Wednesday, October 17, 2012

Trądzik - to musisz o nim wiedzieć Acne - then you need to know about him

www.douglas.pl

Trądzik - to musisz o nim wiedzieć

Autorem artykułu jest Łukasz Ślebioda

Trądzik wbrew pozorom nie jest jedynie przypadłością ludzi młodych. Zagraża nam w każdym wieku, a jego powstawanie uzależnione jest od bardzo wielu przyczyn. Metody leczenia trądziku różnią się jednak nieznacznie. W niemal każdym rodzaju trądziku stosowane są podobne leki. Obowiązują nas też bardzo podobne zalecenia pielęgnacyjne.
Trądzik a pielęgnacja cery
Cera trądzikowa ma bardzo szczególne wymagania. Organizm osób z trądzikiem wytwarza zbyt duże ilości sebum (łoju), przy czym sebum to zatrzymywane jest w porach skóry stając się pożywką dla bakterii trądzikowych, które w tej sytuacji zaczynają namnażać się w sposób niekontrolowany o ile nie podejmiemy działań zapobiegawczych. Dodatkowo na skórze powstają stany zapalne i wszystko to przyczynia się do pojawiania się pryszczy. Skórę trądzikową należy bardzo dokładnie oczyszczać z łoju najlepiej przeznaczonymi do tego środkami o działaniu oczyszczającym, łagodzącym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.

Trądzik a leki
W leczeniu większości rodzajów trądziku wykorzystywane są te same leki. Do tej grupy środków przeciwko trądzikowi należą głównie antybiotyki (stosowane doustnie i miejscowo) oraz leki odziałaniu przeciwłojotokowym, przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym - głównie do stosowania miejscowego. Stosunkowo najmniej zawodnym środkiem są retinoidy.

Antybiotyki na trądzik
Antybiotyki wykazują przede wszystkim silne działanie przeciwbakteryjne, ale stosuje się je również w celu zwalczenia stanów zapalnych. Niestety jeśli chodzi o bakterie trądzikowe bardzo szybko pojawia się u nich oporność na leczenie w związku z czym antybiotykoterapia traci naskuteczności.

Retinoidy na trądzik
Po ich zastosowaniu trądzik znika u zdecydowanej większości osób. Do czołowych przedstawicielitej grupy leków należy izotretynoina. Z uwagi na skutki uboczne retinoidy są jednak przepisywane dość rzadko. Najczęściej tym osobom, u których trądzik przebiega bardzo intensywnie i jest opornyna inne metody leczenia.

Trądzik - rodzaje
Najczęściej występującą postacią jest trądzik młodzieńczy. Oprócz niego w wieku dojrzałym uniektórych osób może zagrażać trądzik różowaty. Czasami trądzik wywoływany jest przez czynniki zewnętrzne np. źle dobrane kosmetyki bądź kontakt z niektórymi oleistymi substancjami. Wtedy najczęściej mówimy o trądziku wywołanym.
---
Sposoby na przebarwienia po trądziku i ranking najlepszych produktów na trądzik  znajdziesz na - www.pokonajtradzik.pl
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Acne - then you need to know about himLuke is the author of the article slebiodaAcne, contrary to appearances, is not only affliction of young people. Threatens us all ages, and its formation is dependent on a number of reasons. Acne treatment methods differ, however slightly. In almost every type of acne using similar drugs. We also apply a similar recommendation to nursing.Acne and Skin CareSkin acne is very specific requirements. People with acne body produces too much sebum (oil), the sebum is trapped in the pores of the skin is becoming a breeding ground for acne bacteria, which in this situation begin to multiply out of control if we do not take preventive action. In addition to skin inflammations arise and all this contributes to the appearance of pimples. Acne skin should be thoroughly cleaned from tallow is best designed for this means having a cleansing, soothing, anti-inflammatory and antibacterial.Acne and drugsIn most types of acne treatment uses the same drugs. This group of measures against acne are mainly antibiotics (used for oral and topical) and medication odziałaniu przeciwłojotokowym, antibacterial and anti - mainly for topical application. The least reliable type of measure are retinoids.Antibiotics for acneAntibiotics have a particularly strong antibacterial activity, but also they are used to control inflammation. Unfortunately when it comes to acne bacteria occurs very quickly in their resistance to treatment and therefore loses naskuteczności antibiotic therapy.Retinoids for acneWhen you apply acne disappear in the vast majority of people. Przedstawicielitej leading class of drugs includes isotretinoin. Because of the side effects of prescription retinoids, however, are quite rare. Frequently the people who have acne is very hard and is opornyna other treatments.Acne - TypesThe most common form is acne. In addition to the mature aged people can threaten uniektórych rosacea. Sometimes acne is caused by external factors such as ill-chosen cosmetics or contact with some oily substances. Then we talk about most often caused by acne.---Ways of acne discoloration and ranking the best products for acne can be found at - www.pokonajtradzik.plAn article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment