Wednesday, October 17, 2012

Chcesz sobie zrobić makijaż permanentny? Musisz to przeczytać Want to make a permanent makeup? You have to read


Chcesz sobie zrobić makijaż permanentny? Musisz to przeczytać

Autorem artykułu jest Jaspis

Każda kobieta, która zdecydowała się wykonać makijaż permanentny musi się odpowiednio przygotować do takiego zabiegu. Jeśli zamierzamy wykonywać makijaż na ustach, aby uchronić się przed opryszczką, powinno przyjmować się lek Heviran (dostępny na receptę) zarówno przed jak i po zabiegu.
  Na przestrzeni kilku ostatnich lat makijaż permanentny stał się coraz bardziej rozpowszechniony wśród płci pięknej. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z powodów:
- Noszenie okularów lub soczewek kontaktowych, przez co ciężko wykonać odpowiednio makijaż
- Brak czasu na codzienny makijaż
- Uczulenia na kosmetyki kolorowe
- Chęć wyglądania świeżo, nawet w przypadku niechęci do makijażu
- Estetyczna korekta konturu brwi, ust, oczu
Należy pamiętać, iż taki makijaż nie jest tatuażem. Technika wykonywania jest podobna jak przy wykonywaniu tatuażu, jednak makijaż permanentny nie powoduje powikłań (np. zbliznowacenia), ponieważ barwniki wprowadzane są znacznie płycej. Barwniki wprowadzane są w trzecią warstwę naskórka co powoduje, że taki makijaż utrzymuje się 3-5 lat. Po około roku, dwóch latach efekt staje się delikatniejszy. Jest to spowodowane złuszczaniem się naskórka. Dobrze wykonany makijaż permanentny staje się niewątpliwie ozdobą.
Każda kobieta, która zdecydowała się wykonać makijaż permanentny musi się odpowiednio przygotować do takiego zabiegu. Jeśli zamierzamy wykonywać makijaż na ustach, aby uchronić się przed opryszczką, powinno przyjmować się lek Heviran (dostępny na receptę) zarówno przed jak i po zabiegu. Dodatkowo, aby zwiększyć wchłanialność pigmentu, można wykonać delikatny peeling ust i zaaplikować im odrobinę kremu.
Sam zabieg powinien zostać przeprowadzony w profesjonalnym gabinecie, przez osobę z kwalifikacjami czyli linergistkę. Zabieg taki jest wykonywany w przeciągu 30min do 3 godzin. Po wykonanym zabiegu na powiekach, ustach, brwiach może utrzymywać się lekka opuchlizna, która jednak szybko znika. Ponieważ makijaż permanentny jest ingerencją w naskórek, na jego powierzchni wytworzy się strup, który należy odpowiednio nawilżać kremem lub maścią poleconą przez osobę wykonującą zabieg. Kreski na powiekach, bądź też wypełnienie ust nie zawsze jest idealne, zależne jest od przyswajalności barwników, dlatego też po ustąpieniu dolegliwości związanych ze strupem, opuchlizną, wymagana jest korekta.
Pamiętajmy, że makijaż permanentny zacznie blednąć. Nie dziwmy się również jeśli w kilka dni po samym zabiegu będzie on bardzo intensywny. Wszystko to jest zależne od intensywności użytych barwników, stopnie przyswajalności barwników a także złuszczania naskórka.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl www.douglas.pl

Want to make a permanent makeup? You have to readJasper is the author of the articleAny woman who has decided to perform permanent makeup needs to be prepared for such surgery. If you intend to do makeup on the lips, to protect against herpes, you should take the drug Heviran (available on prescription) both before and after surgery.
  
Over the last few years, permanent makeup has become more and more prevalent among women. Why is this happening? The following are the most important reasons:- Wearing glasses or contact lenses, so hard to do makeup properly- Lack of time for daily make-up- Allergy to cosmetics color- The desire to look out recently, even in the case of reluctance to make up- Aesthetic correction of contour eyebrows, lips, eyesPlease note that this makeup is not tattooed. The technique is similar exercise in the performance of tattooing, permanent makeup, however, does not cause complications (eg, scarring), because the dyes are placed much closer to the surface. Dyes are introduced in the third layer of the epidermis which makes the makeup lasts 3-5 years.After about a year, two years, the effect becomes more delicate. This is due to peeling of the epidermis. A well-made permanent makeup is undoubtedly decoration.Any woman who has decided to perform permanent makeup needs to be prepared for such surgery. If you intend to do makeup on the lips, to protect against herpes, you should take the drug Heviran (available on prescription) both before and after surgery. In addition, to increase the absorption of the pigment, you can perform delicate peeling lips and apply them with a little cream.The procedure itself should be conducted in a professional office, a person with qualifications or linergistkę. Such treatment is carried out within 30 minutes to 3 hours.Following surgery on the eyelids, lips, eyebrows can maintain a slight swelling, but this soon disappears. Because permanent makeup is interference in the epidermis, on the surface will produce a scab, which should be moistened with ointment cream or registered by the person performing the procedure. Dashes on the eyelids, or fill paragraph is not always perfect, is dependent on the digestibility of dyes, and therefore after the resolution of problems associated with the scab, swelling, correction is required.Let us remember that permanent makeup will fade. Also should not be surprised if a few days after the surgery he will be very intense. All of this is dependent on the intensity of dyes, pigments and degrees of assimilation and exfoliation.--- An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment