Tuesday, May 3, 2011

Profilaktyka i leczenie rozstępów w ciąży Prevention and treatment of stretch marks during pregnancy

www.douglas.pl

Profilaktyka i leczenie rozstępów w ciąży

Wszystkie kobiety wiedzą, że rozstępy to problem nieestetyczny, a dodatkowo dosyć trudny do zlikwidowania. Statystki mówią, że prawie połowa pań oczekujących na potomstwo ma problem ze szpecącymi prążkami. U jednych kobiet widoczne są czerwone rozstępy, a u innych niestety obecne są już te o perłowym zabarwieniu.

W zapobieganiu rozstępów liczy się profilaktyka. Z kolei leczenie rozstępów w ciąży opierało się będzie na stosowaniu odpowiednich preparatów, a także na stosowaniu zabiegów już po narodzinach dziecka. Warto więc poznać sposoby pomocne w profilaktyce i leczeniu rozstępów w ciąży.
Gdzie najczęściej u kobiet w ciąży lokalizują się rozstępy?
Liczne kobiety posiadają nieestetyczne prążki na brzuchu. Ale brzuch to nie jedyny obszar z rozstępami. Okazuje się bowiem, że skóra brzucha nie jest miejscem podatnym na powstawanie rozstępów. Prawdopodobieństwo wystąpienia czerwonych prążków jest duże w przypadku kobiecych piersi, pośladków, jak i ud. Rozstępy na piersiach czy brzuchu powstają, bowiem pod wpływem zwiększonej działalności estrogenów następuje wzrost i brzucha, i piersi. Natomiast nieestetyczne prążki na pośladkach, czy udach to rezultat nagłego przybierania masy ciała.
A kiedy dokładnie można spodziewać się rozstępów? Zazwyczaj nieestetyczne prążki u kobiet w ciąży zaczynają być widoczne już około trzeciego trymestru ciąży. Ale zdarzają się i przypadki, w których obserwuje się widoczne rozstępy nieco wcześniej, jak tylko brzuch nieco powiększy się.
Czy można zapobiec pojawieniu się rozstępów w ciąży?
Niemal wszystkie kobiety oczekujące na dziecko, chcąc zminimalizować ryzyko pojawienia się nieestetycznych prążków stosuje szereg metod, które chronią je przed pojawieniem się rozstępów. Panie zazwyczaj wybierają wówczas różnorodne kremy, albo specjalne olejki, które pozwalają uchronić kobiety ciężarne przed wystąpieniem prążków. Wiele doświadczonych matek wie, że pojawieniu się rozstępów można skutecznie zapobiec. Trzeba zastosować odpowiednią profilaktykę, która będzie miała na celu zachowanie elastyczności skóry. Warto zatem zacząć starannie masować miejsca obarczone ryzykiem wystąpienia rozstępów. Trzeb regularnie masować swą skórę jeszcze przed zajściem w ciążę. W taki oto sposób swobodnie zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia szpecących prążków.
Pamiętajmy także, że powstanie rozstępów jest uzależnione od wahań masy ciała. Oczywiście w trakcie ciąży nasza waga wzrasta, ale trzeba mieć jednak świadomość, że zbilansowany jadłospis,a przede wszystkim nie zjadanie podwójnych porcji ( za siebie i za dziecko) nie przyczyni się do pojawienia się rozstępów. Dzięki odpowiedniej diecie skóra powoli będzie przygotowywać się do przyrostu dodatkowych kilogramów.
Kobiety będące w ciąż, chcące uchronić się przed nieestetycznymi prążkami koniecznie powinny w miarę szybko stosować preparaty na zwalczanie rozstępów. Trzeba mieć na uwadze to, by wybierać takie specyfiki, które będą stymulowały produkcję kolagenu. Powinny także mieć korzystny wpływ na kondycję skóry kobiety w ciąży. Pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie kremy na rozstępy panie spodziewające się dziecka mogą stosować. Okazuje się bowiem, że niektóre z nich nie bezpieczne dla nienarodzonego dziecka i dlatego z nich trzeba koniecznie zrezygnować.

