Wednesday, October 17, 2012

Rozstępy u młodzieży Striae in adolescents

www.douglas.pl

Rozstępy u młodzieży

Autorem artykułu jest Iza Salamon

Na rozstępy narzekają liczne osoby. Nie tylko panie otyłe, czy oczekujące na dziecko; z tym nieestetycznym defektem spotykają się coraz częściej i młode osoby. U nich wrzecionowate pasma są prawdziwym koszmarem, bo przecież jak można się podobać chłopakom, mając rozstępy na udach, czy brzuchu?
W związku z tym, by nie wpaść w jeszcze większe kompleksy nastolatki próbują wszelkich sposobów, by pokonać istniejące pasma. Rozstępy u młodzieżysposoby zapobiegania i leczenia to najważniejsze zagadnienie, na które wiele młodych osób oczekuje odpowiedzi. Czy faktycznie można skutecznie uniknąć pojawiania się poprzecznych pasm na skórze? Czy można szybko i efektywnie pokonać rozstępy, które już od dłuższego czasu są na młodym ciele? Oczywiście. Trzeba widzieć tylko jak tego dokonać.
Kilka słów o przyczynach rozstępów u młodzieży
Nie wszyscy młodzi wiedzą, że poznanie przyczyn powstania nieestetycznych prążków na skórze jest bardzo istotne, by im efektywnie przeciwdziałać, a co więcej – by skutecznie pokonać rozstępy. A zatem warto wiedzieć, że wrzecionowate pasma na skórze powstają w w wyniku rozstępowania się skóry. To jest z kolei powodowane przynajmniej kilkoma czynnikami. Jest to przede wszystkim związane z jakością włókien białkowych – kolagenu i elastyny. Osłabione nie zapewniają skórze odpowiedniej sprężystości i wytrzymałości na szybkie rozciąganie. Warto zaznaczyć, iż to osłabienie powodowane jest między innymi przez zdarzające się młodzieży „zawirowania hormonalne”. A dokładniej rzecz ujmując - o działanie kortyzolu ( hormon stresu), który niestety bardzo niekorzystnie wpływa na fibroblasty (odpowiedzialne za produkowanie gwałtownego rozciągania skóry, mało wytrzymała skóra zaczyna pękać i mamy widoczny efekt rozstępów.
Tworzenie się na skórze wrzecionowatych pasm jest również wynikiem prowadzenia niewłaściwego stylu życia. Jak się okazuje jedzenie – najczęściej fast – foodowe, słodkie napoje nie są dobrym sposobem odżywiania. Bowiem dzięki takiemu jadłospisowi w szybkim tempie można utyć, a to z kolei może powodować tworzenie się nieestetycznych pasm. Co więcej – drastyczna utrata masy ciała może wpływać na powstanie defektu, jakim są rozstępy u młodzieży.
Na powstanie rozstępów mają wpływ także i inne czynniki – oprócz tych wymienionych powyżej. Okazuje się, że nieestetyczne prążki mogą być obarczone czynnikami genetycznymi. Jeśli ktoś w naszym gronie bliskich miał do czynienia z tym nieestetycznym defektem, to nie jest wykluczone, ze i my w przyszłości będziemy z nimi mieć do czynienia.
Sposoby zapobiegania rozstępom u młodzieży
Jeżeli jesteśmy młodzi i nie chcemy, by w niedalekiej przyszłości na naszej skórze wystąpiły nieestetycznie wyglądające wrzecionowate pasma, to powinniśmy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Najlepiej, by były to wielokierunkowe kroki, które faktycznie pomogą nam zapobiec rozstępom.
By nie mieć nigdy do czynienia z nieestetycznymi pasmami na skórze powinniśmy na samym początku zadbać o to, by nasza skóra stała się jak najbardziej elastyczna i sprężysta. W związku z tym szybko trzeba zadbać o odpowiednią dietę. W pierwszej kolejności powinniśmy postawić na posiłki, które będą zawierały najwięcej składników odżywczych potrzebnych skórze. Chodzi głównie o cenne witaminy i minerały - witamina E, witamina A oraz cynk. Ponadto warto systematycznie nadzorować swą masę ciała. Nie należy zatem doprowadzać do szybkiego chudnięcia, czy tycia. Tylko wtedy zmniejszy się ryzyko powstania rozstępów.
Warto również w planie zapobiegawczym uwzględnić aktywność fizyczną. Jak si okazuje właściwe dawki ruchu usprawniają krążenie krwi, a to z kolei ma wpływ na polepszenie jędrności skóry. Ćwiczyć można niemal wszystko, na przykład wodny aerobic, pływanie, biegania. Istotne jest również i to, by aktywność była prowadzona systematycznie.
By skutecznie zapobiec rozstępom trzeba też dbać o stan skory. Poleca się zatem stosowanie właściwych kosmetyków na rozstępy, które znacznie zmniejszają ryzyko pojawienia się rozstępów.
Istniejące rozstępy – jak je zlikwidować?
Na rozstępy u młodzieży istnieją różne sposoby. Wśród najlepszych sposobów wymienia się między innymi kosmetyki, zabiegi, czy masaże. Warto jednak zaznaczyć, iż ich efektywność zależna jest zaawansowania rozstępów.
I tak na prążki znajdujące się w zapalnej fazie – czerwone rozstępy - wystarczy zastosować sprawdzone kosmetyki z zawartością odpowiednich substancji składowych. Warto jednakże zapamiętać, iż tego typu preparaty kosmetyczne były stosowane regularnie; najlepiej kilka razy w ciągu dnia. W taki sposób będzie możliwe powiększenie skuteczności danego kosmetyku ( a zatem i lepsza redukcja rozstępów). W likwidowaniu czerwonych rozstępów bardzo przydatne są również bezinwazyjne zabiegi u kosmetyczki. Mikrodermabrazja, czy peelingi z kwasem glikolowym – to tylko nieliczne możliwości pozwalające zmniejszyć widoczność posiadanych pasm.
białymi rozstępami niestety nie da się tak szybko uporać. Jak się okazuje zwykłe preparaty kosmetycznie nie są już wystarczające, aczkolwiek nie trzeba z całkowicie rezygnować. Co można zrobić? Otóż warto wykonać przynajmniej 10 zabiegów z dziedziny dermatologii estetycznej. Dobrym sposobem jest zastosowanie zabiegu – peeling z kwasem trójchlorooctowym.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl www.douglas.pl

