Wednesday, October 17, 2012

Groźne działanie napojów energetyzujących!! Dangerous operation of energy drinks!

www.douglas.pl

Groźne działanie napojów energetyzujących!!

Autorem artykułu jest Emil Kowalski

Od dłuższego czasu napoje energetyzujące podbijają rynek. Są to mieszanki substancji, które mają na celu wspomagać układ nerwowy człowieka. 
Konkretnie chodzi o wywołanie w naszym organizmie aktywność. Zdają się zastępować popularną kawę. Same w sobie także mają kofeinę. Ale oprócz tego także i taurynę i często wiele innych dodatkowych substancji, które bezpośrednio działają na nasze organy i zmysły.
Ogólnie powodują "prowizoryczne" zmniejszenie zmęczenia organizmu i brak senności. Często stosowane przy dużych obciążeniach fizycznych i psychicznych, kiedy to musimy mieć wyostrzoną koncentrację przy dużej ilości godzin pracy.
Niby nic szczególnego - ot taki rodzaj kofeiny czy też kawy. I owszem, na początku gdy nie zażywamy często i w dużych ilościach tak właśnie jest.
Jak zapewne każdy wie, od kawy można się uzależnić. Tutaj mam do czynienia z o wiele większą dawką kofeiny i na dodatek wspomaganej innymi środkami. Taka mieszanka jest co najmniej szkodliwa ale coraz częściej twierdzi się, że bardziej szkodzi niż nawet używki narkotyzujące! Przyjmowana przez nas świadomie i ogólnie dozwolona specyficzna mieszanina działa zabójczo na dłuższą metę. I w tym wszystkim nie muszą tego potwierdzać lekarze. Każdy z nas kto zetknął się z tym napojem i przyjął jego większą dawkę przez określony czas, sam wysuwa taką diagnozę. I to chyba jedyna z używek, które dają o sobie we wznaki w tak krótkim okresie czasu.
Już po kilkudniowym regularnym stosowaniu, zwiększamy zazwyczaj kolejne ilości. Napój powoli staje się niemal jak poranna kawa. W tym jednak przypadku jest to kawa o kilkukrotnie silniejszym działaniu. Układ nerwowy początkowo jest "zadowolony" gdyż wbrew pozorom nic tak naprawdę się nie zmienia. Nie czujemy nawet różnicy w chodzeniu do spania, jedynie mamy "jaśniejszy" umysł i łatwiej znosimy zmęczenie.
Niestety jest to bardzo złudne a co najgorsze takie właśnie specyfiki są dostępne dla każdego niemal dziecka. Dziecko, które jest jeszcze mało rozwinięte pod względem nerwowym, przyjmując taki napój, zdane jest na nieregularny rozwój układu nerwowego. To podobnie jakby zaczęło palić w wieku dojrzewania - może być zachwiana równowaga wzrostu.
Następna sprawa to układ pokarmowy. Substancje zawarte w napoju, bezpośrednio działają na wątrobę oraz nerki. O ile te drugie są w stanie wytrzymać i jego działanie nie jest takie złowieszcze to jednak zniszczonej wątroby nie da się naprawić od tak sobie.
Po pewnym czasie pojawiają się kłopoty choćby z oddawaniem kału. Napój powoduje stwardnienie a to zaś niemożność regularnego wypróżnienia. W ten sposób coś powinno być wydalone, tkwi w ciele dłużej i tym samym w organiźmie powstają warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Efektem mogą być różne choroby, w tym żółtaczka.
Te kilka słów przestrogi kieruję do wszystkich, którzy chwalą sobie takie napoje lecz tak naprawdę jeszcze nie spożywali ich w większej ilości. Jednocześnie podkreślam, że tak naprawdę nie ma określonej bezpiecznej dawki i wszystko zależy od organizmu. Myślę, że pomimo iż to nie jest jakiś obraz przerażający to jednak nieco pokazuje.
---
Emil Kowalski www.przedrukuj.eu
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dangerous operation of energy drinks!

The author of this article is Emil Kowalski

For a long time, energy drinks are conquering the market. These are a mixture of substances which are intended to assist the human nervous system.Specifically concerns the call in the body activities. They seem to replace the popular coffee. In themselves also have caffeine. But there also and taurine, and often many other additional substances that directly affect our bodies and senses.Generally result in "temporary" reduction in body fatigue and lack of sleepiness. Often used in heavy-duty physical and mental, when we have a sharp focus with a large number of working hours.There's nothing special - just the kind of caffeine or coffee. And yes, at the beginning when you do not enjoy the often and in large quantities so it is.As everyone knows, the coffee can become addicted. Here I am dealing with a much higher dose of caffeine, and in addition assisted by other means. Such a mixture is the least harmful, but more often it is claimed that more harm than even drugs narkotyzujące!Consciously adopted by us and generally allowed the specific combination of killer acts in the long run. And in all this is not necessarily to confirm doctors. Each of us who came in contact with the drink and took the higher dose for a limited time, he put forward such a diagnosis. And that's probably the only of drugs, which give about yourself in wznaki in such a short period of time.Already after a few days of regular use, usually increase more quantity. The drink gradually becomes almost like a morning coffee. In this case, however, is several times stronger coffee for action. The nervous system is initially "happy" because contrary to appearances, nothing really changes. Do not even feel the difference in going to sleep, only to have the "brighter" and easier to endure mind fatigue.Unfortunately, this is a very deceptive and at worst just such specifics are available for almost every child. A child who is still underdeveloped in terms of nerve, taking a drink, is reliant on irregular development of the nervous system. It started just like smoke in adolescence - may be imbalance of growth.Next thing is the digestive system. Substances contained in the beverage, directly act on the liver and kidneys. While the latter are able to withstand and its effect is not as ominous, however, damaged liver can not be repaired by chance.After some time, even if there are problems with passing stool. Drink and that causes hardening of the inability of regular bowel movements. In this way, something should be expelled, lies in the body longer and therefore in the body are created conditions for the development of pathogenic microorganisms. The result may be different diseases, including jaundice.These few words of caution goes to all those who appreciate such drinks but really have not eaten them in large quantities. At the same time emphasize that there is really no safe dose specific and it all depends on your body. I think that although this is not a picture, though somewhat scary shows.---Emil Kowalski www.przedrukuj.euAn article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment