Sunday, May 1, 2011

Chcę wreszcie schudnąć! I want to finally lose weight!

www.douglas.pl

Chcę wreszcie schudnąć!

Czasami bycie na diecie i rezygnowanie z połowy posiłków przy jednoczesnym wykonywaniu wielu ćwiczeń, chodzeniu na fitness i basen, nie jest receptą na skuteczne odchudzanie. Niekiedy okazuje się, iż wysiłek włożony w zrzucanie wagi okazuje się nieskuteczny. Dlaczego tak się dzieje?

Powiedzenie co za dużo to nie zdrowo, sprawdza się również w wypadku wysiłku fizycznego. Nadwerężanie swoich sił w klubach fitness, na siłowni czy basenie, przy jednoczesnym stosowaniu restrykcyjnych diet, przynieść może rezultaty odwrotne od zamierzonych. Jest to związane przede wszystkim z przetrenowaniem, jeśli podejmowany wysiłek nie jest adekwatny do naszych możliwości, w pewnym momencie poddajemy się, gdyż nie mamy już sił. Często również wtedy wracamy do starych nawyków żywieniowych. Ponadto amerykańscy naukowcy w swoich badaniach odkryli, że bardzo intensywne ćwiczenia mogą mieć negatywny wpływ na proces zrzucania zbędnych kilogramów również z innego względu. Doszli oni bowiem do wniosku, iż przy dużym wysiłku fizycznym nasze ciało domaga się większej dawki i wartości energetycznej posiłków. My zaś często poddajemy się temu, gdyż racjonalnie rzecz biorąc wiemy, że spaliliśmy dużo kalorii, zatem organizm ma prawo domagać się jedzenia. Efekt ten nazwany został zjawiskiem kompensacji.Wniosek zatem płynie z tego taki, iż ruch oraz aktywność fizyczna pomagają kształtować sylwetkę, jednakże podejmowane w nadmiarze, ponad siły i możliwości, nie są naszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu długotrwałego sukcesu.Główna rzecz o jakiej musimy pamiętać, ażeby odchudzanie nie spełzło na niczym to zasada: jedz śniadanie jak król, obiad jak bogacz, a kolację jak żebrak. Pożywne śniadanie dostarcza nam energii na cały dzień, a lekka kolacja powoduje, że organizm nie musi trawić dodatkowych kalorii tuż przed snem. Pamiętajmy o tym, by zjadać pierwszy posiłek najlepiej nie później niż godzinę po przebudzeniu, a ostatni najpóźniej trzy godziny przed snem.Bardzo ważne jest również to, by pożądanie się wysypiać. Stwierdzenie sen to zdrowie, choć znane jest wszystkim, to jednak nie każdy wciela je w życie. Tymczasem naukowcy odkryli, iż organizm człowieka pozbawionego odpowiedniej ilości snu potrzebuje więcej kalorii niż wyspanej. Zatem jeśli jesteśmy niewyspani, nie tylko możemy więcej jeść, ale przede wszystkim nasz organizm spowalnia metabolizm i odkłada tłuszcz. Ponadto, pamiętajmy o tym, by wypijać dziennie dużo niegazowanej wody oraz stronić od słodyczy i słonych przekąsek.

--
Stopka
Joanna Łęcka

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


I want to finally lose weight!
Sometimes being on the diet and giving up half of the meals while the performance of various exercises, walking for fitness and swimming is not a recipe for effective weight loss. Sometimes it appears that the effort to lose weight is ineffective. Why is this happening?Saying that too much is not healthy, it also works in the case of physical exertion.Impairment of their forces in fitness clubs, the gym or pool, while the use of restrictive diets can result in counterproductive outcomes. This is primarily related to overtraining, if this attempt is not relevant to our capabilities at some point give up, because we have no strength. Often, even if we go back to old eating habits. In addition, American scientists in their research found that very intense exercise can have a negative impact on the process of dropping pounds is also another reason. They came to the conclusion that the strenuous exercise your body needs a higher dose and energy value of food.But we often give up at this, because rationally speaking, we know that a lot of calories burned, so the body has the right to demand food. This effect has been called a phenomenon of compensation.


The proposal, therefore, comes from this so that movement and physical activity help to shape the figure, but taken in excess, over forces and capabilities are not our allies in achieving long-term success.


The main thing about which we have to remember, so that weight loss is not anything spełzło on this principle: eat breakfast like a king, lunch like a rich man, and dinner like a beggar. Nutritious breakfast gives us energy for the whole day, and light evening meal causes the body does not need extra calories to digest before going to bed. Let us remember to eat the first meal is preferably not later than one hour after awakening, and the last at least three hours before bedtime.


It is also important that the desire to get enough sleep. Determination of sleep is healthy, although it is known to all, yet not everyone takes them to life. Meanwhile, scientists have discovered that the human body without sufficient amount of sleep needed more calories than wyspanej. So if you're sleepy, we can not only eat more, but most of all our body slows down metabolism and fat accumulates. Moreover, let us remember to drink plenty of still water a day and abstain from sweets and salty snacks.

No comments:

Post a Comment