Sunday, May 1, 2011

Dieta skuteczna w walce z wysokim cholesterolem Diet effective in the fight against high cholesterol

www.douglas.pl

Dieta skuteczna w walce z wysokim cholesterolem

Tylko odpowiednia dieta może skutecznie obniżać wysoki poziom cholesterolu. Warto ją stosować nawet wówczas, gdy problem jeszcze nas nie dotyczy.

Walka z wysokim poziomem cholesterolu jest bardzo ciężka. Można ją jednak wygrać. Potrzeba jednak dużo cierpliwości, odpowiedniej wiedzy, a przede wszystkim zmiany nawyków żywieniowych. Z tym jednak jest najtrudniej. Dla wielu osób mających wysoki poziom cholesterolu, utrzymanie właściwej diety nie jest łatwe.

Cholesterol a dieta - Wpływ na poziom cholesterolu ma szczególnie to, co jemy. Im więcej w codziennej diecie potraw tłustych, czerwonych mięs, soli, słodyczy i alkoholi, tym bardziej wzrasta ilość cholesterolu. Dlatego takie produkty są jak najbardziej niewskazane. Aby skutecznie go obniżać, warto sięgać po owoce i warzywa oraz chude mięso. Tylko wówczas ma się wpływ na swoje zdrowie. W przeciwnym wypadku szybko można nabawić się wielu naprawdę groźnych chorób. Najpoważniejsze to choroby związane z niewydolnością żył i miażdżyca.

Normy cholesterolu - utrzymanie cholesterolu na prawidłowym poziomie jest dla wielu osób trudne. Nie ma się co dziwić. Najlepsze dla naszego zdrowia jest zmieszczenie się na poziomie poniżej 200 mg/dl. Oczywiście nie może też on być zbyt niski, choć nie jest to aż tak szkodliwe, jak poziom powyżej 250 mg/dl.  Oczywiście wysoki cholesterol może wynikać z wielu różnych przyczyn, zawsze jednak właściwa dieta jest czynnikiem, który może go znacząco obniżyć.  Zwłaszcza u osób, które dodatkowo mają dużą nadwagę. Warto także pamiętać, że wraz z wiekiem i zwłaszcza u kobiet cholesterol może mieć podwyższony poziom.

Duże znaczenie ma także to, czy w rodzinie występowały tego typu problemu. Ryzyko wzrasta, gdy był to ktoś bardzo bliski, np. matka, ojciec lub rodzeństwo. Dobrze więc zawczasu dokładnie przygotować organizm na walkę, jaką w przyszłości będzie miał stoczyć. Dieta i aktywność fizyczna na początek to dobre rozwiązanie.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Diet effective in the fight against high cholesterol
Only a proper diet can effectively reduce high cholesterol. It is worth it to apply even if the problem does not concern us yet.The fight against high cholesterol is very heavy. However, it can win. But we need a lot of patience, expertise, and above all, change in eating habits. With this, however, is the hardest. For many people with high cholesterol levels, maintain proper diet is not easy.
Cholesterol and diet - influence on the cholesterol level is especially what we eat. The more in your daily diet fatty foods, red meat, salt, sweets and alcohol, the greater the amount of cholesterol. Therefore, such products are the most ill-advised. To effectively reduce it, it's worth reaching for fruit and vegetables and lean meats. Only then is the impact on their health. Otherwise, the fast can be acquired very many serious diseases.The most serious disease is associated with venous insufficiency and atherosclerosis.
Standards cholesterol - to maintain normal cholesterol level is difficult for many people.It's no wonder. The best for our health to be fit at a level below 200 mg / dl. Of course, it also can not be too low, although it is not quite as damaging as the level above 250 mg / dl. Of course, high cholesterol can result from many different causes, but always proper diet is a factor that can significantly reduce it. Especially in people who also are overweight. You should also remember that with age and especially in women may have elevated cholesterol levels.
Is also important is whether the family has this type of problem. The risk increases if it was someone very close, such as mother, father or sibling. Okay so advance carefully prepare the body to fight, which in future will have to fight. Diet and physical activity at the beginning of a good solution.

No comments:

Post a Comment