Saturday, January 28, 2012

Celebryci promujący promile Celebrities promoting per mille

www.douglas.pl

Celebryci promujący promile

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

  Gwiazdy lubią dobrą zabawę (zawsze to szansa na wypromowanie się), prowadzą też szereg imprez (niekoniecznie kulturalnych), sponsorowanych przez znane alkoholowe marki.
Bywają również zapraszani jako goście specjalni różnorodnych kwest, spotkań oraz meetingów, sygnowanych logo renomowanych firm. I choć, oficjalnie, nikt nikogo nie namawia do picia alkoholu, wiadomo, że wielkie korporacje chcą pozyskać do grona swych ambasadorów, jak największą ilość, jak najbardziej znanych gwiazd.

To dlatego, celebrytka Patricia Kazadi, ubrana w elegancką, jasną sukienkę wieczorową i ciemne, obszerne ponczo, poprowadziła rok temu tzw. Żołądkową Akademię Barmańską. Warszawski klub Palladium, chcąc rozreklamować swe gościnne progi, zorganizował pokazy sztuki barmańskiej – a sympatyczna prezenterka i dziennikarka koordynowała całe wydarzenie. Z zaproszonych gości zjawił się wokalista Papa Dance, Paweł Stasiak, serwujący tego wieczoru autorskie drinki z wódką. Ponoć zabawa była doskonała!

Pomysł promowania alko-imprez przez celebrytów przyszedł – oczywiście – z Hollywood. Przed wakacjami twarzą likierów Minori została Kim Kardashian, znana z tego… że jest znana! Kobieta, ubrana w przepiękną, „małą czarną” sukienkę, z gładko sczesanymi włosami, pokazywała jak przyrządzić melonowego drinka, kusząco uśmiechając się do obiektywów aparatów. Zarówno biżuteria Kardashian, jak i jej mieniąca się torebka – kopertówka, dopasowane były kolorystycznie do melonowo - szmaragdowych drinków. Wiadomo, że diabeł (reklamy) tkwi w każdym szczególe! A ładne zdjęcia promocyjne przyczynią się do popularyzacji wybranego trunku.

Niedawno światem mass-mediów zakołysało, gdy mega gwiazdor amerykański, Bruce Willis, wystąpił w reklamie wódki Sobieski. Ubrany w czarną, skórzaną kurtkę, z wygoloną głową, wygląda młodo i prowokacyjnie na licznych billboardach, nagłaśniających całe wydarzenie. Nie często się przecież zdarza, by aktor tego formatu przyjął zaproszenie do Polski i zgodził się promować alkohol, użyczając swego wizerunku banerom, reklamie prasowej, internetowej i telewizyjnej. W zabawnych spotach Willis oraz Krzysztof Tryliński (CEO – Wódka Sobieski), nazywany przez aktora „Chrisem”, siedzą w ciemnym pokoju, przy okrągłym stoliku i snują krótkie, acz trafne rozważania na temat polskiego spirytusu. W jakiej temperaturze go podawać, dlaczego jest niezły i co w kraju nad Wisłą porabia hollywoodzki artysta. Czy panowie na koniec nagrania, opróżnili zawartość butelki? Pozostanie to tajemnicą branżową. Jedną z wielu – tych, dodających pikanterii, życiu celebrytek i celebrytów.
---
T.G.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Celebrities promoting per milleThe author of the article is Thomas Galicki

  
Celebrities like to have fun (always an opportunity to promote a), conduct a series of events (not necessarily cultural), sponsored by a known alcoholic brands.There are also invited as special guests of various Kwest, meetings and meetings, signature logo reputable companies. And even though, officially, no one no one urges to drink alcohol, it is known that large corporations want to win one of their ambassadors, as many as the most famous stars.That's because celebrity Patricia Kazadi, dressed in elegant evening dress bright and dark, broad ponchos, led a year ago called. Academy gastric bartenders. Palladium Club Warsaw, trying to boost hospitality, art demonstrations organized bartender - a likeable presenter and journalist coordinated the whole event. The invited guests came to Papa Dance vocalist, Paul Stasiak, serving notice that evening drinks with vodka. Apparently fun was excellent!The idea of ​​promoting alcohol events for celebrities came - of course - from Hollywood.Before the summer liqueurs face Minori was Kim Kardashian, known for ... that is known for! A woman, dressed in beautiful, "little black" dress, with smooth hair uczesanymi, showed how to make melon drink, seductively smiling at the camera lenses. Both jewelry Kardashian and her twinkling handbag - small handbag, were color-matched to the melon - emerald drinks. We know that the devil (ads) is in every detail! A nice promotional photos will contribute to the popularization of the selected wine.Recently, mass-media world rocked when U.S. mega star, Bruce Willis starred in advertising vodka. Dressed in a black leather jacket, with a shaven head, looks young and provocatively on numerous billboards, amplifying the whole event. Not yet often happens that an actor of the format accepted an invitation to the Polish and agreed to promote alcohol, lending his image banners, advertising, press, internet and television. The funny spots and Christopher Willis Tryliński (CEO - Sobieski Vodka), called the actor "Chris", sitting in a dark room, at a round table and a brief spin, yet accurate reflection of the Polish spirit. At what temperature it administered, why it is good and what the country on the Vistula was doing Hollywood artist. Do you gentlemen at the end of the recording, emptied the contents of the bottle? Industry will remain a mystery. One of the many - those that add spice, celebrity life and celebrities.---T.G.An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment