Sunday, May 1, 2011

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów How to get rid of extra pounds

www.douglas.pl

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów

Masz kilka centymetrów za dużo w pasie? Nie jesteś do końca zadowolony ze swojej sylwetki? Nie jesteś sam. Rozejrzyj się dookoła ilu jest takich jak Ty. Chcesz to zmienić? Czytaj dalej. Jeśli nie, szkoda Twojego czasu na dalszą lekturę.

Nasza cywilizacja cały czas się rozwija a wraz z nią nasze życie nabiera tempa. Czasy domowych obiadów i rodzinnych spotkań przy stole odchodzą w zapomnienie. Nadeszła era McDonalda, KFC i innych restauracji czy barów serwujących "szybkie jedzenie". W drodze z jednego spotkania na drugie często korzystamy z ich usług. Nie zastanawiamy się nad tym co spożywamy. Liczy się szybkie zaspokojenie głodu i dostarczenie odpowiedniej ilości pożywienia.

W chwili gdy odbieramy z pralni ubranie i okazuje się, że wchodzimy w nie z pewnymi problemami, wyjaśniamy sobie, że pewnie skurczyło się w praniu. Prawda jest taka, że nie skurczyło się, tylko zgromadziliśmy na swoim ciele dodatkowe centymetry tkanki tłuszczowej.

Jeśli mamy dość samozaparcia i silnej woli to czasami zwrócimy uwagę na to co jemy lub nawet odwiedzimy najbliższą siłownię. Niestety nasz zapał zanika równie szybko jak się pojawił. Nie ma natychmiastowych efektów, nie ma też motywacji. Kółko się zamyka i nadal w drodze między spotkaniami zajadamy się fast foodami.

Wyjście z tej sytuacji jest bardzo proste. Należy zwracać większą uwagę na to co jemy i kiedy jemy. Nasz organizm jest jak super komputer. Wysyła nam sygnały, które powinniśmy odczytywać i odpowiednio na nie reagować.

Trzech największych wrogów naszego organizmu.

  • sól
Nie jest tajemnicą, że sód źle wpływa na nasz układ ciśnieniowy. Należy więc używać jej jak najmniej. Nie musimy dodatkowo solić naszych potraw. Soli jest w nich wystarczająco dużo. Sprawdź skład pierwszej lepszej wędliny, którą spożywasz. Zwróć uwagę na zawartość mięsa.

  • cukier

Drugim w kolejce jest cukier. Pod każdą postacią. Ciastka, cukierki, czekoladki itd. Nie muszę tłumaczyć, że ich spożywanie wiąże się z nadmiarem tkanki tłuszczowej w naszym organizmie.

  • biała mąka

Trzeci składnik naszego pożywienia, który należy wyeliminować to biała mąka. Generalizując, produkty z niej wytworzone nie posiadają żadnej wartości odżywczej dla naszego organizmu.

Cała tajemnica. Jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy zacznij od wyeliminowania ze swojego pożywienia powyższych składników. Na sam początek. Jedz tylko wtedy gdy jesteś głodny. Zamiast cukierków zacznij jeść świeże owoce i warzywa. Pij dwa litry wody dziennie i ciesz się efektami, które osiągasz.
--
Stopka
Marcin Denisiukmarcindenisiuk.pl celoosiagacz.pl

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


How to get rid of extra pounds
You have a few inches too much at the waist? You are not completely satisfied with your body? You're not alone. Take a look around how many are like you. Do you want to change it? Read more. If not, the damage of your time for further reading.Our civilization is still being developed and with it our life is gaining momentum. Times home dinners and family gatherings around the table fall into oblivion. Now is the era of McDonald's, KFC and other restaurants and bars serving "fast food". On the way from one meeting to another often use their services. Do not wonder about what we eat. What matters is quick to satisfy hunger and provide adequate quantities of food.
As soon as we receive from the dry clothes and it turns out that we enter into them with certain problems, explain yourself, you probably shrank in the wash. The truth is that it has shrunk, but accumulated on your body more inches of fat.
If we have enough perseverance and strong will sometimes pay attention to what we eat, or even visit the nearest gym. Unfortunately, our enthusiasm fades as quickly as it appeared. There are no immediate effects, there is no motivation. Loop is closed and is still on the way between meetings, we eat a fast food.
Out of this situation is very simple. Should pay more attention to what we eat and when to eat. Our body is like a super computer. Sends us signals that we should read and respond accordingly.
The three biggest enemies of our body.
saltIt is no secret that sodium is bad for our pressure system. It is therefore necessary to use it as little as possible. Do you need to also add salt to our meals. Salt is in them enough. Check out the first part better meats you eat. Please note the content of the meat.
sugar
The second in line for sugar. In any form. Cookies, candies, chocolates, etc. I do not have to explain that its consumption is associated with excess body fat in our body.
white flour
The third component of our food, which should eliminate the white flour. Generally, derived products have no nutritional value for our body.
The whole mystery. If you want to lose weight start by eliminating these foods from their constituents. At the very beginning. Eat only when you are hungry. Instead of candy start eating fresh fruits and vegetables. Drink two liters of water a day and enjoy the effects that you reach.

No comments:

Post a Comment