Tuesday, May 3, 2011

Ćwiczenie brzucha i motywacja Exercise of the abdomen and the motivation

www.douglas.pl

Ćwiczenie brzucha i motywacja

Jednym z największych problemów z wykonywaniem regularnych ćwiczeń jest brak motywacji.

Jednym z największych problemów z wykonywaniem regularnych jest brak motywacji. Nagle uważasz, że jesteś gotów, aby zmienić złe nawyki raz na zawsze, a kilka dni później zaczynasz się przyzwyczajać, mija zapał do ćwiczeń i wracasz do stanu sprzed wielkiego postanowienia. Jakie są najczęstsze powody braku motywacji?Nieprawidłowe pobudkiNiektórzy chcą zrzucić zbędne kilogramy tylko dlatego, że porównują się z innymi i chcą wyglądać tak jak oni. W takim wypadku prawdopodobnie Twój największy problem to nie kilka zbędnych kilogramów, lecz niska samoocena.Kiedy porównujesz się do kogoś innego, zasadniczo myślisz: "Nie jestem wystarczająco szczupły/a i chcę wyglądać tak, jak on/ona!". Jeżeli tak właśnie się postrzegasz, to ciężko będzie Ci się zmotywować do ćwiczeń, ponieważ nie jest to zdrowa motywacja. Jeśli chcesz schudnąć dla własnego zdrowia, lepszego krążenia i samopoczucia to wspaniale. Natomiast jeżeli robisz to tylko dlatego, że chcesz wyglądać jak ktoś inny, to prawdopodobnie Ci się to nie uda.Nie ma nic złego w tym, że chcesz wyglądać dobrze. Ważne, żeby nie robić tego z zazdrości.Nacisk ze strony rodziny lub przyjaciółNaszym najbliższym często wydaje się, że drażniąc nas i czyniąc ciągłe uwagi na temat naszego wyglądu, wyrządzają nam przysługę motywując do "zabrania się za siebie". Jednak ludzie nie zdają sobie sprawy, że taki nacisk ma najczęściej wręcz odwrotny skutek. Mianowicie, ludzie naciskani najczęściej czują się wtedy fatalnie i zaczynają jeść jeszcze więcej niezdrowego jedzenia i nie mają ochoty na ćwiczenia.Jeżeli jesteś ofiarą takich nacisków, powinieneś/naś dać znać swoim bliskim jak się czujesz, kiedy czynią swoje uwagi. Jeżeli osoba która ciągle naciska na to, abyśmy pozbyli się kilku kilogramów, być może czas wystawić ocenę ewaluacyjną tego związku? Ale to juz temat na osobną dyskusję.RutynaBardzo ważnym czynnikiem jest różnicowanie ćwiczeń. Długotrwałe, rutynowe powtarzanie tego samego zestawu ćwiczeń po jakimś czasie staje się po prostu nudne. Dlatego na naszej Stronie przygotowaliśmy dla Was opisy wielu różnych technik i zestawów ćwiczeniowych. Praca nad własną sylwetką i dieta powinny Cię cieszyć w takim samym stopniu jak idąca za tym poprawa Twojego wyglądu.Spróbuj w miarę możliwości chodzić na siłownię, spacerować (nawet po swojej okolicy - może się okazać, że jest ciekawsza niż Ci się wydaje), pojechać czasem na wycieczkę w plener. Przyjemnym uzupełnieniem będą wtedy ćwiczenia w domu, przy specjalnych programach telewizyjnych czy internetowych filmach wideo. Może uda Ci się od czasu do czasu pójść pieszo na mniejsze zakupy do najbliższego supermarketu?Nieprawidłowo wyznaczone celeCzęsto popełnianym przez nas błędem jest skupianie się na końcowym rezultacie, jaki chcemy osiągnąć zmieniając na zdrowsze nasze nawyki i rozpoczynając ćwiczenia. Przykładowo, mówimy sobie: "Musze zrzucić 10kg" lub "chcę mieć 5 centymetrów mniej w pasie". Nie tędy droga!Nie planuj strategicznie. Spróbuj stawiać sobie mniejsze cele, łatwe do zrealizowania w krótszym okresie czasu. Przykładowo, powiedz sobie: "W ciągu dwóch tygodni schudnę o co najmniej 1,5kg". Przydatnym narzędziem jest dziennik, w którym możesz odnotowywać wszystkie te małe sukcesy. W ten sposób, widząc małe, ale systematyczne postępy, utrzymasz swoją motywację na wysokim poziomie!Autor: Paweł Milewski, plaskibrzuch.eii.com.pl
--
Stopka
Hobbystycznie prowadzę stronę plaskibrzuch.eii.com.pl. Motywuje mnie do ćwiczeń - nie chcąc być hipokrytą, muszę ćwiczyć, skoro doradzam ludziom jak prawidłowo dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest płaski brzuch.
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Exercise of the abdomen and the motivation
One of the biggest problems with the performance of regular exercise is a lack of motivation.One of the biggest problems with regular exercise is a lack of motivation. Suddenly you think you're ready to change bad habits once and for all, and a few days later you start to get used to, passing enthusiasm for exercise and return to the state before the big decision. What are some common reasons for a lack of motivation?


Improper motives


Some want to lose weight just because they compare themselves with others and want to look like them. In this case, probably your biggest problem is that not a few extra pounds, but low self-esteem.


When you compare yourself to someone else, essentially you're thinking: "I'm not slim enough of and I want to look like he / she." If that's how I perceive it will be hard to motivate you to exercise, because it is not a healthy motivation. If you want to lose weight for your health, better blood circulation and feel that's great. However, if you do it just because you want to look like someone else, you probably will not succeed.


There is nothing wrong in that you want to look good. It is important not to do it with envy.


Pressure from family or friends


Our nearest often seems to provoke us and making constant comments about our appearance, causing us to favor an incentive to "prohibited for himself." However, people do not realize that so much emphasis is often the opposite effect. Namely, people often feel pressured badly and then begin to eat more junk food and do not want to exercise.


If you are a victim of such pressure, you / us and let us know your loved ones how you feel when you make your comments. If a person who is still pushing for it, we got rid of a few pounds, maybe the time to issue an assessment of an evaluation of this compound?But it is already the subject of a separate discussion.


Routine


A very important factor is the diversification exercise. Long-term, routine repetition of the same set of exercises after a while it just becomes boring. That is why on our site we have prepared descriptions of many different techniques and sets ćwiczeniowych.Working on my stance and a diet you should enjoy the same degree as consequently to improve your appearance.


Try if possible to go to the gym, walking (even after your area - you may find that it is more interesting than you think), take time to tour the open air. Will then be a nice complement to exercise at home, on special television programs and internet videos.Maybe you can get from time to time to go walking on smaller purchases to the nearest supermarket?


Improperly targets


Often, we committed a mistake to focus on the final result, we want to achieve by changing our habits for a healthier and starting exercises. For example, we tell ourselves: "I have to lose 10kg" or "I want to have 5 inches less at the waist." Not the way to go!


Do not plan strategically. Try to put yourself smaller goals that are easy to achieve in a shorter period of time. For example, tell yourself: "Within two weeks, lose weight by at least 1.5 kg." A useful tool is the journal in which you can record all those little successes. In this way, seeing a small but systematic progress, you will keep your motivation high!

No comments:

Post a Comment