Sunday, May 1, 2011

Czekolada na zdrowie Chocolate health

www.douglas.pl

Czekolada na zdrowie

Niektóre substancje zawarte w czekoladzie są bardzo zdrowe. Inne niestety nie. To zawartość tych substancji decyduje o tym, czy i w jakim stopniu spożycie czekolady odbija się korzystnie (lub niekorzystnie) na naszym organizmie. Jednym słowem czekolada czekoladzie nie jest równa, a wybór należy do nas.

Akcje i publikacje promujące czekoladę przekonują nas do jej pro-zdrowotnych właściwości. Problem polega jedynie na tym, że nie informują nas przy okazji o zagrożeniach płynących ze spożycia wyrobów czekoladopodobnych. Nie mam w tym przypadku na myśli czekoladopodobnych czekolad i czekoladek znanym nam z czasów PRL-u. Produkty współcześnie dostępne w sklepach również mają z prawdziwą czekoladą niewiele wspólnego. O tym, jaka czekolada rzeczywiście jest zdrowa za moment opowiem. Na początku skupmy się jednak przez chwilę na ogólnych właściwościach czekolady jako produktu, którego bazą są substancje pozyskiwane z kakaowca (bo to im czekolada zawdzięcza swoje zdrowotne właściwości).

Jak działają kakao i czekolada?

Przez ostatnie kilkaset lat kakao i czekoladą leczono bardzo różne dolegliwości, były nimi: apatia, zmęczenie, problemy z trawieniem, anemia. Czekoladę podawano na zwiększenie apetytu. Stosowano ją też w leczeniu chorób o podłożu psychicznym. Większość przypisywanych czekoladzie właściwości "leczniczych" potwierdza dzisiejsza nauka, choć jako lek czekoladę trudno zakwalifikować (chyba że uznamy iż dla zdrowia powinniśmy dawkować ją jak lekarstwo - tak jest w istocie), bardziej przydatna jest w profilaktyce.

Kakao i robiona z niego czekolada zawierają: duże ilości magnezu, cynku, selenu i żelaza. To kluczowe minerały z punktu widzenia naszego zdrowia. Magnez poprawia sprawność komórek nerwowych, natomiast cynk z selenem pozytywnie wpływają na poziom endorfin (stymulują ich wydzielanie się). Ziarna kakaowca zawierają też flawonoidy. Związki te regulują gospodarkę cholesterolową, zmniejszają podatność na powstawanie procesów zapalnych, biorą udział w syntezie tlenku azotu odgrywającego kluczową rolę w pracy mięśni, zmniejszają zagrożenie zawałem i chorobami naczyń. Poza tym są bardzo silnymi przeciwutleniaczami (antyoksydantami) tj. związkami zwalczającymi wolne rodniki, które są jednym z głównych sprawców starzenia się organizmu.

Oprócz tego czekolada zawiera niacynę przyspieszającą przemianę pokarmów w energię oraz kilka alkaloidów, które działają pobudzająco, moczopędnie, a nawet wykrztuśnie.

Kwestią dyskusyjną jest działanie czekolady z dodatkiem mleka. Ma ona być źródłem wapnia i paru innych substancji, tyle tylko, że ludzki organizm różnie reaguje na mleko i niekoniecznie może pozytywnie zareagować na wzbogaconą o mleko czekoladę.

Czy czekolada szkodzi?

Spożywana w nadmiarze na pewno tak - w dietetyce wszystko jest kwestią umiaru, tak jak w życiu. Jednak w przypadku współcześnie wytwarzanej czekolady ważny jest jeszcze jeden aspekt: dodatki uszlachetniające ten produkt, nadzienia, konserwanty i zamienniki dla teoretycznie niezdrowych, tradycyjnych składników czekolady.

Takim zamiennikiem jest etylowanilina, która w słodyczach zastępuje alkohol. Śladowe ilości alkoholu w czekoladzie są zdrowsze od etylowaniliny, która uczula! Podobnie negatywnie powinniśmy podchodzić do wszystkich składników typu słodziki i "beztłuszczowe" tłuszcze, którymi producenci zastępują tłuszcze naturalne.

Szczególnie bezwartościowe są też czekolady z nadzieniami. W nadzieniach znajduje się głównie chemia, a tej należy unikać.

Jeśli chodzi o cukier - najzdrowszą czekoladą jest czekolada gorzka, w produktach słodzonych występują niestety najprostsze cukry (głównie cukier rafinowany), który po zjedzeniu z mety zamienia się w tkankę tłuszczową, chyba że... chyba że osoba jedząca czekoladę ma naprawdę doskonały metabolizm i jej organizm wszystko przetwarza w energię.

Najzdrowsza czekolada

Najzdrowszą czekoladą jest czekolada robiona w domu. Kakao dostępne w sklepach rzadko jest uszlachetniane. Problemem może być zdobycie tłuszczu kakaowego i jakiegoś cukru innego niż cukier rafinowany, tym niemniej w ostateczności odrobina cukru lepsza jest od chemicznych słodzików używanych przez producentów tanich czekolad dominujących na rynku. Zamiast tłuszczu kakaowego warto wykorzystać masło, które wcale nie jest tak niezdrowe jak usiłują nas przekonać współczesne "autorytety dietetyczne".
--
Stopka
Blog o odchudzaniu

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Chocolate health
Some substances contained in chocolate is very healthy. Others did not. This is the content of these substances that decides whether and to what extent the consumption of chocolate is reflected favorably (or negative) on our body. In a word chocolate chocolate is not equal, and the choice is ours.Shares and other publications to promote chocolate to convince us of its pro-health properties. The problem is only that they do not inform us on the occasion of the risks arising from consumption of chocolate products. I'm not in this case mean chocolate chocolate and chocolate known to us from the times of communism. Products available in stores today are also of little real chocolate. About this, how chocolate is actually healthy for the moment will tell. At the beginning, however, let us focus briefly on the general properties of chocolate as a product whose base are substances derived from cocoa (the chocolate because it owes its healthful properties.)
How do the cocoa and chocolate?
Over the last several hundred years of cocoa and chocolate were treated with a variety of ailments, were these: apathy, fatigue, digestive problems, anemia. Chocolate given to increase appetite. It was used also in the treatment of psychiatric illnesses. Most of the properties attributed to chocolate "medicinal" confirms that today's science, but chocolate as a medicine it is difficult to qualify (unless we believe that we should dispense the health of it as a cure - that is the case), it is more useful in prevention.
Cocoa and chocolate made from it include: large amounts of magnesium, zinc, selenium and iron. It is vital minerals from the standpoint of our health. Magnesium improves the efficiency of nerve cells, while zinc with selenium positively affect the level of endorphins (stimulate the release of). Cacao beans also contain flavonoids. These compounds regulate the cholesterol, reduce susceptibility to the formation of inflammatory processes are involved in the synthesis of nitric oxide which plays a key role in working muscles, reduce the risk of myocardial infarction and vascular diseases.Besides, there are very strong antioxidants (antioxidants), ie compounds that combat free radicals, which are one of the main perpetrators of aging.
In addition, chocolate contains niacin accelerates the conversion of food into energy, and several alkaloids, which act stimulant, diuretic, expectorant and even.
Questionable action is chocolate with milk. It is to be a source of calcium and some other substances, except that the human body reacts differently to the milk and can not necessarily respond positively to enriched with milk chocolate.
Is chocolate harmful?
Consumed in excess certainly yes - in dietetics, everything is a matter of moderation, as in life. But in the case of chocolate produced today is still one important aspect: this product additives, fillings, preservatives, and unhealthy substitutes for theory, traditional ingredients of chocolate.
Such a replacement is ethyl vanillin, which replaces the alcohol in sweets. Trace amounts of alcohol in chocolate is healthier than ethyl vanillin, which sensitizes!Similarly, should a negative approach to any type of sweeteners and ingredients, "fat free" fats, which the producers replace natural fats.
In particular, they are worthless or chocolate fillings. The fillings are mainly chemicals, and should be avoided.
As for the sugar - the healthiest chocolate is dark chocolate in the sweetened products are unfortunately simple sugars (especially sugar), which after eating the finish turns into body fat, unless ... unless the person eating the chocolate is really excellent and the metabolism of all body processes energy.
Healthiest chocolate
Healthiest chocolate is chocolate made at home. Cocoa is rarely available in stores is refined. The problem may be getting some cocoa butter and sugar, other than refined sugar, however in the end a little bit of sugar is better than chemical sweeteners used by manufacturers of cheap chocolates dominate the market. Instead, we use cocoa butter, which is not as unhealthy as we try to convince the modern "authorities diet."

No comments:

Post a Comment