W jaki sposób zlikwidować widoczne rozstępy?
U kobiet w ciąży nie zawsze działania profilaktyczne będą przynosiły satysfakcjonujący skutek. Nie na wszystkie panie kremy czy balsamy antyrozstępowe będą działały w takim samym stopniu. Aczkolwiek nie wolno się poddawać. Trzeba w dalszym ciągu walczyć z nieestetycznymi prążkami. Po pierwsze nie można przejmować się rozległością rozstępów. Zazwyczaj prążki o czerwonym zabarwieniu za sprawą regularnego nakładania preparatów antyrozstępowych nieco bledną i są mniej zauważalne. Trzeba tylko cierpliwości i systematyczności, by cieszyć się ciałem bez oznak prążków.
Rozstępy można trwale zacząć likwidować dopiero po ciąży. Kobiety po urodzeniu dziecka mogą na przykład  poddać się kilku zabiegom, które spowodują redukcję widocznych rozstępów (czasem i tych, które są w fazie bliznowacenia). Przed zdecydowaniem się na konkretny zabieg warto przeprowadzić konsultacje z lekarzem, zwłaszcza gdy karmimy piersią. Zlikwidowanie rozstępów o perłowym zabarwieniu jest możliwe Jednym ze sposobów jest zastosowanie peelingów chemicznych. Bazują one na kwasach o wysokich stężeniach. Zazwyczaj do zabiegów wykorzystywany jest kwas glikolowy, albo kwas trójchlorooctowy. Tego typu peelingi polegają na złuszczaniu wierzchniej warstwy skóry. Po zabiegu - w pierwszych dniach skóra lekko się złuszcza, i dlatego mamy "świeży" naskórek. Skuteczność peelingów na rozstępy będzie zależna przede wszystkim od głębokości i rozległości nieestetycznych prążków. By uzyskać jak najlepsze rezultaty, warto peelingi wykonywać regularnie w pewnych odstępach czasowych.
Dla zlikwidowania nieestetycznych prążków poleca się także laserowe usuwanie rozstępów. Jest to dosyć nowoczesna metoda, dająca trwalsze rezultaty. Dużą popularnością wśród kobiet mających rozstępy po ciąży cieszy się dermabrazja laserowa. Jest to nieco boleśniejszy zabieg, który ma jednak satysfakcjonujące efekty. Warto się niemu poddać, by zlikwidować rozstępy.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Prevention and treatment of stretch marks during pregnancy
All women know that stretch marks are unsightly problem, and also quite difficult to remove. Statistics say that nearly half of the offspring of women waiting to have a problem with szpecącymi streaks. In some women, visible stretch marks are red, while in others, unfortunately, they are no longer present a pearl color.In the prevention of stretch marks prevention matters. In turn, treatment of stretch marks during pregnancy will be based on the use of suitable formulations, as well as the use of treatments after childbirth. So let's find ways to help in the prevention and treatment of stretch marks during pregnancy.Where most pregnant women stretch marks localized?Many women have unsightly stripes on the abdomen. But the belly is not the only area with stretch marks. It turns out that the skin of the abdomen is not a place prone to the formation of stretch marks. The probability of the red stripes is large in the case of a woman's breasts, buttocks and thighs. Stretch marks on the chest or abdomen arise, because under the influence of estrogen increased growth and abdomen, and chest.However, unsightly stripes on the buttocks or thighs is the result of sudden weight gain.And when exactly you can expect to stretch marks? Usually unsightly striations in pregnant women already beginning to be seen around the third trimester of pregnancy.But there are also cases where the observed visible stretch marks a bit earlier, as soon as the belly slightly increase.Is it possible to prevent the appearance of stretch marks during pregnancy?Nearly all the women waiting for a child, trying to minimize the risk of unsightly bands used several methods to protect them before the appearance of stretch marks. Ladies usually choose the variety of creams, or special oils, which help protect pregnant women prior to the fringes. Many experienced mothers know that the appearance of stretch marks can be effectively prevented. You must use the appropriate prophylaxis, which will seek to preserve skin elasticity. It should thus be carefully massaged at risk of stretch marks. You have to rub your skin regularly before becoming pregnant. In this way free to reduce the likelihood of unsightly fringes.We should also remember that the emergence of stretch marks is subject to fluctuations in body weight. Of course, in our weight during pregnancy is increasing, but you must have, however, aware that a balanced menu, and above all not eating double portions (for themselves and for the child) does not contribute to the appearance of stretch marks. With proper diet, your skin will gradually increase to prepare for the extra pounds.Women who are pregnant, wanting to protect themselves from striated nieestetycznymi necessarily should, if applied quickly preparations to combat stretch marks. One should keep in mind to choose such specificity that will stimulate collagen production. They should also have beneficial effects on skin condition during pregnancy. Let us also remember that not all creams for stretch marks ladies expecting a child may apply. It turns out that some of them are not safe for the unborn child and therefore they must necessarily resign.
How to eliminate the visible stretch marks?In pregnant women, prevention efforts may not always be yielded satisfactory results.Not all creams or lotions ladies antyrozstępowe will operate to the same extent.Although not allowed to give up. We must continue to fight nieestetycznymi stripes. First, you can not worry about the extent of stretch marks. Typically, bands of red color due to the regular application of preparations antyrozstępowych a bit pale and are less noticeable. You just need patience and systematic approach to enjoy the body without signs of fringes.Stretch marks can be permanently disposed of after the start of pregnancy. Women after childbirth for example, may undergo several treatments that will reduce the visible stretch marks (and sometimes those that are in the process of scarring). Before deciding on a specific treatment should consult with your doctor, especially if we feed the breast. The elimination of stretch marks with a pearl-colored One possible way is to use chemical peels. They are based on acids at high concentrations. Usually the treatment is used glycolic acid or trichloroacetic acid. These types of peels consist of the top layer of skin exfoliation. After the procedure - in the early days the skin peels off lightly, and that is why we have "fresh" skin. The effectiveness of peels for stretch marks will depend primarily on the depth and extent of unsightly fringes. To get the best results, you may want peels on a regular basis at certain intervals.To remove unsightly fringes is also recommended laser removal of stretch marks. It is quite a modern method, which gives more stable results. Very popular among women with stretch marks after pregnancy has a laser dermabrasion. It is somewhat painful procedure which is, however, satisfactory results. It should be up to him to remove stretch marks.

No comments:

Post a Comment