Saturday, January 28, 2012

Modne fryzury dla kobiet - wybierz coś dla siebie Fashion haircuts for women - choose something for yourself

www.douglas.pl

Modne fryzury dla kobiet - wybierz coś dla siebie

Autorem artykułu jest Pani Niewiadomska

Nic nie potrafi tak bardzo odmienić naszego wyglądu, jak nowa fryzura. Zwłaszcza, jeśli zmiana jest spektakularna i nie dotyczy tylko długości, ale również koloru włosów. Jeśli przez całe dotychczasowe życie byłyśmy brunetkami, zmiana koloru na blond na pewno nie przejdzie bez echa.
Fryzurę należy dobrać do kształtu twarzy, a najlepiej zrobi to za nas profesjonalista, czyli zawodowy fryzjer. Warto pójść do sprawdzonego salonu fryzjerskiego, by nie narazić się na ewentualne rozczarowanie i ukrywanie nowej fryzury pod czapką. Jednak jeśli już znalazłyśmy odpowiednią osobę, możemy zdecydować się na całkowitą zmianę naszego wizerunku. W końcu uroda wymaga odpowiedniej oprawy, a fryzura jest jej najważniejszym elementem.

poeksperymentuj z fryzurąJeśli zawsze nosiłyśmy długie, proste włosy, które grzecznie opadały na ramiona - możemy zdecydować się na skrócenie i wycieniowanie ich z całej długości lub tylko samych końcówek. Nasza fryzura nabierze lekkości oraz objętości, co jest bardzo pożądane zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy nosimy czapki i nasze włosy są oklapnięte. Krótsze i wycieniowane z pewnością łagodniej zniosą zimę. Będą się też lepiej prezentować, jeśli je trochę rozjaśnimy - nasza buzia będzie wyglądać świeżo i promiennie. Takie uczesanie można dopasować praktycznie do każdej twarzy, bez względu na wiek kobiety. Największą zaletą takiego uczesania jest to, że nie wymaga codziennego układania, ale tylko pod warunkiem, że włosy zostały obcięte w sposób profesjonalny.

Ciągle modne są też bardzo krótkie włosy, które w szczególności pasują kobietom o drobnych twarzach. Takie uczesanie potrafi nadać lekkości i odjąć lat, zwłaszcza, gdy fryzura jest asymetryczna. W dalszym ciągu polecane są zaczesane w jedną stronę dłuższe grzywki, przy mocnym wycięciu włosów z tyłu głowy. Kobieta z taką fryzurą nabiera charakteru, wygląda niebanalnie.
W ostatnich latach dużym powodzeniem cieszyło się rozjaśnianie wybranych pasemek włosów, czyli tak zwany balejaż. Nadal wiele kobiet preferuje taką fryzurę, a najczęściej są to panie posiadające włosy w kolorze ciemnego blondu. Jasne pasemka potrafią wydobyć piękny kolor włosów i nadać im objętości. Znane aktorki i piosenkarki wprowadzają jednak nową modę - rozjaśnianie koncówek włosów, a nawet farbowanie ich na inny kolor. Czy ta moda przyjmie się na dobre? Pewnie niebawem się przekonamy.
Są jednak takie kobiety, które nie chcą nawet myśleć o drastycznej zmianie uczesania, a wszelkie modne fryzury nie przemawiają do nich. Pozostają wierne jednemu uczesaniu - najczęściej są to długie, proste włosy zaczesane w kucyk, bądź rozpuszczone. Ale i takim romantyczkom trendy nadchodzące wraz z sezonem wiosennym powinny się spodobać. Na pokazach mody królują "grzeczne" uczesania - falowane włosy ujarzmione wsuwką. Efekt, który osiągniemy takim uczesaniem można nazwać "retro luzem". Oczywiście przedziałek obowiązkowo z boku głowy. Taka fryzura z pewnoscią znajdzie wiele zwolenniczek.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Fashion haircuts for women - choose something for yourselfThe author of this article is to Ms. NiewiadomskaNothing can so much change in our appearance, like a new hairstyle. Especially if the change is spectacular and not just length, but also hair color. If the whole past life we ​​were brunettes, blond color change will surely not go unnoticed.Hairstyle must be chosen according to face shape, and preferably do it for us, a professional, that professional hairdresser. It should go to a salon-proven, would not expose yourself to possible disappointment and hiding under the hat of a new hairstyle.But if we'd find the right person, we may decide to completely change our image. At the end of beauty requires adequate housing, and the haircut is the most important element.If you always wore long, straight hair that fell to her shoulders politely - we can decide to shorten and shaded them from the entire length or just the tips. Our hair will become lighter and volume, which is very desirable especially in the winter season, when we wear our hats and hair oklapnięte. Shorter and more gently shaded certainly endure the winter. They will also better show if it bit rozjaśnimy - our face will look fresh and radiant. This hairstyle can be adapted to virtually any face, regardless of age women. The greatest advantage of this hairstyle is that it does not require daily styling, but only on condition that the hair has been cut in a professional manner.Still there are also very fashionable short hair, which, in particular, fit women with small faces. This hairstyle can give lightness and subtract the years, especially when the haircut is asymmetrical. The weather continues to be combed to one side longer bangs, with a strong cut hair on the back of the head. A woman with such a haircut takes on the character, looks niebanalnie.In recent years, enjoyed a successful bleaching selected strands of hair, the so-called balejaż. Still, many women prefer this hairstyle, and most are women with hair color dark blonde. The bright streaks are able to get beautiful hair color and give them volume.Famous actress and singer, however, introduce a new fashion - endings bleaching hair, and even coloring them in another color. Is this fashion will take in earnest? Perhaps soon we will see.But there are women who do not want to even think about the drastic change of hairstyle, and all fashionable haircuts do not speak to them. Remain faithful to one uczesaniu - usually they are long, straight hair combed in a ponytail, or dissolved. But such trends romantyczkom coming together with the spring season should be like. At fashion shows reign "polite" hairstyles - wavy hair barrette tamed. The effect that this will achieve my hair might be called "retro loose." Of course, obligatory parting on the side of the head. This hairstyle will surely many of those who love.--- An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment