich efektów. Zabiegi na Lamprobe odbywają się bez wkłuwania igły, nie są bolesne, nie wymagają stosowania znieczulenia, a czas trwania zabiegu to zaledwie kilka sekund.

Lamprobe wykorzystuje technologię fal radiowych. Urządzenie jest produkowane w USA i zdążyło zdobyć uznanie specjalistów za granicą. Wielką zaletą Lamprobe jest to, że efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu - często nie są wymagane kolejne zabiegi. Prócz zamykania naczynek krwionośnych aparat usuwa również wiele skórnych nieprawidłowości. To skuteczne i precyzyjne urządzenie dające szybkie rezultaty.
---
Eversun to sklep internetowy zajmujący się sprzedażą profesjonalnych kosmetyków i sprzętu do salonów kosmetycznych, solarium i spa.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Beauty skin capillaries 
The author of this article is Justin Eversun

To properly care for your skin capillaries needed it is appropriate care. It is also best to avoid factors that irritate them, and since time to time, take advantage of professional treatments in the study. Learn how to care for skin with dilated capillaries. Factors having an adverse effect on the skin with dilated capillaries are many - they are including frequent changes in temperature, frost, wind, prolonged exposure to the sun, as well as inappropriate care. Women very often hide red "spider" the primer, and teenagers complain of erythema which young skin bathed in a stressful situation. The problem of dilated capillaries However, you can fight - through proper care of skin, avoiding the factors irritants, as well as through professional treatments in the salons cosmetic.
In the daily care of vascular remember to use cosmetics series is dedicated to the skin. Cosmetics Skin capillaries are enriched with substances such as horse chestnut extract, rutin and vitamin C and K. People with vascular skin creams should be used with UV filters and cosmetics for delicate operation - mechanical peeling worth therefore replace the enzyme. With the skin capillaries to avoid prolonged sun exposure - both in the sun and in tanning. In addition, Avoid saunas and hot baths.
The dilated capillaries can handle himself well in the office cosmetic - professional treatments can help strengthen blood vessels, work obkurczająco. In treatments for skin capillaries are often used sonophoresis or iontophoresis. Popular is also galvanizing.
Effective method of fighting with dilated capillaries are closing procedures capillaries, for example, by laser or electrocautery. A novelty in Poland device well known among doctors and beauticians in the world - it Lamprobe modern method of closing blood vessels, which allows for rapid effects. Treatments are performed without Lamprobe wkłuwania needles are not painful,does not require anesthesia, and duration of treatment are just a few seconds.
Lamprobe technology uses radio waves. The device is manufactured in U.S. experts have time to gain recognition abroad. The great advantage Lamprobe is that the effects are visible after first treatment - often are not required further treatment. Apart from closing blood vessels removed the camera many skin abnormalities. It is efficient and accurate device gives fast results. 

Profesjonalny wizaż i stylizacja. Professional make up and styling.

www.douglas.pl

Profesjonalny wizaż i stylizacja.

Autorem artykułu jest Novatio


Czym są wizaż i stylizacja? Czego oczekujemy dziś od tego typu usług? Jakich wizażystów i stylistów wybieramy? Od czego zależy rodzaj makijażu?

Wizaż to sposób dbania o urodę. Wizaż to pielęgnacja twarzy, włosów, dłoni i stóp. Na wizaż, poza pielęgnacją, składają się również zabiegi upiększające, takie jak: makijaż, farbowanie i układania włosów oraz manicure, pedicure i inne zabiegi wykonywane na paznokciach. Wizaż rozwinął się w XX wieku, kiedy kosmetyki stały się bardziej dostępne. Dziś, w XXI wieku możemy w Polsce zakupić produkty z najrówniejszych zakątków świata. Niestety pomimo wielu porad zamieszczonych w internecie, prasie i literaturze, nie zawsze jesteśmy w stanie zadbać o siebie profesjonalnie.

Brak umiejętności, ale również i wygoda powodują, że coraz częściej korzystamy z usług wizażysty i stylisty. Oczekujemy, że profesjonaliści obiektywnie ocenią nasz wygląd i, przy pomocy specjalistycznych środków, kosmetyków i sprzętu, zadbają o naszą urodę. Bardzo ważne staje się dla nas zachowanie naturalnego piękna, dlatego chcielibyśmy by wizyta u stylisty i wizażysty nie spowodowała, że przestaniemy być sobą.

Wybieramy dziś wizażystów i stylistów, którzy potrafią zobaczyć nie tylko kształt naszej figury czy rysy naszej twarzy, ale przede wszystkim nasz charakter. Udajemy się do salonów, w których makijaż studniówkowy, makijaż ślubny czy makijaż codzienny podkreśli nasz nastrój i uwypukli pozytywne aspekty naszej urody.

Wizażysta i stylista, jako profesjonalny kreator naszej urody, powinien przede wszystkim poznać nasze potrzeby. Następnie powinien dobrać odpowiednie kosmetyki i ubrania, które odmienią nasz dotychczasowy wizerunek. Warto skorzystać z usług wizażysty i stylisty!
---
Anna Stankowiak
Salon urody i odnowy Novatio

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Professional make up and styling. 
The author of this article is Novatio

What are the make up and styling? What we expect now from this type of service? What make-up artists and stylists choose? What determines the kind of makeup?
Visage is a way of taking care of their beauty. Visage is face care, hair, hands and feet.For make up, in addition to nursing, also consist of beauty treatments, such as makeup, coloring and hair styling and manicures, pedicures and other treatments on your nails done. Visage has developed in the twentieth century, when the cosmetics have become more accessible. Today, in the twenty-first century, in Poland we can buy products from najrówniejszych around the world. Unfortunately, despite the many tips posted on the Internet, newspapers and literature are not always able to take care of themselves professionally.
Lack of skills, but also the convenience makes it increasingly use the services of make-up artist and stylist. We expect that the professionals objectively evaluate our appearance and, with the help of specialist, cosmetic and equipment, take care of our beauty. It is very important for us is preserving the natural beauty, we would like to visit with the stylist and the stylist did not cause that cease to be themselves.
Select the day make-up artists and stylists who can see not only the shape of our figures and our facial features, but also our character. We go to lounges, prom makeup, makeup and bridal makeup everyday emphasize mood and underscoring the positive aspects of our beauty.
Make-up artist and stylist, as a professional creator of our beauty, should first and foremost to meet our needs. Then he should choose appropriate cosmetics and clothes that will change our current image. Using the services of make-up artist and stylist! 

Natural cosmetics- jak wybrać odpowiednie kosmetyki Natural cosmetics-how to choose appropriate cosmetics

www.douglas.pl

Natural cosmetics- jak wybrać odpowiednie kosmetyki

Autorem artykułu jest elżbieta Antoniak


Sztuka wyboru najlepszych kosmetyków dla naszej cery, to nie lada wyzwanie, które wymaga wiedzy i doświadczenia.
Natural cosmetics, czyli nie więcej ni nie mniej jak kosmetyki naturalne. Ich główną zaletą jest znikoma alergizacja. W przeciwieństwie do produktów bazujących na środkach chemicznych, Naturkosmetik cechują się bardzo konkurencyjnymi wynikami w tej kwestii.
Kosmetyki z tej grupy, cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumenckim. Świadczyć to może o zwiększającym się popycie na produkt proekologiczny, bądź też o niskiej jakości dostępnych obecnie produktów. Niewystarczająco usatysfakcjonowany klient rozpoczyna poszukiwania produkt odpowiadającego jego oczekiwaniom.
Podstawowym punktem na liście oczekiwań względem kosmetyków, jest skuteczność, kolejno łagodne działanie, brak reakcji alergicznych, oraz przystępna cena, ładny zapach oraz estetyczne opakowanie. W gruncie rzeczy chodzi o stworzenie produktu doskonałego- taniego i o najwyższej jakości. Niestety jednak stworzenie produktu idealnego jest wręcz niemożliwe. Poszukiwać należy, zatem produktów zbliżonych do naszego ideału. Aby tego dokonać potrzebne są wyniki badań porównawczych. Jedynie w taki sposób jesteśmy w stanie wyłonić zwycięzcę tego konkursu.
Natural cosmetics są niekłamanymi liderami w kwestii minimalizowania reakcji alergicznych. W porównaniu, bowiem z swoimi chemicznymi odpowiednikami, wykazują znacznie mniejszą ilość reakcji uczuleniowych.
Istotne przy porównywaniu kosmetyków jest również czynnik jakości. Aby osiągnąć zadawalający pułap, należy stworzyć produkt bazujący na najlepszych półproduktach. Jakość składników kosmetyków w bezpośredni sposób przekłada się na ich skuteczność.
Innym jeszcze czynnikiem, którego nie należy pomijać, przy wyborze najlepszego kosmetyku, jest opinia jego użytkowników. Taka ocena jest najbardziej miarodajna, co jednocześnie pozwala dokonać właściwego wyboru.

---
food supplements and natural antibiotics natural antibiotics

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Natural cosmetics-how to choose appropriate cosmetics 
The author of this article is Elizabeth Antoniak

Art selection of the best cosmetics for our skin, is a big challenge, which requires knowledge and experience. Natural cosmetics, which is no more nor no less than natural cosmetics. Their main advantage is negligible alergizacja. Unlike products based chemicals, are of a very Naturkosmetik competitive performance in this regard. Cosmetics from this group, are becoming more popular consumer. This may prove that the increasing demand for product environmentally friendly, or low-quality products available today. Poorly satisfied customer begins searching for a product in line with its expectations. The main point of the list of expectations for the cosmetics, it is effective, turn mild action, no allergic reactions, and affordability, nice fragrance and aesthetic packaging. In fact, in terms of creating perfect-product of cheap and high quality. Unfortunately, however, to create a perfect product is not impossible. Should be sought, therefore, products close to our ideal. To do this you need results comparative research. Only in this way we are able to determine the winner this competition. Natural cosmetics are niekłamanymi leaders in minimizing the response allergic. In comparison, because of their chemical counterparts, show a much smaller amount of an allergic reaction. Important when comparing the product is also a factor of quality. To achieve a satisfactory threshold, it should be product based on the best intermediates. The quality of cosmetic ingredients directly translates on their effectiveness. But another factor that should not be overlooked when selecting the best cosmetics, is the opinion of its users. Such an assessment is the most plausible, which also enables you to make the right choice. 

Our hands-our business card! Nasze dłonie- nasza wizytókwa

www.douglas.pl

Nasze dłonie- nasza wizytókwa

Autorem artykułu jest Anna Madej


Często słyszymy oto takie porównanie nasze dłonie, naszą wizytówką. Jak o nie dbać i co robić by zawsze wyglądały pięknie, nawet po długich porządkach domowych czy też po plewieniu ogródka.
Całe nasze ciało potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, a dłonie szczególnie gdyż to one najczęściej mają kontakt z wodą, różnymi detergentami. Na rynku kosmetycznym pojawiło się mnóstwo produktów do pielęgnacji dłoni: kremy nawilżający, peelingi, maseczki. W salonach kosmetycznych też odnajdziemy mnóstwo zabiegów pielęgnacyjnych-parafina na dłonie i maseczki. Kolejną kwestia jaką musimy poruszyć to paznokcie w końcu są nieodłączną częścią naszych dłoni. Jak o nie dbać? Nie wystarczy pomalować je kolorowym lakierem by było już ok, one też wymagają pielęgnacji i nawilżenia. To jak one wyglądają zależy także od naszej diety-powinno w niej się znaleźć mnóstwo witaminy B, wapna i białka. Jedzenie papryki sprzyja poprawie płytki paznokciowej. Paznokcie muszą być odpowiednie zadbane po przez zabiegi-obcinanie, piłowanie, wycinanie skórę-musimy pamiętać aby mieć wszystkie narzędzia, których używamy muszą być sprawne, by nie uszkodzić paznokci i skóry wokół nich. musimy pamiętać by podczas porządków domowych, zmywania naczyń używać rękawiczek gumowych-może to być trochę niewygodne ale wtedy chronimy nasze dłonie i paznokcie przed detergentami. Zimą ważną rzeczą jest by nosić rękawiczki-najlepiej skórzane, by zapobiec przemarznięciu dłoni.
By nasze dłonie były idealne i były naszą wizytówką musimy o nie dbać i
pamiętać o kilku szczegółach:

1. Odpowiednie nawilżanie.
2. Ochrona dłoni i paznokci przed detergentami.
3. Odpowiednia dieta zawierająca dużo witaminy B, wapna, białka, żelaza i
cynku.
4. Jeżeli malujesz często paznokcie, pozwól im jak najczęściej odetchnąć.
5. Piłując paznokcie rób to najlepiej aby zyskały kształt owalny lub
prostokątny.
6. Używanie zbyt często polerki osłabia płytkę paznokciową.
7. Regularnie rób peeling dłoni.


Polecam także domowy sposób na nasze dłonie i paznokcie.
1. peeling z cukru i oliwy dla dłoni
2. oliwa z oliwek z sokiem z cytryny na rozjaśnienie płytki.

Pamiętajcie dłonie są Naszą wizytówka!
---
Artykuł pochodzi ze strony:
www.kobietoland.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Our hands-our business card!
The author of this article is Anna Madej

We often hear such a comparison here are our hands, our calling card. How do I care about them and what to do to always look beautiful, even after many orders of domestic or after weeding the garden. Our whole body needs adequate moisture, and the hands especially since they usually are in contact with water, various detergents. On the market there are plenty of beauty products for hand care: moisturizing creams, scrubs and facials. In beauty salons also find plenty of beauty treatments-paraffin for hands and face masks. Another issue that we must move at the end of the nails are an integral part of our hands. How do I care about them? It is not enough paint to paint them a color that it was ok, they also require care and moisture. It's what they look like also depends on our diet-should it be found plenty of B vitamins, calcium and protein. Eating peppers is improving nails. Nails must be maintained at the appropriate spa-cutting, sawing, cutting the skin-we must remember to have all the tools we use must be in working order not to damage the nail and the skin around them. we must remember that during housecleaning, dishwashing rubber gloves to use-it might be a bit awkward but if we protect our hands and nails against detergents. In winter, it is important to wear gloves-leather is best to avoid przemarznięciu hand. By our hands were perfect and we have our pride to look after them and remember a few details:
1. Adequate hydration. 2. Protection of hands and nails against detergents. 3. Balanced diet containing plenty of vitamin B, calcium, protein, iron and zinc. 4. If you paint your nails often, let them breathe as often as possible. 5. Sawing nails do it best to acquire the shape of an oval or rectangular. 6. Using the polishing too often weakens the nail plate. 7. Regularly scrub your hands do.

I also recommend the way home on our hands and nails. 1. scrub with sugar and palm oil for 2. olive oil with lemon juice to brighten the plate.
Remember hands are our business card! 

Cosmetic procedure? Kosmetyk… wewnętrzny?

www.douglas.pl

Kosmetyk… wewnętrzny?

Autorem artykułu jest Milena Grochal


Puder, cień, a może szminka? Czy zastanawiałaś się, który z tych kosmetyków doda Ci niepowtarzalnego uroku? Oczywiście możesz używać wszystkich produktów, jednak prawdziwe piękno kryje się... w Twoim wnętrzu. Do jego wydobycia potrzebujesz wyłącznie... odpowiednio dobranych suplementów diety.


Suplement diety... czyli?
Suplementy diety to nic innego, jak tylko preparaty występujące zazwyczaj pod postacią tabletek, które pomogą w uzupełnieniu codziennej diety o niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, witaminy i minerały. W przypadku suplementacji codziennego menu kobiety, polecane są zwłaszcza preparaty pozytywnie pływające na kondycję cery, włosów i paznokci. Oczywiście tego rodzaju produkty bez problemu nabędziesz w miejscach takim jak chociażby Apteki medyczne. Suplementy diety dostępne są – w zdecydowanej większości przypadków – bez recepty.
Skład suplementów
A jakie substancje, wpływające w sposób pozytywny na organizmu kobiety, znajdziesz w składzie ogólnodostępnych suplementów diety? Za każdym razem kiedy odwiedzasz Apteki medyczne, praca i wiedza obecnych tam farmaceutów jest do Twojej dyspozycji, dlatego też profesjonalną informację dotyczącą konkretnego leku bez problemu uzyskasz właśnie od specjalistów. Niemniej jednak istnieją również składniki, które w tego rodzaju preparatach używane są najczęściej. Wśród takowych z całą pewnością warto wymienić między innymi wyciągi pozyskiwane ze skrzypu polnego, beta karoten, L-cysteinę, biotynę, szereg witamin takich jak A, C, E oraz witaminy z grupy B czy też mikroelementy: cynk, jod, żelazo.
Suplementy diety to preparaty o których stosowanie powinna pokusić się każda, dbająca o swoje zdrowie i piękno, nowoczesna kobieta. Dzięki tego rodzaju „kosmetykom” do organizmu dostarczone zostaną cenne substancje odżywcze, co w efekcie przyczyni się do zdrowia i pięknego, promiennego wyglądu cery, włosów i paznokci pań.
---
Milena Grochal

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


 Cosmetic procedure?
Miles is the author of this article Grochal

Powder, shade, and maybe lipstick? Do you wonder which of these cosmetics will give you a unique charm? Of course, you can use all the products, however, the real beauty lies ... in your interior. Its extraction need only ... appropriately selected dietary supplements.

Dietary Supplement ... ie?Dietary supplements are nothing but preparations occurring usually in the form of tablets, which help to supplement their daily diets necessary for the proper functioning of the body, vitamins and minerals. In the case of supplementation daily menu women, especially the preparations are recommended positively floating on the condition of skin, hair and nails. Of course, this kind of products you purchase without a problem in places such as pharmacies even medical. Dietary supplements are available - in most cases - without a prescription.Composition of supplementsAnd what substances, influencing in a positive way for the woman's body, found in the composition of dietary supplements public? Every time you visit a medical pharmacy, work and knowledge of current pharmacists, there is at your disposal, which is why professional information on the specific drug was not a problem, contact the experts.However, there are also components that in such preparations are used most often.Among those are certainly worth mentioning, inter alia, extracts derived from horsetail, beta carotene, L-cysteine, biotin, a number of vitamins such as A, C, E and B vitamins or micronutrients: zinc, iodine, iron.Dietary supplements are preparations for the use of which should make a bid for each, taking care of your health and beauty, a modern woman. With this kind of "cosmetics" in the body will provide valuable nutrients, which in turn will contribute to the health and beautiful, radiant complexion, hair and nails of women.

Aromatyczne odchudzanie

www.douglas.pl

Aromatyczne odchudzanie

Autorem artykułu jest Joanna Bargieł


Aromatyczne odchudzanie i spadek wagi z zastosowaniem aromaterapii olejkiem grapefruitowym - nieznany dotychczas sposób na ograniczenie nadmiernego apetytu.
Dieta, dieta i...
W internecie, w mediach roi się od najróżniejszych propozycji coraz to nowszych diet odchudzających, które "na pewno" przyniosą efekt, które zapewnią nam piekną i nienaganną sylwetkę i już nigdy nie doświadczymy efektu "jojo". Producenci preparatów odchudzających prześcigają się w dostarczaniu na rynek spalaczy tłuszczu, reduktorów tkanki tłuszczowej. Wszystko to ma pozwolić nam osiągnąć idealną wagę. W reklamach rzadko kiedy wspomina sie o tym, że najważniejszym elementem odchudzania jest najzwyklejsze ograniczenie spożywanych pokarmów. Stowujemy więc chemiczne wspomagacze w dietach odchudzających, ciągle narzekamy na efekt "jojo", a tak naprawdę jedną z głównych przyczyn nadwagi jest nasz nadmierny apetyt.
Mało kto wie, jak nieocenionym przyjacielem w walce z nadwagą jest olejek grapefruitowy . Ma on bowiem  rewelacyjny wpływ na spadek apetytu. Otrzymywany jest w procesie tłoczenia skórek owoców graperfruita, zawiera w sobie flawonoidy, geraniol, limonen i kadinen. Aby skutecznie wspomagał proces odchudzania i ograniczania apetytu na jedzenie powinien stać się naszym nieodłącznym przyjacielem na cały czas planowanej diety. Zakupujemy więc kominek do aromaterapii, stawiamy go w pomieszczeniu, w którym spędzamy jak najwięcej czasu, napełniamy wodą, wlewamy kilkanascie kropel olejku grapefruitowego, zapalamy podgrzewacz i... stopniowo mamy zoraz mniejszą ochotę na jedzenie.
Oczywiście, po kilku godzinach aromaterapii nie oczekujmy cudów. Ten proces musi potrwać. I daje wymierne efekty. Sprawdzone i długotrwałe. Dodatkową korzyścią z aromaterapii olejkiem grapefruitowym jest jego działanie antydepresyjne, tonizujące i odtruwające.
---
www.swiatperfum.aromagroup.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plAromatic slimming
The author of this article is Joanna Bargieł

Aromatic slimming and weight loss with the use of aromatherapy oil of grapefruit - previously unknown way to reduce an excessive appetite.Diet, diet i. ..On the Internet, the media is full of various proposals of the newest weight loss diets, which "certainly" will take effect that will provide us a beautiful and flawless figure and never will experience the effect of "yo-yo." Manufacturers of slimming preparations outdo each other in delivering to market fat burners, fat reducers. All this has allowed us to achieve the ideal weight. The ads rarely mention of the fact that the most important element of weight loss is just simple limiting food intake. So Stowujemy chemical adjuvant in slimming diets, still complain about the effect of "yo-yo", but really one of the main causes of overweight is our excessive appetite.Hardly anyone knows how invaluable friend in the fight against obesity is the oil of grapefruit. It is in fact a sensational impact on the loss of appetite. Is obtained during the extraction process graperfruita peel, contains the flavonoids, geraniol, limonene, and kadinen. To effectively support the process of weight loss and reducing appetite for food should become our inseparable friend for the duration of the planned diet. We buy so aromatherapy fireplace, we put him in the room where we spend as much time, fill with water, pour a dozen drops of grapefruit oil, light the heater i. .. gradually we zoraz less fancy food.Of course, after several hours of aromatherapy do not expect miracles. This process will take time. And it gives you measurable results. Tested and long-lasting. An added benefit of aromatherapy oil of grapefruit is its anti-depressant, toning and detoxifying.

The healing properties of glycolic acid Lecznicze właściwości kwasu glikolowego

www.douglas.pl

Lecznicze właściwości kwasu glikolowego

Autorem artykułu jest SPA


Kwas glikolowy jest często stosowany w kosmetyce ze względu na swoje szerokie działanie. Wchodzi też w skład peelingu glikolowego, który daje bardzo dobre rezultaty i cieszy się coraz większą popularnością. Wykorzystywany bywa również w medycynie ze względu na swoje lecznicze właściwości.

