Thursday, July 7, 2011

Dieta z głową! Diet with his head!

www.douglas.pl

Dieta z głową!

Autorem artykułu jest Monika Łata


Diety powstają jak grzyby po deszczu. Dietetecy biją na alarm. Jednak ludzie, podążając za modą dają zwieść się mediom i racjonalne żywienie zastępują głodówkami, tabletkami albo absurdalnymi wyrzeczeniami. A nie tędy droga...
     Dieta Duckana, kopenhaska, kapuściana czy proteinowa. Na naszym rynku istnieje wiele różnych diet. Ich twórcy prześcigają się, aby przekonać społeczeństwo o wyższości jednej nad drugą. Diety stosowane są w celu zrzucenia zbędnych kilogramów, nabrania masy ciała czy w sytuacjach, gdy ktoś cierpi na jakąś chorobę.
Dieta to słowo pochodzące z greckiego i oznacza „styl życia”. Jest to racjonalny sposób odżywiania. Pojęcie to stosowane jest zwłaszcza, kiedy chodzi o odchudzanie, które polega na ograniczeniu ilości spożywania energii poniżej poziomu, na które zapotrzebowanie ma organizm ludzki. W momencie odchudzania, organizm potrzebną do funkcjonowania energię czerpie z nagromadzonych tłuszczy.
     Wybór diety zależy od efektu i czasu w jaki chcemy osiągnąć zamierzoną wagę. Można szybko osiągnąć wymarzoną sylwetkę, kosztem dużych wyrzeczeń. Jednak nagły spadek masy ciała może się okazać niezdrowy dla organizmu. Najlepiej odchudzać się racjonalnie i z głową, to znaczy wycofać ze swojego jadłospisu słodycze, chipsy, smażone potrawy czy wysoko słodzone napoje. Zamiast tego, należy spożywać potrawy niskotłuszczowe,  owoce, warzywa czy potrawy nisko – przetworzone. 
Ponadto, wręcz wskazana jest aktywność ruchowa. Zaleca się minimum 30 minut dziennie. Rodzaj aktywności zależy od naszych indywidualnych preferencji. Kolarstwo, bieganie, jazda na rolkach, siłowania, aerobik...istnieje tak wiele różnych sportów, że każdy może wybrać coś optymalnego dla siebie.
    Przyjmowanie suplementów diety raczej nie pomoże w momencie, kiedy żywimy się frytkami, a a nasza aktywność ogranicza się do zmiany kanałów w telewizorze czy klikania myszką komputerową. Nie należy zwieść się reklamom, które z ekranów telewizora wykrzykują nam, że dzięki tabletkom firmy X będziemy zrzucać wagę nie zmieniając nawyków żywieniowych czy bez uprawienia sportów.
    Bardzo korzystne dla naszego organizmu będzie picie minimum 2 litrów wody dziennie. Słodkie, kolorowe napoje nie wchodzą w rachubę. Kawę i herbatę też można ograniczyć.
Niestety, ludzie chcąc wymodelować swoją sylwetkę, zamiast zwrócić się do lekarza – specjalisty, podążają za modą i wybierają taką dietę, która obecnie wiedzie prym na rynku, nawet nie sprawdzając jakie konsekwencje dla nas może mieć stosowanie akurat takiego sposobu odżywiania.
I nie zapomnijmy o regularnych posiłkach!
     Do tego wszystkiego, że chcąc zmienić naszą sylwetkę, trzeba być cierpliwym. Początkowy etap odchudzania, polega na tym, że organizm pozbywa się nagromadzonej w nim wody. Teoretycznie waga spada, ale ilość tkanki tłuszczowej nie ulega zmianie. Po tym etapie, następuje redukacji tkanki, jednak znowu waga stoi w miejscu. Nie wolno jednak się poddać i wrócić do starych nawyków. Trochę cierpliwości i konsekwencji w działaniu przyczyni się do sukcesu, jakim będzie wymarzona sylwetka!
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!Diet with his head!
The author of this article is Monika patch

Diets are formed like mushrooms after rain. Dietetecy sounding the alarm. However, people following the bandwagon to give deceive the media and replace głodówkami rational nutrition, tablets or absurd sacrifices. And not the way ...
     
Diet Duck, Copenhagen, cabbage or protein. In our market there are many different diets. Their creators are trying to make to convince the public of the superiority of one over the other. Diets are used to weight reduction, weight loss takes effect or in situations where someone is suffering from an illness.Diet is a word derived from Greek and means "way of life." This is a rational diet. This term is used especially when it comes to dieting, which is to reduce the amount of energy consumption below the level at which demand is to the human body. When dieting, the body needed for the functioning of the energy derives from the accumulated fat.
     
The choice depends on the effect of diet and time in which we want to achieve the targeted weight. You can quickly achieve the dream figure, at the expense of large sacrifices. However, sudden weight loss may be unhealthy for the body. The best lose weight reasonably and with his head, that is, withdraw from your diet sweets, crisps, fried foods or highly sugared drinks. Instead, eat low-fat foods, fruits, vegetables and foods low - processed.Moreover, even physical activity is recommended. It is recommended that at least 30 minutes a day. Type of activity depends on our individual preferences. Cycling, running, roller skating, wrestling, aerobics ... there are so many different sports that everyone can choose something for themselves optimal.
    
Taking supplements is unlikely to help at a time when we cherish the fries, aa our activity is limited to changing channels on your TV or computer mouse clicks. Do not be fooled by the ads that the TV screens, we exclaim that with tablets of X will drop the weight without changing eating habits or without entitlement sports.
    
Very beneficial for our body will be drinking at least 2 liters of water per day. Sweet, colorful drinks out of the question. Coffee and tea also can be reduced.Unfortunately, people wanting to shape their figure, instead, ask your doctor - a specialist, follow the bandwagon and choose this diet, which currently leads the way on the market, even without checking the consequences for us may be the use of just such a diet.And do not forget about regular meals!
     
For all this, that in order to change our silhouette, you must be patient. The initial phase of weight loss lies in the fact that the body gets rid of the accumulated water in it.Theoretically, the weight decreases, but the amount of fat tissue does not change. After this stage, there is redukacji tissue, but again the weight is in place. However, do not give up and go back to old habits. A little patience and consistency in the operation will contribute to success, which would be a dream figure!

No comments:

Post a Comment