Tuesday, May 3, 2011

Ayurveda

www.douglas.pl

Ayurveda

W poniższym artykule znajdziesz opis metody proponowanej przez Ayurvedę osobom cierpiącym na problemy związane z nadwagą. Ta pochodząca z Indii metoda może być stosowana zarówno przez tych, którzy wierzą w medycynę naturalną, jak i tych, którzy pozostają wobec niej sceptyczni.

Ta wedyjska sztuka uzdrawiania liczy sobie ok. 5000 lat. Ayurveda jest czymś znacznie więcej niż medycyną alternatywną - jest sztuką wiedzy o uzdrawianiu i filozofią życiową. Ayurveda dąży do równowagi pomiędzy ciałem, umysłem a duchem. Sam termin tłumaczony jest jako "wiedza o zdrowym życiu" i stanowi holistyczny system uzdrawiania.Ayurveda jest nie tylko jedną z najstarszych metod uzdrawiania, ale również stanowi jeden z najbardziej kompleksowych systemów nadal stosowanej medycyny naturalnej. Jednym z niepożądanych stanów ludzkiego ciała jest także otyłość.Jak mówi Ayurveda, istnieją dwa powody pojawiania się otyłości. Pierwszy polega na zbyt dużej ilości tłuszczu w organiźmie. Drugim powodem jest zaburzenie jednego z trzech elementów składowych człowieka i natury - kapha, związanego z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Ten artykuł koncentruje się tylko na pierwszym powodzie.W takim razie zajmijmy się tym, co mówi Ayurveda o leczeniu otyłości. Starożytna wedyjska sztuka uzdrawiania radzi to samo, co można usłyszeć w gabinecie lekarskim - otyłości należy zapobiegać. Ayurveda koncentruje się na trzymaniu pacjentów z daleka od problemów zamiast na leczeniu. Wzywa ich więc do trzymania się następujących zasad:(1) nie jedz za dużo, unikaj szczególnie podjadania po posiłkach kiedy Twój organizm trawi,

(2) unikaj drzemek w trakcie dnia, szczególnie jeśli nie minęła godzina od ostatniego posiłku,

(3) ćwicz regularnie,

(4) zwracaj uwagę na zawartość tłuszczu i węglowodanów w Twoim pożywieniu, ale nie rezygnuj z nich zupełnie,

(5) nie pij alkoholu ani wody na pusty żołądek.Trzymanie się tych zasad pomaga w zapobieganiu otyłości. Jeśli natomiast już masz nadwagę, Ayurveda ostrzega, że chociaż leczenie nadal jest możliwe, wymaga dużo więcej poświęcenia. Zamiast koncentrować się na pojedynczej przyczynie nadwagi, Ayurveda proponuje bardziej złożony system leczenia zawierający następujące elementy:(1) Udvartana - masaż spalający tłuszcz wykonywany przy użyciu ziołowej mieszanki aplikowanej na całe ciało. Ten ziołowy masaż posiada dodatkowe zalety: oprócz stymulacji procesu utraty wagi, zwalcza cellulitis i przywraca zmysł dotyku.(2) Yoga - specjalny zestaw ćwiczeń umożliwia oczyszczenie umysłu oraz wzmocnienie sił witalnych sprawiajac, że proces utraty wagi staje się nieco łatwiejszy.(3)Dieta - stworzenie indywidualnej diety dostosowanej zarówno do potrzeb osoby zmagającej się z nagwagą, jak również uwzględniającej preferencje smakowe.(4)Ziołowe suplementy diety - pomagają zachować równowagę organizmu, podczas procesu utraty wagi.(5)Nieforsowne ćwiczenia - zazwyczaj spacery, które pomagają w zachowaniu mięśni w dobrym stanie.To kompleksowe podejście do leczenia nadwagi, zawierające o wiele więcej elementów ponad samą dietę lub dietę z ćwiczeniami spalającymi tłuszcz, osiąga wspaniałe rezultaty. I chociaż utrata wagi nie jest błyskawiczna, efekt jo-jo zdarza się bardzo rzadko. Osoby, które praktykują Ayurvedę twierdzą, że opisana powyżej metoda jest jedyną działającą dłużej niż kilka lat.Leczenie otyłości i nadwagi metodą Ayurvedy jest interesującą alternatywą w stosunku do młodszych oferowanych dzisiaj metod. Kompleksowe podejście proponowane przez Ayurvedę sprawia, że leczenie dotyczy zarówno ciała, umysłu, jak i duszy - nie tylko tego jednego problemu, który uważamy za najważniejszy. Wybór Ayurvedy może być bardzo dobrym pomysłem w przypadku osób, które chcą stracić na wagę oraz dla tych, którzy pragną żyć w zgodzie z otoczeniem oraz własnym ciałem. Najważniejszym jednak aspektem tej metody - o czym nie można zapominać - jest wytrwałość.
--
Stopka
Hanna Rutkowska: zdrowie i uroda ;)
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Ayurveda
In this article you will find a description of the method proposed by Ayurvedic people suffering from problems associated with overweight. This coming from India, the method can be used both by those who believe in natural medicine, and those who remain skeptical towards it.The Vedic art of healing goes back 5,000 years. Ayurveda is much more than alternative medicine - is the art of healing and knowledge of the philosophy of life.Ayurveda seeks to balance between body, mind and spirit. The term itself is translated as "knowledge of healthy life" and is a holistic system of healing.


