Tuesday, May 3, 2011

Czy powinnam się odchudzać? Should I lose weight?

www.douglas.pl

Czy powinnam się odchudzać?

Z odchudzaniem są same kłopoty. Zaczyna się od sprzecznych komunikatów docierających do nas z mediów - z jednej strony panuje dyktat szczupłej, smukłej sylwetki, z drugiej coraz odważniej mówi się o tym, że to przesada, że panująca moda na anoreksję jest szkodliwa i że prawdziwie piękne kobiety to te z krągłościami... Ratunkiem, jak zawsze, powinien być Twój własny zdrowy rozsądek.

Zazwyczaj zarówno zwolennicy jednego i drugiego poglądu mają swoje powody. Ekstremalnie chudy wybiegowy ideał piękna to po pierwsze odpowiedź na plagę otyłości wśród zachodnich społeczeństw - wszyscy znamy mechanizm od skrajności do skrajności, który zadziałał w tym przypadku. Inny powód, raczej mniej istotny, to taki, że na chudych kobietach pozbawionych jakichkolwiek wypukłości łatwiej pokazać ubranie. Wszystkie kreacje wybiegowe szyte są w jednym rozmiarze, który potem pasuje na każdą z modelek. Czasami złośliwie mówi się, że być może upodobanie do chłopięcych wręcz sylwetek wynika z homoseksualnej orientacji reprezentowanej przez ludzi świata mody... Nie zmienia to faktu, że lansowany szczuplutki ideał prowadzi do wielu problemów psychicznych bombardowanych przez taki przekaz dziewcząt. Anoreksja i bulimia to najskrajniejsze podstawy "radzenia" sobie z wymaganiami świata, a dziewcząt cierpiących z powodu nieuzasadnionych kompleksów nie sposób przecież zliczyć.Ci, którzy lansują pełniejsze kształty, mają jednak inne grzechy na sumieniu. Owszem, nie powinniśmy popadać w anorektyczne skrajności, ale czy pochwała krągłości to nie przypadkiem usprawiedliwienie obżarstwa? Pod hasłem "krągłości" czy "wypukłości" ukrywa się czasami po prostu otyłość. Taki pogląd bywa czasami usprawiedliwieniem dla naszego lenistwa lub opóźnia odnalezienie i zidentyfikowanie choroby odpowiedzialnej za nasze kłopoty z tuszą.No to jak, powinnam się odchudzać czy nie? Zamiast odpowiadać na tak postawione pytanie, zapytaj raczej - czy czuję się zdrowo? Tak naprawdę każdy z nas intuicyjnie wie, jaka waga mu odpowiada. Nie zawsze chodzi też o kilogramy - to mięśnie są najcięższe w naszym ciele, więc czasami, żeby zacząć wyglądać lepiej, trzeba wręcz zwiększyć swoją wagę, jednak tylko rozwijając mięśnie a nie obrastając w tłuszczyk. W Polsce ciągle większym problem jest słaba kondycja i niewielka tężyzna fizyczna niż otyłość. Nawet wiecznie rozdmuchiwany i przytaczany współczynnik BMI potrafi mylić. Jego wartość liczona jest tylko na podstawie płci, wieku, wagi i wzrostu - to za mało, żeby trafnie zidentyfikować lub nie problem. Może się zdarzyć, że kilogramów masz za dużo, a współczynnik w normie. Nie daj się zmylić, tylko przypatrz się sobie w lustrze – czy tak wygląda zdrowy człowiek?Pamiętajmy też, że może się zdarzyć, że nasze problemy z wagą są symptomem a nie powodami choroby. Jeśli więc usiłujemy schudnąć i nic z tego nie wychodzi, warto zwrócić się do lekarza. Po wykluczeniu choroby, fachowej pomocy można szukać również u dietetyków i innych specjalistów od odchudzania. Uzasadnione odchudzanie to walka o nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd - zastanów się, czy nie warto w to porządnie zainwestować. Być może gdy następnym razem wyszukiwarka internetowa wyrzuci reklamę "odchudzanie warszawa" warto w nią kliknąć i spróbować poprawić swoje zdrowie i wygląd.Prawdopodobnie, nawet jeśli nie musisz się odchudzać, powinnaś zacząć więcej się ruszać. Gdybyś jednak zdecydowała się na zrzucenie paru kilogramów, to pomóc Ci mogą następujące zasady:
  • dieta musi Ci smakować, inaczej nie dasz rady
  • jedz uważniej - być może znaczy to też jedz mniej
  • pij uważnie - drinki a nawet zwykłe soki to źródło kalorii, którego możesz nie doceniać!
  • uwaga na przekąski!
  • odchudzać trzeba się powoli! - zarówno dla zdrowia jak i żeby uniknąć efektu jojo
  • więcej ruchu, ale z głową - równomiernie rozłożone umiarkowane ćwiczenia dadzą więcej, niż jednorazowe bieganie na wiele kilometrów
  • towarzystwo w odchudzaniu motywuje
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

Should I lose weight?
The weight loss are nothing but trouble. Begins with the mixed messages coming to us from the media - on the one hand there is the dictate of sleek, slim silhouette, the other more boldly say that that's an exaggeration, that the prevailing fashion for anorexia is harmful and that a truly beautiful women are those with curved shapes ... Rescue, as always, should be your own common sense.Usually, both supporters of one or the other view have their reasons. Run-out extremely thin ideal of beauty is a first response to the scourge of obesity in Western societies - we all know the mechanism of the extremes to extremes, who worked in this case.Another reason, rather less important, is such that the thin women without any bulge is easier to show the clothes. All creations are sewn housing systems in one size, which is then fit to each of the models. Sometimes maliciously said that perhaps even a penchant for boyish figures due to homosexual orientation, represented by people in the world of fashion ... Do not change the fact that the ideals promoted szczuplutki leads to many psychological problems bombarded by such forward girls. Anorexia and bulimia are most extreme bases "deal" with demands of the world, and girls who suffer from undue complexes do not count as yet.


Those who promoted by the fuller shapes, but they have other sins on his conscience.Yes, we should not fall into anorexic extreme, but if praise is no coincidence curves excuse gluttony? Under the motto "curves" or "bulge" hiding sometimes simply obesity.Such a view is sometimes an excuse for our laziness or delays to find and identify the disease responsible for our troubles to the carcase.


Well, like, supposed to lose weight or not? Instead of responding to that question, ask rather - if I feel healthy? In fact, each of us intuitively know what weight to him. Not always it's about kilograms - that are the hardest muscles in our body, so sometimes, to start to look better, you even increase your weight, but only by developing the muscles and not in tłuszczyk obrastając. In Poland, the still greater problem is poor fitness and low physical prowess than obesity. Even the perpetually quoted blow and BMI can be wrong.Its value is calculated only on the basis of gender, age, weight and height - this is not enough to accurately identify whether or not the problem. It may happen that you have too many kg and a factor in the standard. Do not get confuse, just Consider yourself in the mirror - or so it looks like a healthy person?


We should also remember that it may happen that our weight problems are a symptom and not the causes of the disease. So if you are trying to lose weight and nothing comes out, it is worth, ask your doctor. After exclusion of the disease, seek professional help, you can also at nutritionists and other specialists in weight loss. Reasonable weight loss is a fight for our health, mood and look - ask yourself if it is not worth investing in it properly. Perhaps the next time Internet search advertising rolls "slimming warsaw" is well worth the click and try to improve their health and appearance.


Probably, even if you do not need to lose weight, you should start moving more.However, if you decided to lose a few pounds, it can help you get the following principles:


diet has to taste you, otherwise you do not give adviceeat carefully - perhaps that also means eat lessdrink carefully - and even simple drinks juice is a source of calories, which you can not underestimate!Note on the snacks!need to lose weight slowly! - Both for health and to avoid the yo-yo effectmore traffic, but with my head - evenly distributed moderate exercise will give more than a single run for milesmotivates the company to lose weight

No comments:

Post a Comment