Sunday, May 1, 2011

Operacyjne odchudzanie Surgical weight loss

www.douglas.pl

Operacyjne odchudzanie

Zarówno kobiety jak i mężczyźni po to by schudnąć, coraz częściej sięgają po rozwiązania chirurgiczne. Zatem zaczyna panować przekonanie, iż w tym celu skalpel jest lepszy od diety. Według amerykańskich naukowców, ponoć niemal 8 na 10 badanych kobiet, preferowałoby operację plastyczną ponad ćwiczenia i stosowanie diety!

Otyłość jest niewątpliwie problemem XXI wieku, z którym boryka się wielu ludzi na całym świecie. W Polsce co piąta osoba dorosła cierpi na tę przypadłość. Główną przyczyną otyłości jest nadmierne spożywanie jedzenia w stosunku do faktycznych potrzeb organizmu, a także zbyt mała aktywność fizyczna. Szacuje się, że jedynie 10% przypadków otyłości spowodowanych jest innymi przyczynami, takimi jak zaburzenia hormonalne, etc. Tymczasem, by skutecznie schudnąć, często niezbędne jest dobranie indywidualnego programu dietetycznego. Trzeba zmienić przyzwyczajenia żywieniowe, stosować dietę i podejmować wysiłki fizyczne. Wielu ludzi woli zastąpić to wszystko metodami chirurgicznymi, które stają się coraz popularniejsze.            

Przede wszystkim kobiety uważają, iż wyszczuplające operacje plastyczne to klucz do szybkich i zadowalających rezultatów. Szczególnie popularne zabiegi to: liposukcja i zmniejszanie żołądka. Chętnie zatem zniosą one ból pooperacyjny, byle osiągnąć pożądany efekt. Jedynie niespełna 15 % kobiet pragnie schudnąć poprzez podejmowanie aktywności fizycznej i stosowanie odpowiednich diet ograniczających ilość spożywanych kalorii.            Wprawdzie współczesna chirurgia dysponuje wieloma metodami pozwalającymi na operacyjne leczenie otyłości, jednakże niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę z ryzyka powikłań i licznych objawów ubocznych takich zabiegów. Główne metody inwazyjne stosowane w Polsce to operacje zaburzające wchłanianie oraz operacje ograniczające pojemność żołądka. Lekarze-specjaliści podkreślają, iż każda decyzja o poddaniu się operacji powinna być dokładnie przemyślana nie tylko przez pacjenta, ale również musi zostać skonsultowana z odpowiednim specjalistą. Sięganie po skalpel w leczeniu otyłości, powinno być rozwiązaniem ostatecznym, podejmowanym wyłącznie wtedy, kiedy inne metody zawiodły. Każda operacja bowiem, niesie ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia, a czasem nawet życia pacjenta.            Nie ulega żadnej wątpliwości, iż nadwaga i otyłość są dużym problemem społecznym. Jednakże pochopne sięganie po rozwiązania chirurgiczne może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wprawdzie efekty są zauważalne i szybkie, aczkolwiek nie polepszają zdrowia od ręki ani tym bardziej nie rozwiązują problemów psychicznych pacjenta powiązanych z otyłością.

--
Stopka
Joanna Łęcka

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Surgical weight loss
Both women and men in order to lose weight, are increasingly turning to surgical solutions. Thus, begins to dominate the belief that to this end a scalpel is better than supplements. According to U.S. researchers, it seems almost 8 out of 10 women prefer cosmetic surgery over exercise and diet!Obesity is undoubtedly a problem of the XXI century, which is facing many people around the world. In Poland, one fifth of the adult suffers from this ailment. The main cause of obesity is excessive intake of food in relation to the actual needs of the body, and too little physical activity. It is estimated that only 10% of cases of obesity are due to other causes, such as hormonal disorders, etc.. Meanwhile, to effectively lose weight, often necessary is to choose an individual dietary program. You have to change eating habits, diet and used to take physical efforts. Many people will want to replace it all by surgery, which are becoming increasingly popular.
First of all, women find that slimming cosmetic surgery is the key to rapid and satisfactory results. Especially popular treatments include liposuction and reduction of the stomach. Therefore, they are happy to abolish postoperative pain, just to achieve the desired effect. Only less than 15% of women want to lose weight through physical activity and use of appropriate diets restricting calorie intake.


While modern surgery has many methods, allowing for surgical treatment of obesity, but few patients are aware of the risk of numerous complications and side effects of such treatments. Main invasive methods used in Poland is disrupting operations and the operations limit the absorption capacity of the stomach. Doctors-Specialists stress that any decision on submitting to surgery should be carefully thought through not only the patient but also must be consulted with the appropriate specialist. Reaching a scalpel in the treatment of obesity should be a measure of last resort, undertaken only when other methods have failed. Each operation in fact, carries a huge health risk, and sometimes even the patient's life.


There is no doubt that overweight and obesity are major public health problem.However, premature recourse to surgical solutions may do more harm than good.Although the effects are noticeable and quick, but does not improve the health of the stock let alone solve the patient's mental problems associated with obesity.

No comments:

Post a Comment