Ayurveda is not only one of the oldest methods of healing, but also constitutes one of the most comprehensive systems of natural medicine is still used. One of the adverse conditions of the human body is also obese.


He says Ayurveda, there are two reasons for the emergence of obesity. The first consists of too much fat in the body. The second reason is the disorder of one of the three components of man and nature - kapha, associated with the functioning of the human body. This article focuses only on the first floods.


In that case, let's get to what he says Ayurveda to treat obesity. The ancient Vedic healing art of doing the same thing as you can hear the doctor's surgery - obesity should be prevented. Ayurveda focuses on keeping patients away from problems rather than on treatment. Therefore urges them to stick to the following principles:


(1) Do not eat too much, avoid snacking after meals especially when your body digests,
(2) Avoid naps during the day, especially if hours had passed since the last meal
(3) Exercise regularly
(4) pay attention to fat and carbohydrates in your diet, but not eliminate it completely,
(5) Do not drink alcohol or water on an empty stomach.


Adhering to these principles helps to prevent obesity. However, if you are already overweight, Ayurveda warns that although the treatment is still possible, requires much more dedication. Instead of focusing on a single cause of obesity, Ayurveda suggests a more complex system of treatment comprising the following elements:


(1) Udvartana - Massage fat burning carried out with a herbal blend the applied to the whole body. The herbal massage has additional advantages: in addition to stimulating the process of weight loss, combats cellulite and restores the sense of touch.


(2) Yoga - A special set of exercises allows purification of the mind and strengthen the vital forces, making the process of losing weight becomes a bit easier.


(3) Diet - creating an individual diet adapted to the needs of people struggling with nagwagą, as well as taste preferences into account.


(4) Herbal supplements - helps balance the body during weight loss.


(5) Nieforsowne classes - usually walking, which assist in keeping muscles in good condition.


This comprehensive approach to treating obesity, containing many more elements than the same diet or a diet with exercises Fat Burning, achieves excellent results. And although the weight loss is not instant, yo-yo effect is very rare. People who practice Ayurvedic argue that the method described above is the only operating for more than a few years.


Treatment of obesity and overweight by Ayurveda is an interesting alternative to the younger methods offered today. The comprehensive approach proposed by the Ayurvedic makes the treatment affects both body, mind and soul - not just this one problem, which we consider most important. Selection of Ayurveda can be a very good idea for people who want to lose weight and for those who wish to live in harmony with the environment and their own bodies. But the most important aspect of this method - and this should not be forgotten - is persistence.

No comments:

Post a Comment