Saturday, March 10, 2012

Doklejanie rzęs Glued eyelashes

www.douglas.pl

Doklejanie rzęs

Autorem artykułu jest Uroda i Zdrowie

Każda kobieta chcąca wyglądać oszałamiająco, powinna zadbać o to, by rzęsy były długie i gęste. Jednak nie każda kobieta została hojnie obdarzona przez nature - w takim przypadku  zalecane są rzęsy doklejane. 
Co zrobić, gdy własne rzęsy nie spełniają standardów wymaganych od pięknej oprawy oczu. Oczywiście, można poprawić ich urodę mocnym makijażem. Nie zawsze to wygląda dobrze. Gruba warstwa tuszu może wyglądać nieestetycznie. Poza tym obecnie modny jest makijaż naturalny, który ma udawać, że nie istnieje, podszywając się pod naturalną urodę. Dobrym wyjściem dla właścicielki rzadkich i krótkich rzęs jest doklejanie rzęs. Do wyboru są ich trzy rodzaje: rzęsy pojedyncze, kępki włosów oraz paseczek rzęs na całą powiekę. Jak przykleić sztuczne rzęsy? Najtrudniejszym zadaniem jest przyklejenie rzęs pojedynczych. Najlepiej to zrobić w gabinecie kosmetycznym. Każdy włosek przykleja się do własnej rzęsy. Takie upiększanie trwa długo, ale jest trwałe. Sztuczne rzęsy nie odklejają się, tylko wypadają razem z naturalnymi. Żywot naturalnych rzęs trwa 3-4 miesiące. Tak więc przez taki czas pojedyncze sztuczne rzęsy ozdabiają powiekę. Wyglądają bardzo naturalnie.
RzęsyNieco łatwiejsze doklejanie rzęs. To można już wykonać samodzielnie. Przy pomocy dołączonego kleju umieszczamy kępkipomiędzy własnymi rzęsami. Zwykle jest to uzupełnienie makijażu na bardziej uroczyste okazje. Rzęsy przyklejane od razu na całą powiekę również można przykleić w domu.                                          
Paseczek zwykle jest dłuższy niż brzeg powieki, więc należy go przyciąć do odpowiedniej długości. Klej, początkowo biały, po chwili staje się przezroczysty, więc jest niewidoczny. Nie można sztucznychrzęs odrywać na siłę, bo można je wyrwać razem z własnymi włoskami. Do odklejania należy używać dwufazowego płynu do demakijażu lub oliwki dla dzieci.
---
Sprawdź więcej  artykułów - uroda i zdrowie Artelis.pl |
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plGlued eyelashes
The author of this article is Beauty and Health
Every woman wants to look stunning, should ensure that the lashes were long and thick.However, not every woman has been generously endowed by nature - in this case are recommended eyelashes glued.What to do if your own lashes do not meet the standards required from the beautiful framing your eyes. Of course, you can improve their beauty strong makeup. Do not always look good. A thick layer of mascara can look unsightly. Besides, it is now fashionable natural makeup that is to pretend does not exist, pretending to be a natural beauty. A good choice for owners of rare and short lashes are glued eyelashes. You can choose from their three types: individual lashes, tufts of hair and eyelashes strap on the whole eyelid. How to glue false eyelashes? The most difficult task is to glue individual lashes. This is best done in cosmetic surgery. Each hair stick to your own lashes. Such beautification takes a long time, but it is permanent. Artificial eyelashes not loosen, fall out with only natural. Life of natural lashes last 3-4 months. So by the time a single false eyelashes decorated lid. They look very natural. 
Eyelashes glued a little easier. It can now make yourself. With the help of the included adhesive placed tufts between their eyelashes. Usually this is a make-up complement to more formal occasions. The eyelashes glued directly on the whole eyelid can also be stuck at home.Strap usually is longer than the edge of the eyelid, so it should be cut to desired length.Glue, originally white, after a while it becomes transparent, so it is invisible. False eyelashes can not break away by force, because they can get away with their own hair.To peel, use a two-phase liquid cleanser or baby oil.

No comments:

Post a Comment