Regularne stosowanie kwasu glikolowego poprawia elastyczność naszej skóry i sprawia, że odbudowują się włókna sprężyste. Można zaobserwować też zwiększoną produkcję włókien kolagenu mukopolischarydów, dzięki czemu dochodzi do spłycenia zmarszczek i długotrwałej poprawy elastyczności i ogólnej kondycji skóry.
 Dla kogo
Wskazaniem do stosowania kwasu glikolowego jest pojawienie się trądziku, zmarszczek, blizn lub plam, które chcemy usunąć lub ogólne wysuszenie skóry. Największa zaleta kwasu glikolowego to, możliwość poprawiania kondycji skóry w każdym wieku. Jest dostępny w różnych stężeniach, gdyż właśnie od stężenia zależy odpowiednie jego działanie i efekt. Daje to więc możliwość dostosowania dawki zależnie od typu skóry, zaburzenia i oczekiwanego efektu.
Stosowanie tego zabiegu pozwala utrzymać naszą skórę w dobrej kondycji, utrzymuje jej odpowiednie nawilżenie, dzięki czemu jest mniej podatna na szkodliwe czynniki i wolniej się starzeje. Zabieg z kwasem glikolowym daje dobre efekty w walce z trądzikiem gdyż zmniejsza aktywność gruczołów łojowych i zamykają rozszerzone pory. Ponadto zapobiega ponownemu powstawaniu stanów zapalnych i przeciwdziała pojawianiu się blizn.
Używając kwasu nie tylko zapobiegamy powstawaniu nowych blizn, ale również możemy pozbyć się tych plam i przebarwień, które już mamy. Stosując kwas glikolowy można pozbyć się chociażby starych blizn po trądziku, plam powstałych przez działanie promieni słonecznych i piegów. Kwas ten wspomaga również działanie innych preparatów, dlatego jego używanie w trakcie kuracji Anti-Ageing jest jak najbardziej wskazane.
 Pielęgnacja po zabiegu
Kiedy już zdecydujemy się na peeling glikolowy skóra będzie podrażniona, kilka godzin może utrzymywać się niewielki rumień, uczucie ściągnięcia skóry i mogą pojawić się małe strupki. Mimo iż po takim zabiegu nie potrzeba długotrwałej rekonwalescencji, trzeba odpowiednio o naszą skórę zadbać. Przede wszystkim nie należy dodatkowo podrażniać jej makijażem, lepiej odczekać przynajmniej dobę. Trzeba też pamiętać o odpowiednim nawilżaniu i stosowaniu kremu z filtrem. Na miesiąc powinniśmy też zapomnieć o opalaniu. I najważniejsze – pod żadnym pozorem nie wolno drapać swędzących miejsc.
 Przeciwwskazania do zabiegu
Mimo że kwas glikolowy ma zbawienny wpływ na naszą cerę, nie każdy powinien korzystać z tego zabiegu. Stanowczo odradza się wykonywanie go jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią. Przeciwwskazaniem jest też alergia, skłonność do powstawania bliznowców, opryszczka i choroby autoimmunologiczne. Przed zabiegiem nie można się opalać, stosować depilacji, preparatów podrażniających skórę. Dzień przed zabiegiem również mężczyźni nie powinni się golić. Poważną przeszkodą w wykonaniu peelingu glikolowego jest przyjmowanie leków zawierających witaminę A.
---
Zobacz także:
Pantenol w kosmetyce
Olejek pichtowy i olejek sezamowy w kosmetyce
Kwas stearynowy w kosmetyce

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


The healing properties of glycolic acid
SPA is the author of this article

Glycolic acid is often used in cosmetics because of its extensive operation. Also included in the glycolic acid peeling, which gives very good results and has become increasingly popular. Also sometimes used in medicine for their medicinal properties.
Regular use of glycolic acid improves the elasticity of your skin and makes you rebuild the elastic fibers. You can also see an increased production of collagen fibers mukopolischarydów, so it comes to shallow wrinkles and sustained improvement in elasticity and overall skin condition.
 
For whomIndication for use of glycolic acid is the appearance of acne, wrinkles, scars or spots you want to delete or general dry skin. The biggest advantage of glycolic acid that can improve the condition of the skin at any age. It is available in different concentrations, as is appropriate depends on the concentration of its operation and effect. So that gives you the possibility to adjust the dose depending on skin type, disturbance, and the expected effect.Use this procedure to keep your skin in good condition, maintain its proper hydration, making it less susceptible to harmful factors and slower aging. The treatment with glycolic acid gives good results in fighting acne as it reduces the activity of the sebaceous glands and closes pores. In addition, prevents the formation of inflammation and counteracts the appearance of scars.Using acid not only prevents new scars, but also we can get rid of these stains and discoloration, we already have. Using glycolic acid, you can even get rid of old acne scars, stains caused by sunlight and freckles. This acid also helps the performance of other formulations, and therefore its use in the treatment Anti-Aging is the most desirable.
 
Care after surgeryOnce you choose a glycolic peel skin is irritated, a few hours you may keep a small rash, a feeling of removal of the skin and may appear small scabs. Despite the fact that after such treatment does not need long-term recovery, you need to properly take care of our skin. First of all there should be further irritate her make-up, you better wait at least a day. We must also remember the good wetting and applying the cream to the filter.For months we should not forget the sun. And most importantly - under no circumstances should you try not to scratch.
 
Contraindications for surgeryAlthough glycolic acid is good for our skin, not everyone should benefit from this treatment. It is strongly advised not to exercise it if a woman is pregnant or breast-feeding. Is also a contraindication, allergy, tendency to develop keloids, herpes and autoimmune diseases. Before the surgery, you can not sunbathe, use hair removal, skin irritating formulations. The day before surgery the men should not shave. A major obstacle in the implementation of glycolic acid peeling is a medication containing vitamin A.

Przedłużanie włosów laserem?! Laser Hair Extensions?

www.douglas.pl

Przedłużanie włosów laserem?!

Autorem artykułu jest papaj


Na rynku jest dostępnych szereg metod przedłużania włosów jednak, którą wybrać, aby efekt był w pełni zadowalający, a także komfortowy w późniejszym użytkowaniu?
Metoda Microrings, metoda keratynowa, czy też ultradźwięki są popularnymi i często wykorzystywanymi metodami przedłużania włosów. Jak w każdym przypadku są plusy i minusy każdej z tych metod. Ostatnimi czasy na rynku pojawiła się nowa możliwość/opcja, a mianowicie przedłużanie włosów laserem.
Głównymi zaletami tej metody są dyskretne łączenia tzw. nanołączenia, które są niewidoczne. Nawet, gdy zawieje wiatr podczas spaceru z przyjaciółmi, znajomymi i je odsłoni, nikt nie zauważy, że doczepianie włosów zostało wykonane. Dzieje się tak, gdyż łączenia są cieńsze, niż włosy powyżej i poniżej łączenia. Pojawia się tutaj kolejna zaleta, a mianowicie łączenia te mogą być wykonywane w sekcjach głowy (np. na czubku głowy), gdzie w innych metodach przedłużania włosów nie jest to wskazane. Ponadto łączenia wykonane metodą laserową te są bardzo trwałe - do czterech razy bardziej wytrzymałe, niż w metodzie keratynowej, i co bardzo ważne odporne na ciepło i większość kosmetyków. Podkreślić należy, że na większość, ale nie na wszystkie.
Jednak największą zaletą tej metody jest fakt, iż łączenia wykonane laserem są elastyczne i dopasowują się do kształtu głowy. Zachowują się jak nasze naturalne włosy np. podczas czesania wyczesywane są jedynie pojedyncze włosy z łączeń, a nie całe pasmo.
Niewątpliwie doklejanie włosów laserem ma wiele plusów, ale są też wady związane z tą metodą. Zabieg trwa dłużej niż przy wykorzystaniu innych metod. Utrudnieniem jest również ograniczona liczba miejsc, gdzie można tą metodą przedłużyć włosy. Sprzęt, który służy do wykonywania tych zabiegów nie należy do najtańszych i te dwa ostatnie czynniki powodują, iż cena zabiegu jest wyższa w porównaniu z innymi metodami.
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


www.douglas-shop.pl Laser Hair Extensions?
The author of this article is PAPAWS 'PAPAYAS

The market is available, a number of hair extension methods, however, we choose to effect was completely satisfied and comfortable in a later use?Microrings method, the method of keratin, or ultrasound are common and frequently used methods of hair extension. As in any case, there are pros and cons of each of these methods. Recently, the market saw a new opportunity / option, namely, laser hair extensions.The main advantages of this method is called discrete mergers. nanołączenia that are invisible. Even when the wind blows while walking with friends, colleagues and reveal them, no one will notice that the coupling of hair was taken. This is because mergers are thinner than a hair above and below the joint. There is another advantage here, namely the merger can be performed in sections of the head (eg, on top of head), where other methods of hair extensions is not advisable. In addition, laser-based joining made are very durable - up to four times stronger than in the method of keratin, which is very important, and resistant to heat and most cosmetics. It should be emphasized that most but not all.But the biggest advantage of this method is that the merger made the laser are flexible and adapt to the shape of the head. Behave like our natural hair, such as when they are combing combing hair with only a few joints, and not the whole band.Undoubtedly glued hair laser has many advantages, but there are also disadvantages associated with this method. The procedure takes longer than using other methods.Difficulty is also a limited number of places where this method can be extended hair.Equipment which is used to perform these procedures, not the cheapest, and the latter two factors make that the price of surgery is higher in comparison with other methods.

Trends over everything! Trendy ponad wszystko!

www.douglas.pl

Trendy ponad wszystko!

Autorem artykułu jest Sławomir Dąbrowski


Motywy zwierzęce drapieżnie weszły do wiosennej mody. Podobno grzechem jest nie mieć dzisiaj szala w cętki. Furorę robią też gumowe baleriny dopasowujące się do kształtu stopy i długie łańcuszki z zawieszką. Trendesetterkom prezentujemy trzy zwycięskie hity, które w świecie fashion zamieniają się tylko miejscami na podium.
Śniadanie u Tiffaniego raz jeszcze
Kreacja Audrey Hepburn w znanej ekranizacji powieści Trumana Capote to już ikona stylu retro.
- Lata 50. powracają w tym sezonie dzięki tiulom, rozkloszowanym sukienkom i podkreślonej talii. Spódnica szyta z koła, za kolano, z gładkiego materiału niezmiennie jest synonimem fuzji dziewczęcości i niepowtarzalnej elegancji – mówi Piotr Berliński, właściciel marki Every Nature. Trend vintage rodem z tamtych lat przejawia się w klasycznych sukienkach podszytych tiulem i mocno eksponujących figurę, krótkich, dopasowanych kardiganach oraz pastelowych kolorach konkurujących w tym sezonie z eksplozją neonowych barw. Choć sama Hepburn powtarzała, że nigdy nie myślała
o sobie jako o ikonie, jej kreacje zawsze pozostaną uosobieniem elegancji, która inspiruje współczesnych projektantów. Stąd na wybiegach tiulowe halki, dekolty w łódkę i spódnice pięknie zaznaczające wąską talię.
Flower-power
Moda rozkwita kolorem i wzorem. Kwiatowy deseń jest pozycją numer jeden niemal w każdej wiosenno-letniej kolekcji. Małe, średnie i w wersji maxi są powtarzalnym trendem przywołującym wiosnę. – Najmodniejsze kwiaty to łączka i średniej wielkości, nieco rozmazane, malowane akwarelą
– mówi Dorota Sikorska, stylistka Every Nature. – Motywy kwieciste na ubraniach dodają lekkości i pewnego luzu. Nieodłącznie kojarzą się ze stylem hipisowskim lub country. Trendy są również kwiaty w modzie biznesowe ,ponieważ skutecznie przełamują klasyczny look. Sukienka w delikatne, niezbyt drobne kwiaty, zestawiona z czarną marynarką odda charakter elegancji i kobiecości. Dosłowny rozkwit wiosennej mody atakuje nas kwiatowymi broszkami, apaszkami, spódnicami i sukienkami. Kwiaty obecne są też na bransoletkach, torebkach i butach. Oznacza to prawdziwy wiosenny power-flower!
Przywitanie z Afryką
Ojcem chrzestnym trendu safari jest Yves Saint Laurent. To jego projekty z linii damskich kostiumów inspirowanych mundurem afrykańskich myśliwych zapoczątkowały modę na surowe kolory i proste fasony koszul i żakietów. Stroje inspirowane stylem rodem z Afryki cechuje minimalizm i charakterystyczny krój. Prosty fason wzbogacony jest dużymi kieszeniami, podwijanymi rękawami i na przykład niedbale przewiązanym paskiem. – Głównym przesłaniem strojów nawiązujących do nurtu safari jestwygoda i niezobowiązujący charakter. Neutralność tkanin i kolorów sprawia, że ów trend można znakomicie łączyć zinnymi modnymi motywami, tworząc zestawienia eleganckie i swobodne  zarazem – przekonuje stylistka marki Every Nature. Safari to nie tylko beże, zielenie i brązy, charakterystyczne dla niego fasony można spotkać również w mocniejszych barwach.

Więcej o najmodniejszych trendach na http://sklep.everynature.pl/
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Trends over everything!
The author of this article is Slawomir Dabrowski

Predatory animal motifs came into spring fashion. Apparently it is a sin not to have scales in spots today. Furore ballerina doing a rubber fitting to the shape of the foot and the long necklaces with pendant. Trendesetterkom present the three winning hits, which in the fashion world, just turn on the podium places.Breakfast at Tiffany's againCreation of Audrey Hepburn in the famous film adaptation of Truman Capote is already a retro style icon.- 50th Year return this season due to tiulom, rozkloszowanym dresses and underlined the waist. Skirt embroidered with their wheels, knee, smooth material is invariably synonymous with a unique fusion of elegance and dziewczęcości - says Peter Berlin, owner of Every Nature. Trend vintage straight from those years is reflected in classic tulle dresses and heavily lined fore figure, short, matched kardiganach and pastel colors are competing in this season with an explosion of neon colors. Hepburn, though she kept saying that he never thoughtof myself as an icon, her creations always remain the epitome of elegance that inspires today's designers. Hence the runways tulle petticoats, necklines and skirts in the boat to mark the narrow waist beautifully.Flower-powerFashion flourishes of color and pattern. Floral design is the number one position in almost every spring-summer collection. Small, medium and maxi are recurring trend evoking spring. - Fashionable meadow flowers are medium sized, slightly blurred, watercolor painting- Says Dorota Sikorska, stylist Every Nature. - Floral motifs on fabric adds a lightness and ease. Inseparably associated with hippie style or country. Trends are also flowers in the fashion business, effectively breaking a classic look. Dress with delicate, very small flowers, juxtaposed with a black jacket, give the nature of elegance and femininity.Spring flowering of fashion literally attacks us with flower brooches, scarves, skirts and dresses. Flowers are also present on the bracelets, bags and shoes. That is a real spring-flower power!Welcome to AfricaGodfather safari trend is Yves Saint Laurent. It's his line of women's projects in costumes inspired by African hunters started a uniform fashion, the harsh colors and simple styles of shirts and jackets. Costumes inspired a native of Africa is characterized by minimalism, and distinctive style. Simple styling is enriched with large pockets, podwijanymi sleeves, for example, carelessly przewiązanym stripe. - The main idea of ​​dress-up to trend safari jestwygoda and casual nature. The neutrality of fabrics and colors makes this trend can be perfectly combined fashion zinnymi motifs, creating a statement of elegant and casual at the same time - says stylist Every brand Nature.Safari is not just beiges, greens and browns, typical of the styles can be found also in stronger colors.
 

Wiosna, to czas by kobieta przemieniła się w motyla. Spring is the time a woman turned into a butterfly.

www.douglas.pl

Wiosna, to czas by kobieta przemieniła się w motyla.

Autorem artykułu jest Lady M


 Zima to okres, w którym mało się ruszamy. Więcej czasu spędzamy w domu siedząc przed telewizorem i podjadamy smakołyki, czy po prostu nie chce nam się wyjść z domu. Z ręką na sercu drogie panie, nabrałyście kilogramów przez zimę? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to nadszedł czas na wiosenne porządki w szafie.
Na wiosnę, pewnego dnia zaglądamy do szafy i z przerażeniem stwierdzamy, że połowa z naszych ubrań  jest za mała, a druga połowa niemodna. Co wtedy można zrobić? Pytania typu, czy kupione trzy miesiące temu sukienki będą dobre? lub czy zeszłoroczny kostium kąpielowy nie będzie się za bardzo wpijał w boczki? Należy zapakować w kartonowe pudło, związać sznurkiem i schować na dno szafy. Przede wszystkim nie należy wszystkich za małych rzeczy od razu się pozbywać . Warto rozebrać się do bielizny, stanąć przed lustrem i dokładnie się sobie przyjrzeć. Jaka część ciała została najbardziej zaniedbana i przez to, czujemy się niekomfortowo.
Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na aerobik, ewentualnie jeżeli dużo pracujemy lub  w nietypowych godzinach, możemy ćwiczyć w domowym zaciszu.  W internecie znajduje się cała masa filmików z ćwiczeniami fitness. Na poprawę kształtu brzuszka, bardzo dobra jest szóstka weidera, polegająca na ciągłym powtarzaniu konkretnego schematu ćwiczeń. Trening jest długotrwały, ale daje niesamowite efekty. Najlepszą nagrodą jest jednak to, jak powalająco wygląda się wtedy w bikini.
Łącznie z naszą cudowną  wiosenną przemianą, remontu będzie wymagała także zawartość naszej szafy. Tegoroczna wiosna będzie oczekiwała motywów kwiatowych, oraz jaskrawych kolorów, nie tylko na ubraniach, lecz także na oczach i paznokciach.  Każda kobieta uwielbia zakupy, więc odświeżanie szafy będzie również bardzo dobrze wpływało na samopoczucie.  Oprócz sklepów z nowościami znajdujących się w galeriach, warto odwiedzić również second handy, które posiadają bogatą ofertę unikalnych ubrań i często można trafić na modową perełkę. Świetne rzeczy w bardzo dobrych cenach można znaleźć w sklepach internetowych. Zmiana figury, zawartości szafy, to nie wszystko. Można obciąć grzywkę,  zrobić pasemka, ułożyć inaczej włosy. Wiosna to czas, gdy każda kobieta zamienia się w motyla.
---
Lady M.T.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

 Spring is the time a woman turned into a butterfly. 

The author of this article is Lady M


 
Winter is the period in which we move enough. More time to spend at home sitting in front of the TV and snack on delicacies, or simply does not want us to leave the house. With hand on heart, dear sir, nabrałyście kilograms by winter? If the answer is yes, it's time for spring cleaning in the closet. In the spring, one day we look to the cabinet and the horror we find that Half of our clothing is too small, and the other half of fashion. What then can be do? Questions like, and purchased three months ago, the dress will be good? or and last year's bathing suit is not too much wpijał the sides? It is packed in a cardboard box, tie with string and place in the bottom of the cabinet. First of all, do not be all the little things right away to get rid of. It is to strip to their underwear, stand in front of a mirror and a thoroughly look. What part of the body was the most neglected and thus, we feel uncomfortable. A good solution is to save up for aerobics, or if a lot of working or unsocial hours, we can practice at home. In There's a whole bunch of clips from exercise facility. The improvement shape of the belly is a very good six Weider, which consists of a continuous repetition of a specific exercise regimen. Training is long, but it gives amazing results. The best reward, however, is how it looks powalająco then in a bikini. Together with our wonderful spring conversion, renovation will require the the contents of our wardrobes. This year's theme will await spring flowers and bright colors, not just on clothing but also on eyes and nails. Every woman loves to shop, so refresh wardrobes will also be a very good effect on mood. In addition to the shops news appearing in the galleries, you can visit the second hand shops, which have a wide range of unique clothing, and often you can hit the mods gem. Great stuff at very good prices can be found in stores sites. Changing the figure, the contents of wardrobes, is not everything. You can truncatebangs, do highlights, hair arranged differently. Spring is the time when each woman turns into a butterfly. 


Glycerine cosmetic Gliceryna kosmetyczna

www.douglas.pl

Gliceryna kosmetyczna

Autorem artykułu jest SPA


Gliceryna to alkohol cukrowy o gęstej i oleistej konsystencji, bardzo dobrze rozpuszczający się w wodzie. Gliceryna ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego, ale przede wszystkim w kosmetyce jako składnik wielu kosmetycznych produktów do pielęgnacji całego ciała i twarzy.

Gliceryna, jak już wcześniej wspomniano, ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Nieodłącznym elementem przemysłu technicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego jest właśnie gliceryna, co więcej jest składnikiem płynów hamulcowych i chłodniczych w samochodach. Produkcja gliceryny odbywa się także w organizmie człowieka! Jednak na największe uznanie zasługuje w kosmetyce i temat zastosowania gliceryny kosmetycznej jest warty bliższego poznania.
Każdy za pewne wie, że głównym składnikiem kremów do rąk jest właśnie gliceryna. Jednak czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad innymi zastosowaniami gliceryny? Postaram się przybliżyć temat gliceryny w kosmetyce. A więc gdzie znajdziemy glicerynę?
Kremy
Gliceryna pochłania wilgoć oraz ma właściwości nawilżające dlatego też wszelkie nawilżające kremy do twarzy mają w składnikach glicerynę. Kremy do rąk i stóp także posiadają glicerynę za sprawą jej regenerujących i odżywczych właściwości.
Szampony i odżywki
Gliceryna jest składnikiem szamponów i odżywek głównie mających właściwości silnie odżywcze., ponieważ dzięki glicerynie włosy suche i łamliwe odzyskują swój dawny blask i miękkość. Natomiast odżywki do włosów zapewniają ochronę przed ich wypadaniem.
Żele pod prysznic
Wspominając o tym gdzie znajdziemy glicerynę kosmetyczną nie możemy zapomnieć o kosmetykach codziennego użytku jakim są żele pod prysznic i do kąpieli. Dzięki glicerynie zawartej w tych kosmetykach nasza skóra zostaje nawilżona nie tylko w trakcie mycia, ale także długo po.
Każdy balsam do ciała, a w szczególności przeznaczony do bardzo suchej skóry z pewnością zawiera glicerynę, a to za sprawą jej nawilżających właściwości, podobnie jak w przypadku kremów. Balsamy do ciała doskonale koją nieprzyjemna w dotyku suchą skórę za sprawą gliceryny, która wnika w głębsze partie skóry i dzięki swoim właściwościom zapobiega utracie wody.
Kosmetyki do cery dojrzałej
Gliceryna w kosmetyce znalazła także swoje zastosowanie w kosmetykach dla osób z pierwszymi oznakami starzenia się skóry, a wszystko za sprawą tego, że gliceryna wpływa pozytywnie na jędrność i elastyczność skóry przez swoje działanie wygładzające.
Maści
Wszelkie zrogowacenia i stwardnienia na kolanach czy łokciach zregeneruje tłusta maść, która zawierając w sobie glicerynę staje się kosmetykiem natłuszczającym, który dodatkowo ochrania skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Podsumowując gliceryna w kosmetyce ma ogromne zastosowanie, ponieważ jest składnikiem większości kosmetyków pielęgnacyjnych codziennego użytku. Dzięki glicerynie w kosmetykach nasza skóra staje się nawilżona, zregenerowana, a co więcej jest chroniona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. To samo tyczy się włosów, o które możemy dobrze zadbać dzięki zbawiennemu działaniu gliceryny kosmetycznej.
---
Zobacz także:
Kwas salicylowy w kosmetyce
Kwas glikolowy w kosmetyce
Ultradźwięki w kosmetyce


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Glycerine cosmetic
SPA is the author of this article

Glycerin is a sugar alcohol with a thick and oily texture, very well dissolves in water.Glycerin is widely used in many areas of daily life, but primarily as an ingredient in many cosmetics, beauty care products throughout the body and face.
The use of glycerolGlycerin, as mentioned before, is widely used in many areas of life. Inherent in the technology industry, pharmaceutical, and food is just glycerin, what more is a component of brake fluids and cooling systems in cars. Glycerol is also in the human body!However, deserves the greatest recognition in the use of cosmetics and cosmetic glycerine is worth a closer look.Glycerine in cosmeticsEveryone knows for certain that the main component of creams for the hands is the glycerin. But have you ever reflected on the other uses of glycerine? Will try to bring about glycerine in cosmetics. So where to find glycerin?CreamsGlycerol absorbs moisture and has moisturizing properties, therefore any moisturizing face creams are the ingredients of glycerin. Creams for hands and feet also have glycerin through its regenerating and nourishing properties.Shampoos and conditionersGlycerin is an ingredient of shampoos and conditioners mainly having a highly nutritious properties. Because with glycerin hair dry and brittle regain its former luster and softness. However, hair conditioner to protect against hair loss.Shower GelsMention where you can find glycerin cosmetic we can not forget about the cosmetics of daily use which are shower gels and bath products. With glycerine contained in the cosmetics, our skin is moisturized, not only during the washing, but also long after.Body LotionsEach body lotion, especially designed for very dry skin will contain glycerin, and this is due to its moisturizing properties, as in the case of cream. Balm to soothe the body perfectly unpleasant to the touch dry skin thanks to glycerin, which penetrates into the deeper parts of the skin due to its characteristics, and prevents water loss.Cosmetics for mature skinGlycerine in cosmetics has also been its use in cosmetics for people with first signs of skin aging, and all thanks to the fact that glycerin has a positive effect on the firmness and elasticity of the skin through its smoothing action.OintmentsAny multiple calluses on my knees and elbows and regenerates greasy ointment, which include, in the glycerin is cosmetic natłuszczającym, which further protects the skin against harmful external factors.In conclusion glycerine in cosmetics is of great use, because it is a component of most skin care cosmetics for everyday use. With glycerine in cosmetics, our skin becomes hydrated, regenerated and, moreover, is protected from harmful external factors. The same goes for hair, for which we truly care with cosmetics zbawiennemu action of glycerol.