Wednesday, March 23, 2011

Przedłużanie włosów laserem?! Laser Hair Extensions?

www.douglas.pl

Przedłużanie włosów laserem?!

Autorem artykułu jest papaj


Na rynku jest dostępnych szereg metod przedłużania włosów jednak, którą wybrać, aby efekt był w pełni zadowalający, a także komfortowy w późniejszym użytkowaniu?
Metoda Microrings, metoda keratynowa, czy też ultradźwięki są popularnymi i często wykorzystywanymi metodami przedłużania włosów. Jak w każdym przypadku są plusy i minusy każdej z tych metod. Ostatnimi czasy na rynku pojawiła się nowa możliwość/opcja, a mianowicie przedłużanie włosów laserem.
Głównymi zaletami tej metody są dyskretne łączenia tzw. nanołączenia, które są niewidoczne. Nawet, gdy zawieje wiatr podczas spaceru z przyjaciółmi, znajomymi i je odsłoni, nikt nie zauważy, że doczepianie włosów zostało wykonane. Dzieje się tak, gdyż łączenia są cieńsze, niż włosy powyżej i poniżej łączenia. Pojawia się tutaj kolejna zaleta, a mianowicie łączenia te mogą być wykonywane w sekcjach głowy (np. na czubku głowy), gdzie w innych metodach przedłużania włosów nie jest to wskazane. Ponadto łączenia wykonane metodą laserową te są bardzo trwałe - do czterech razy bardziej wytrzymałe, niż w metodzie keratynowej, i co bardzo ważne odporne na ciepło i większość kosmetyków. Podkreślić należy, że na większość, ale nie na wszystkie.
Jednak największą zaletą tej metody jest fakt, iż łączenia wykonane laserem są elastyczne i dopasowują się do kształtu głowy. Zachowują się jak nasze naturalne włosy np. podczas czesania wyczesywane są jedynie pojedyncze włosy z łączeń, a nie całe pasmo.
Niewątpliwie doklejanie włosów laserem ma wiele plusów, ale są też wady związane z tą metodą. Zabieg trwa dłużej niż przy wykorzystaniu innych metod. Utrudnieniem jest również ograniczona liczba miejsc, gdzie można tą metodą przedłużyć włosy. Sprzęt, który służy do wykonywania tych zabiegów nie należy do najtańszych i te dwa ostatnie czynniki powodują, iż cena zabiegu jest wyższa w porównaniu z innymi metodami.
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


www.douglas-shop.pl Laser Hair Extensions?
The author of this article is PAPAWS 'PAPAYAS

The market is available, a number of hair extension methods, however, we choose to effect was completely satisfied and comfortable in a later use?Microrings method, the method of keratin, or ultrasound are common and frequently used methods of hair extension. As in any case, there are pros and cons of each of these methods. Recently, the market saw a new opportunity / option, namely, laser hair extensions.The main advantages of this method is called discrete mergers. nanołączenia that are invisible. Even when the wind blows while walking with friends, colleagues and reveal them, no one will notice that the coupling of hair was taken. This is because mergers are thinner than a hair above and below the joint. There is another advantage here, namely the merger can be performed in sections of the head (eg, on top of head), where other methods of hair extensions is not advisable. In addition, laser-based joining made are very durable - up to four times stronger than in the method of keratin, which is very important, and resistant to heat and most cosmetics. It should be emphasized that most but not all.But the biggest advantage of this method is that the merger made the laser are flexible and adapt to the shape of the head. Behave like our natural hair, such as when they are combing combing hair with only a few joints, and not the whole band.Undoubtedly glued hair laser has many advantages, but there are also disadvantages associated with this method. The procedure takes longer than using other methods.Difficulty is also a limited number of places where this method can be extended hair.Equipment which is used to perform these procedures, not the cheapest, and the latter two factors make that the price of surgery is higher in comparison with other methods.

No comments:

Post a Comment