Tuesday, May 3, 2011

7 nawyków nieskutecznego odchudzania 7 habits of ineffective weight loss

www.douglas.pl

7 nawyków nieskutecznego odchudzania

Czasami przyjmujemy nie sprawdzone stereotypy działania, myślenia i bezkrytycznie brniemy w ślepy zaułek. Jedną z takich dziedzin, w której świetnie funkcjonują błędne przekonania jest dbałość o sylwetkę.

Ograniczenie spożywania białka – białko jest materiałem do budowy tkanki mięśniowej, ograniczenie go w pożywieniu spowoduje spadek masy umięśnienia co nie jest korzystne, gdyż gdy spada masa aktywna ciała (mięśnie, kości , ścięgna), to mniej spalamy kalorii. Zatem korzystny jest przy tym trening na masę.



Nieregularne jedzenie, długie przerwy między posiłkami powodują spowolnienie przemiany materii, organizm przestawia się na oszczędności, stąd po kilku godzinach bez posiłku robi się nam zimno, sennie – spada sprawność na każdym polu.



Zjadanie słodyczy czyli cukrów prostych – bardzo szybko uwalniają się do krwi i powodują duży przyrost insuliny, która pakuje je do komórek tłuszczowych. Jedyna dobra pora na małą porcję słodkości to czas zaraz po intensywnym wysiłku fizycznym.



Ograniczenie aktywności fizycznej – powoduje spadek metabolizmu. Organizm jako idealny system energetyczny dąży do działania na minimum energii. Jeżeli do życia wystarczy zużywanie minimum energii to organizm nie będzie uruchamiał tych mechamizmów, które zachodzą np. podczas uprawiania sportu (przyśpieszenie krążenia, oddechu).



Podjadanie między posiłkami – powoduje zaangażowanie organizmu w proces trawienia a więc odpłynięcie krwi do brzucha co nie sprzyja np. sprawności intelektualnej. Najgorsze tu są oczywiście różne chipsy, ciasteczka, i tzw. fast food. Takie produkty nie zawierają wartościowych składników odżywczych ale dostarczają kalorie szybko odkładające się w tkankę tłuszczową. Wskutek takiego odżywiania organizmowi brakuje coraz bardziej minerałów i witamin, zwiększa się łaknienie i napady niekontrolowanego pochłaniania wszystkiego co znajdzie się pod ręką.



Mieszanie produktów zawierających tłuszcze z węglowodanami. Okazuje się, że sam tłuszcz lub posiłek zawierający białka i tłuszcz nie odkłada się w tłuszcz. Np. jajecznica z jajek na oleju lub oliwie nie spowodują odkładania się tłuszczu ale jeżeli zjemy ją z pieczywem to możemy liczyć się z przyrostem oponki. Podobny efekt uzyskamy łącząc mięso z ziemniakami, makaronem czy ryżem. Mięso należy jeść z warzywami.



Nadużywanie wszelkiego rodzaju używek: kawy, czarnej herbaty, papierosów.



Jeżeli lubisz kawę i wypijesz dziennie 1 jej filiżankę i nie nasypiesz do niej kilku łyżeczek tej aromatycznej substancji nic się nie stanie ale gdy zrobisz inaczej...



Z czarną herbatą jest podobnie – lepiej pić owocową lub zieloną.



Papierosy podobnie...



Wszystkie te sybstancje wypłukują lub pochłaniają ważne składniki z naszej diety, co rozregulowuje organizm i powoduje uzasadnione łaknienie.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

7 habits of ineffective weight loss
Sometimes we take no action checked stereotypes, thinking, and we stagger blindly into a blind alley. One such area in which they functioned misconceptions is to care for your figure.Reducing consumption of protein - protein is the building material for muscle tissue, reducing it in the diet will decrease the muscle mass is not preferred because the active weight decreases the body (muscles, bones, tendons), then you burn fewer calories.Thus, it is beneficial for the training of the mass.


Irregular eating, long intervals between meals, causing slowing of metabolism, the body switches to cost savings, so after a few hours without food is getting cold for us, drowsily - efficiency drops in every field.


Eating sweets or sugars - very quickly released into the bloodstream and cause a large increase in insulin, which is packing them into fat cells. The only good time for a small portion of sweetness is the time immediately after intense exercise.


Limitation of physical activity - decreases metabolism. The body as the ideal energy system aims to operate at minimum power. If life is enough to consume a minimum of energy the body will not run these mechamizmów, which occur for example during sports (boosting blood circulation, breathing).


Snacking between meals - causes the body's involvement in the process of digestion and thus departure of blood to the stomach does not favor such as intellectual ability.The worst, of course, there are different chips, cookies, and so. fast food. Such products do not contain valuable nutrients, but provide calories rapidly accumulated in the adipose tissue. As a result of such a diet your body is missing more and more minerals and vitamins, increases the appetite and attacks of uncontrolled absorb everything that comes to hand.


Mixing products containing fats and carbohydrates. It turns out that the same meal containing fat or protein and fat does not accumulate in fat. For example, scrambled eggs, on oil or olive oil will not cause an accumulation of fat but if you eat it with bread, we can expect to increase oponki. Get a similar effect by combining the meat with potatoes, noodles or rice. The meat should be eaten with vegetables.


Abuse of any kind of stimulants: coffee, black tea, cigarettes.


If you like coffee and drink it a cup a day and not the embankment to her a few teaspoons of this fragrant substance, nothing happens but when you do differently ...


The black tea is just - it's better to drink fruit or green.


Cigarettes like ...


All these sybstancje rinse or absorb the important components of our diet, the body and causes rozregulowuje reasonable appetite.

No comments:

Post a Comment