Striae in adolescentsThe author of this article is Iza SalamonFor many people complain about stretch marks. Not only women are obese, or waiting for a child, with this defect offensive meet more frequently and young people. In one spindle bands are a real nightmare, because how can you guys please, with striae on the thighs or stomach?Therefore, in order not to fall into even larger complexes teens try all possible ways to overcome existing bandwidth. Striae in adolescents - prevention and treatment methods are the most important issue on which many young people expect answers. Do you actually can effectively avoid the appearance of transverse bands on the skin? Is it possible to quickly and efficiently overcome stretch marks, which has long been on a young body? Of course. You have to see just how to do it.A few words about the causes of stretch marks in adolescentsNot all young people know that they know the causes of unsightly stripes on the skin is very important to effectively counteract them, and what's more - to effectively overcome stretch marks. So good to know that the spindle band on the skin formed by the above rozstępowania of the skin. This is in turn caused at least several factors. This is primarily related to fiber quality protein - collagen and elastin. Weakened do not provide adequate skin elasticity and tensile strength fast. It is worth noting that this weakness is caused by among other things occurring in adolescents' hormonal turmoil. " And more specifically - the action of cortisol (stress hormone), which, unfortunately, a very negative effect on fibroblasts (responsible for producing a rapid stretching of the skin, not very durable skin starts to crack and we have seen the effect of stretch marks.Formation of spindle bands on the skin is also the result of improper conduct lifestyle. As it turns out food - mostly junk - food, sweet drinks are not good diets. Indeed, thanks to such a rapid pace jadłospisowi can utyć, and this in turn can cause the formation of unsightly bands. What's more - a drastic weight loss can affect the formation of the defect, what are the striae in adolescents.On the formation of stretch marks and is also influenced by other factors - in addition to those listed above. It turns out that unsightly stripes may be subject to genetic factors. If someone in our circle of loved ones had to deal with this offensive defect, it is not excluded that we in the future we will have to deal with them.Ways to prevent stretch marks in adolescentsWhen we are young and do not want to in the near future on our skin looks unsightly occurred spindle band, we should as soon as possible to take appropriate action. Ideally, these were multi-pronged measures that actually help us prevent stretch marks.To not have to deal with ever nieestetycznymi streaks on the skin at the very beginning we should take care that our skin is the most flexible and resilient. Therefore, you must quickly take care of proper diet. In the first place we should put the meals, which contain most of the nutrients needed for skin. It is mainly valuable vitamins and minerals - vitamin E, vitamin A and zinc. In addition, we regularly monitor their weight. You should not therefore lead to rapid weight loss or weight gain. Only then will decrease the risk of stretch marks.It should also be included in the plan preventive physical activity. How is it appropriate doses of movement improves blood circulation, and this in turn has an effect on improving skin firmness. Exercise can be almost anything, such as water aerobics, swimming, jogging. It is also important and that the activity was carried out systematically.To effectively prevent stretch marks must also take care of the skin condition. Therefore recommended to use appropriate cosmetics for stretch marks, which significantly reduces the risk of stretch marks.The existing stretch marks - how to liquidate them?At the striae in adolescents, there are many different ways. Among the best ways are mentioned among other cosmetics, treatments or massages. It is worth noting that their effectiveness depends on the severity of stretch marks.And so the bands found in the inflammatory phase - red stretch marks - just use the tested cosmetics containing the appropriate constituent substances. It should however remember that this type of cosmetic preparations have been used on a regular basis, preferably several times a day. In this way it will be possible to increase the efficacy of the cosmetic (and therefore better reduction of stretch marks). The elimination of red stretch marks are also very useful non-invasive treatments at the beautician. Microdermabrasion or peels with glycolic acid - are just a few possibilities to reduce the visibility of the bands held.The white stretch marks, unfortunately, can not be so quickly overcome. As it turns ordinary cosmetic preparations are no longer sufficient, although you do not have to completely give up. What can you do? Well, why not take at least 10 treatments in the field of aesthetic dermatology. A good way is to use the procedure - peeling with trichloroacetic acid.--- An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment