Wednesday, October 17, 2012

Polski elikisir młodości Polish secret of youth

www.douglas.pl

Polski elikisir młodości

Autorem artykułu jest Kolagen Naturalny

Dążenie do doskonałości jest ludzką cechą wrodzoną. Każdy z nas chciałby być także piękny i młody, pomimo upływających lat. Niewielu z nas jednak wie że istnieją preparaty, które posiadają pewne cechy mitycznych eliksirów młodości.

Kolagen Naturalny
Pielęgnacja ciała
Na rynku znaleźć można bardzo dużo różnego rodzaju środków, których zadaniem jest codzienna pielęgnacja ciała. Zazwyczaj są to jednak produkty oferowane przez wielkie koncerny kosmetyczne i farmaceutyczne, których głównym celem jest maksymalizacja zysków. Z tego powodu karmieni jesteśmy ogromną ilością przekazu marketingowego, który przekonuje nas o tym, że kosmetyki te opierają się na najnowszych badaniach i unikalnych formułach. W rzeczywistości jednak bardzo często oferowane środki nie mają w sobie nic nadzwyczajnego.

Proponowane przez wielkie koncerny środki oparte na zazwyczaj na tych samych składnikach i nie wnoszą żadnej większej wartości dla naszych organizmów. Kobiety, którym zależy na profesjonalnej pielęgnacji ciała, zapewne słyszały już o doskonałym środku do pielęgnacji skóry - polskim kolagenie.

Polski eliksir młodości
Dążenia człowieka do osiągnięcia wiecznej młodości znane są od zawsze. Znane są mity i opowieści o mitycznych środkach i eliksirach, które mogły wpływać na tempo starzenia się ludzkich ciał. W rzeczywistości jednak prawdziwy eliksir młodości nigdy nie powstał. Obecnie znane są jednak środki, które co prawda nie pozwolą nam żyć wiecznie, ale z pewnością przedłużą naszą młodość i pozwolą cieszyć się zdrowiem i pięknym ciałem przez dłuższy czas. Wszystko to daje kolagen za sprawą polskich uczonych.

Grupa polskich naukowców jako pierwsza na świecie przeprowadziła badania nad rybim białkiem i jego strukturze. Okazało się, że jego wyjątkowa budowa odpowiada budowie białka ludzkiego. Dzięki temu jest ono aktywne biologicznie i może znacznie oddziaływać na ludzkie komórki.

Kolagen Naturalny
W wyniku badań prowadzonych przez gdańskich biochemików powstał Kolagen Naturalny, czyli preparat, jakiego ludzkość do tej pory nie znała. Otrzymany kosmetyk jest jedynym środkiem, który może rzeczywiście stymulować ludzkie komórki i przyczyniać się do zwiększenia produkcji kolagenu przez fibroplasty. Powoduje to poprawę samoodbudowy starzejących się komórek. Dzięki temu możliwe jest przedłużenie żywotności komórek, które zwykle mają skłonności to przedwczesnego starzenia. Skutkuje to wygładzeniem skóry i usunięciem zmarszczek oraz wielu innych problemów przychodzących zwykle z wiekiem.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Polish secret of youthThe author of this article is Natural CollagenStriving for perfection is an innate human trait. Each of us would be as beautiful and young, despite the intervening years. But few of us know that there are preparations that have some characteristics of mythical elixirs of youth.
CareOn the market you can find a lot of different kinds of measures, whose job is the daily care of the body. Typically, these are but the products offered by the big cosmetic and pharmaceutical companies, whose main objective is to maximize profits. For this reason, we are fed huge amounts of marketing communications, which convinces us that cosmetics are based on the latest research and unique formulas. In fact, very often do not have the funds available in the nothing extraordinary.Proposed by the big companies usually measures based on the same ingredients and do not add any more value for our bodies. Women who rely on professional care, you probably already heard about great skin care center - Polish collagen.Polish elixir of youthHuman desire to attain eternal youth has always been known for. There are known myths and tales of mythical measures and potions that could affect the rate of aging of the human bodies. In reality, the true elixir of youth had never arisen. Currently, however, agents are known which, although not allow us to live forever, but certainly renew our youth, and will enjoy good health and a beautiful body for a long time. All this gives the collagen through Polish scientists.A group of Polish scientists as the world's first carried out a study of fish protein and its structure. It turned out that the unique structure corresponds to the structure of the human protein. Thus it is biologically active and can significantly affect human cells.Natural CollagenAs a result of research conducted by the Gdańsk Natural Collagen was biochemists, or preparation, which humanity has so far not known. The resulting cosmetic is the only measure that can actually stimulate human cells and contribute to increased production of collagen by fibroplasty. This results in improved samoodbudowy aging cells. This makes it possible to extend the life of cells, which usually have a tendency to premature aging. This results in smoothing skin and removing wrinkles and many other problems usually coming with age.--- An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment