Tuesday, May 3, 2011

Wolne rodniki a zdrowie Free radicals and your health

www.douglas.pl

Wolne rodniki a zdrowie

Wolne rodniki to pojęcie, które bardzo często słyszymy. Jednak czy tak naprawdę ktoś z nas kiedykolwiek zastanawiał się jakie są ich źródła i jaki wpływ mają na organizm człowieka? Zatem rozwiejmy kilka niejasności.

Czym są wolne rodniki

Wolne rodniki są związkami, które mają właściwości dzięki którym potrafią wiązać się z różnymi częściami składowymi ludzkich komórek. Wolne rodniki przemieszczają się w organizmie człowieka poszukując elektronu z którym mogłyby się połączyć, uszkadzając tym samym komórki. Co za tym idzie powodują wiele szkód w organizmie, m.in. uszkadzają enzymy niezbędne po prawidłowego funkcjonowania organizmu, niszczą białko dzięki któremu organizm człowieka odpowiednio się rozwija. Dodatkowo uszkadzają materiał genetyczny i powodują uszkodzenia lipidów.

Gdzie znajdują się wolne rodniki?

Wolne rodniki występują przede wszystkim w kwasach tłuszczowych, które znajdują się przede wszystkim w oleju słonecznikowym, frytkach i innych tłustych przekąskach. Co więcej wolne rodniki obecne są także w dymie papierosowym oraz zanieczyszczonym powietrzu, które wdychamy na co dzień. Wolne rodniki powstają szybciej przy szybkim trybie życia, gdy człowiek jest stale narażony na stres bądź gdy podczas choroby ma obniżoną odporność organizmu. Są to sytuacje sprzyjające powstawaniu wolnych rodników, które mogą powodować znaczne uszkodzenia w organizmie. Wolne rodniki mogą powodować uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz komórek sercowych w organizmie. Co gorsza mogą przyczynić się do powstawania nowotworów a także przyspieszają procesy starzenia się skóry. Wolne rodniki występujące w organizmie człowieka powodują szybsze przebarwienia skóry i zmarszczki na twarzy, a skóra staje się bardziej podatna na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych. Można się przed tym chronić, gdyż obecnie dobre salony kosmetyczne oferują liczne zabiegi ultradźwiękami lub mezoterapii, które pozwalają redukować zmarszczki.

Niebezpieczna grupa rodników

Wolne rodniki należą do jednej z najniebezpieczniejszych grup rodników. Podczas przemian metabolicznych w organizmie wytwarzane są wolne rodniki, a najniebezpieczniejszym z nich jest rodnik hydroksylowy HO. Na skutek tego organizm człowieka staje się zdecydowanie bardziej podatny na wszelkie czynniki zewnętrze takie jak szkodliwe działanie promieni UV bądź zanieczyszczone powietrze, które wdychamy na co dzień.

Jak z nimi walczyć?

Wolne rodniki gdy wchłoną potrzebne im elektrony stają się nieszkodliwe, dlatego też skomponowanie odpowiedniej diety pomoże nam zredukować szkodliwe działanie wolnych rodników na organizm. Do przeciwutleniaczy należą przede wszystkim witamina C, A, E, beta - karoten. Dobrym sposobem jest także wyeliminowanie z codziennej diety tłustych produktów, środków chemicznych oraz alkoholu.
--
Stopka
Zobacz także:
Termy w Uniejowie
Termy w Bukowinie Tatrzańskiej
Baseny termalne w Szaflarach
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Free radicals and your health
Free radicals are a concept that we hear very often. But is it really any of us ever wondered what are their sources and the impact of the human body? Thus, dispel some confusion.What are free radicals
Free radicals are compounds that have properties by which they can be associated with different components of human cells. Free radicals are moving in the human body looking for electrons with which they could not connect, thereby damaging the cell.Thereby causing much damage in the body, including damage the enzymes necessary for the proper functioning of the body, destroying the protein through which the human body to grow properly. In addition, damage genetic material and cause damage to lipids.
Where are free radicals?
Free radicals are predominantly found in fatty acids, which are located mainly in sunflower oil, French fries and other greasy snacks. Moreover, free radicals are also present in cigarette smoke and polluted air that we breathe every day. Free radicals are formed more quickly in a fast mode of life, where man is constantly exposed to stress or when the disease is reduced immunity. These are situations conducive to the formation of free radicals that can cause considerable damage in the body. Free radicals can cause damage to internal organs and cardiac cells in the body. Worse may contribute to tumor formation and also accelerate skin aging. Free radicals occur in the human body causing rapid discoloration of the skin and wrinkles on the face, and the skin becomes more susceptible to the destructive impact of external factors. You can protect against this, since it is now a good offer numerous beauty treatments with ultrasound or mesotherapy, which allow you to reduce wrinkles.
A dangerous group of radicals
Free radicals are one of the most dangerous groups of radicals. During the metabolic process in the body are produced free radicals, and the most dangerous of these is the hydroxyl radical HO. The result is that the human body becomes much more vulnerable to any external factors such as harmful UV rays or polluted air that we breathe every day.
How do I fight them?
Free radicals when they need absorb electrons are harmless, and therefore compose a proper diet will help reduce the harmful effects of free radicals in the body. Antioxidants are primarily vitamin C, A, E, beta - carotene. It is also a good way to eliminate fat from your daily diet products, chemicals and alcohol.

No comments:

Post a Comment