Wednesday, March 23, 2011

“Przetrwają najpiękniejsi” "Beautiful will survive"

www.douglas.pl

“Przetrwają najpiękniejsi”

Autorem artykułu jest papaj


Amerykańska psycholog Nancy Etcoff przez 15 lat badała dlaczego i w jakim stopniu uroda wpływa na nasze życie oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą. Wszystkie swoje spostrzeżenia i wnioski opisała w książce “Przetrwają najpiękniejsi”. Stwierdzenie, że ludzie sukcesu dobrze wyglądają jest jak najbardziej prawdziwe.
Niewątpliwie jedną z pierwszych rzeczy na jaką zwracamy uwagę są włosy. Lśniące, zadbane włosy są pewnego rodzaju wizytówką. Oczywiście należy pamiętać, iż nawet najpiękniejsze włosy nie będą się prezentować dobrze, jeśli fryzura zostanie źle dobrana przez fryzjera - ale to zupełnie osobny temat.
Każdy z nas dba o włosy używając odpowiednich kosmetyków, ścinając je u profrsjonalistów, a także poddając włosy różnym zabiegom pielęgnacyjnym. Jeśli natura była dla nas szczodra, wspomniane wcześniej czynności powinny wystarczyć, aby prezentowały się i nas dobrze.
Natomiast co w przypadku, gdy natura jednak nie obdarzyła nas bujną fryzurą? Jeśli nasze włosy są rzadkie lub wypadają? Nie jest to w chwili obecnej wielki problem, gdyż mamy wiele możliwości, aby ten fakt zmienić. Istnieje szeroki wachlarz usług w branży fryzjerskiej aby np. przeciwdziałać przedwcześnie wypadającym włosom.
Jedną z opcji jest zagęszczenie włosów, bądź też niechirurgiczne uzupełnianie włosów. Wykorzystując nowe technologie dostępne obecnie na rynku można sprawić, aby naturalne włosy odrastały w miejscu, z którego do tej pory wypadały. Kolejną opcją jest doczepianie włosów. Metod jakimi można wykonać wspomniany zabieg jest wiele, chociażby metoda Microrings, gdzie za pomocą małych, dyskretnych obrączek zaciskanych na włosach doczepiane są pasemka w kolorze naturalnych włosów klientki. Przedłużanie włosów w szybki sposób pozwala osiągnąć efekty, na które normalnie czeka się kilka lat. Obecnie są to zabiegi bezpieczne, wykonywane na materiałach najwyższej jakości. Co jest niezmiernie ważne przedłużone włosy sprawiają wrażenie naturalnych czyli łączenia są na tyle dyskretne, iż zasadniczo nie są widoczne.
Reasumując, jeśli nasze włosy nie są gęste, bądź też jeśli nadmiernie wypadają, nie rosną itd. nie stanowi to już większego problemu. Branża kosmetyczna, czy też fryzjerska umie sobie bez problemu poradzić z tymi niedogodnościami.
Człowiek sukcesu zdecydowanie kojarzy mi się jako osoba dbająca o swój wygląd. Pod słowem wygląd rozumiem: odpowiedni strój, zadbane włosy, ręce itd. Niewątpliwie nasz wygląd zewnętrzny wywiera wpływ na sposób w jaki postrzegają nas inni. Należy także pamiętać, że jeśli chociaż jeden element będzie znacznie odstawał od innych, całość nie zostanie odebrana w taki sposób jakbyśmy sobie życzyli. Zatem zadbajmy o całokształt i pamiętajmy, iż włosy również są naszą wizytówką.
---
Łucja

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


"Beautiful will survive"
The author of this article is PAPAWS 'PAPAYAS

American psychologist Nancy Etcoff, for 15 years was examining to what extent and why beauty affects our lives, and what implications it carries. All of his observations and conclusions described in the book "najpiękniejsi will survive." To say that successful people look good is most true. Undoubtedly one of the first things that draw attention to the hair. Shiny, well-groomed hair is a kind of showcase. Of course you must remember that even the finest hairs will not show well, if hair is ill-chosen by a hairdresser - but that is completely separate subject. Each of us cares about your hair using appropriate cosmetics, cutting them at profrsjonalistów, as well as subjecting the hair to different treatments. If nature has been generous to us, the previously mentioned steps should be enough to show the up and us well. However, what if nature did not gave us lush haircut? If our hair is rare or fall? This is not at present a big problem, because we have many opportunities to change this fact.There is a wide range of services in the hairdressing industry for example, to prevent premature hair wypadającym. One option is the density of hair, or non-surgical hair supplement. Using the new technologies available today can make that natural hair grew back in place, which so far fall out. Another option is coupling of the hair. Methods which can perform the said procedure are many, even Microrings method, where by means of small, discrete rings, crimp the hair trailed strands are natural hair color clients. Hair Extension allows you to quickly achieve results, which normally waits a few years. Currently these are safe treatments, performed at the highest quality materials. What is extremely important to give the impression of prolonged natural hair or mergers are so discreet that are generally not visible. In short, if our hair is not dense, or if you fall over, do not grow so it's not a big problem.The cosmetic industry, or the hairdresser knows how to handle it without a problem with these inconveniences. The man definitely makes me think of success as a person caring about their appearance. Under the appearance of the word understand: the right dress, neat hair, hand, etc. Undoubtedly, our appearance affects how others perceive us. Note also that if even one element will be much standing out from the other, the whole will not be received in such a way we wanted. Thus, the overall Ecology and remember that the hair is our pride.

No comments:

Post a Comment