Saturday, March 10, 2012

Pielęgnacja skóry według ajurwedy Skin care according to Ayurveda

www.douglas.pl

Pielęgnacja skóry według ajurwedy

Autorem artykułu jest Ajuwerda Polska

Bardzo niewielu ludzi obdarzonych jest idealną z natury skórą. Obecnie więcej osób mieszka w miastach i mają one nieustanny kontakt z brudem i zanieczyszczeniami, tempo ich życia jest bardzo szybkie, wywołuje stres, a mimo to pragną być idealnie piękne! 
Wydaje się, że toksyny są wszędzie: w naszym pożywieniu, w wodzie, którą pijemy, w powietrzu, którym oddychamy. Z powodu kurczącej się warstwy ozonu nawet słońce staje się groźne. Poziom stresu u kobiet jest wysoki przez cały czas ze względu na rywalizację w miejscu pracy i rozmywanie się granic między rolami żeńskimi i męskimi. W efekcie, aby wyglądać naturalnie, regularna troska o skórę jest czymś koniecznym: nie jest już luksusem, ale niezbędnym elementem łagodzącym stres i terapią upiększającą pozwalającą zwalczyć szkodliwy wpływ nowoczesnego stylu życia.
Ajurwedyjskie kosmetyki to jeszcze jeden sposób, oprócz ajurwedyjskiej diety i codziennych nawyków, aby osiągnąć powyżej opisane cele. Ajurwedyjskie kosmetyki, w których stosuje się zioła, kwiaty, esencje i naturalnie występujące minerały, przywracają skórze idealną naturalną równowagę. W subtelny, przynoszący ulgę sposób delikatnie pozwalają nam odkryć nasze naturalne piękno. Tak jak w przypadku wszystkich tkanek, skóra musi być całkowicie czysta, odżywiona, nawilżona i chroniona przed uszkodzeniami, jeśli chcemy, aby była zarówno piękna, jak i zdrowa. Czyszczenie, odżywianie i ochrona to kluczowe elementy pielęgnacji skóry w ajurwedzie.
Niezależnie od tego, czy kosmetyki ajurwedyjskie przygotujesz w domu, czy nabędziesz je w sklepie, przekonasz się, że:
• są proste, delikatne i naturalne,
• są przyjemne i łatwe w użyciu,
• nie zawierają substancji chemicznych, olejów mineralnych, składników produkowanych z benzyny ani syntetycznych substancji zapachowych,
• nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych przez zabijanie (używa się mleka, śmietanki i ghee oraz lanoliny z wełny owczej),
• nie są testowane na zwierzętach,
• przywracają równowagę zarówno umysłu i ciała, jak i duszy.

Zastosowanie ajurwedy w nowoczesnych zabiegach upiększających to jak „powrót do przyszłości”; starożytne składniki i zabiegi bardzo szybko wkraczają w sferę dzisiejszej kosmetyki. Coraz więcej terapeutów zajmujących się zabiegami upiększającymi przyznaje, że naturalne kosmetyki są zdrowsze i skuteczniejsze niż ich sztuczne odpowiedniki. Są oni również świadomi, że obecnie ludzie zaczynają domagać się, aby o ich urodę dbać w sposób naturalny. Zwiększa się zainteresowanie zabiegami, które nie tylko upiększają skórę, ale także odżywiają i relaksują całe ciało. Ajurweda przoduje w tej „nowej fali” świadomej troski o siebie.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Skin care according to Ayurveda
The author of this article is Ajuwerda Poland
Very few people are endowed by nature is a great skin. Now more people live in cities and they have constant contact with dirt and debris, the pace of life is very fast, produces stress, and still want to be perfectly beautiful!It seems that the toxins are everywhere: in our food, the water we drink, the air we breathe. Because of the shrinking ozone layer, even the sun is dangerous. The level of stress among women is high all the time because of the rivalry in the workplace and blurring the boundaries between female and male roles. As a result, to look natural, regular skin care is something essential: it is no longer a luxury but an essential element of alleviating stress and allowing beauty therapy to combat detrimental effects of modern life.Ayurvedic cosmetics is another way, in addition to Ayurvedic diet and daily habits to achieve the goals described above. Ayurvedic cosmetics, which use herbs, flowers, essences and naturally occurring minerals, restores the skin's natural balance perfect. In a subtle way of bringing relief to gently allow us to discover our natural beauty. As with all tissues, the skin must be completely clean, nourished, moisturized and protected from damage, if we want it to be both beautiful and healthy. Cleaning, feeding and protection are key elements in Ayurvedic skin care.Regardless of whether ayurvedic cosmetics prepare at home, if you purchase them in the shop, you'll find that:• are simple, gentle and natural,• they are enjoyable and easy to use,• do not contain chemicals, mineral oils, ingredients produced from gasoline or synthetic fragrances• do not contain ingredients of animal origin obtained by killing (using milk, cream and ghee, and lanolin from sheep wool),• are not tested on animals,• restore the balance of both mind and body and soul.
 
The use of Ayurveda in modern beauty treatments like "Back to the Future", the ancient ingredients and treatments very quickly enter into the realm of today's cosmetics. More and more therapists dealing with beauty treatments admits that natural cosmetics are healthier and more effective than their synthetic counterparts. They are also aware that now people are starting to demand that care about their beauty in a natural way.Increasing interest in treatments that not only beautify the skin, but also nourish and relax the whole body. Ayurveda at the forefront of this "new wave" of conscious care of themselves.

No comments:

Post a Comment