Tuesday, May 3, 2011

O odchudzaniu About Weight Loss

www.douglas.pl

O odchudzaniu

Każdy się ze mną zgodzi, że dodatkowe kilogramy to zbędny balast. Osoby, które pragnąc pozbyć się nadmiaru tłuszczyku, szukają skutecznych sposobów, by tego dokonać.

Niejednokrotnie przekonali się, że odchudzanie nie jest łatwym procesem. Wymaga wielu wyrzeczeń i ogromnej motywacji. Jeżeli jednak komuś uda się zrzucić zbędne kilogramy, powinien zadbać o to, by nowa masa ciała utrzymywała się na stałym poziomie, bo o efekt jo-jo nietrudno.Jak się odchudzać?Żeby nasze odchudzanie było nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne należy przede wszystkim zmienić swoje nawyki żywieniowe. Powinniśmy wybrać odpowiednią racjonalną dietę oraz ruszać się. Wówczas efekty przyjdą szybciej. Odrzućmy wszelkie drastyczne diety i głodówki. Na dłuższą metę są one niezdrowe i powodują, że po skończonej kuracji „nadrabiamy zaległości” i postanawiamy „zjeść” całą lodówkę.Polecane diety odchudzająceIstnieje wiele diet odchudzających, które gwarantują szybką utratę zbędnych kilogramów.Jedną z najbardziej polecanych i uważanych za jedną z najbardziej bezpiecznych jest dieta 1000 kcal. Zasada działania tej diety jest prosta. Chodzi przede wszystkim o przeliczanie wartości energetycznej spożywanych przez nas pokarmów i nie przekraczanie liczby 1000 kcal. W pożywieniu, które będziemy spożywać powinny znaleźć się wszystkie składniki odżywcze, czyli białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki powinny być zróżnicowane. Nie zapominajmy również o dostarczaniu naszemu organizmowi niezbędnych witamin i składników mineralnych. Dieta 1000 kcal zakłada spożywanie pięciu posiłków w ciągu dnia. Wartość energetyczna śniadania nie powinna przekraczać 200 kcal, drugie śniadanie – 150 kcal, obiad – 350 kcal, podwieczorek – 100 kcal, a kolacja – 200 kcal. Jakich rezultatów można się spodziewać? W ciągu tygodnia uda nam się pozbyć od 0,5 do jednego kilograma. Nie są to spektakularne wyniki, aczkolwiek dieta ta nie wyrządzi nam żadnych szkód.Popularną dietą jest również South Beach – dieta znana również pod nazwą diety Plaż Południa. Nie jest to tak naprawdę dieta, lecz sposób odżywiania się. Amerykański doktor Arthur Agatson wyszedł z założenia, że należy wyeliminować z pożywienia wysoko przetworzone węglowodany oraz tłuszczów nasyconych. Na ich miejscu powinny znaleźć się pokarmy zawierające dużą ilość białka, złożonych węglowodanów oraz nienasyconych lipidów (których źródłem jest na przykład oliwa z oliwek). Do największych zalet tego sposobu odżywiania się zaliczyć można bezpieczeństwo jej stosowania oraz korzystny wpływ na nasze zdrowie. Dieta South Beach została podzielona na trzy etapy. Pierwszy jest najtrudniejszy, bowiem należy odzwyczaić organizm od złych nawyków żywieniowych. Trzeba koniecznie zrezygnować z jedzenia słodyczy, owoców, pieczywa oraz ziemniaków. Drugi etap jest już mniej restrykcyjny. Natomiast stadium trzecie trwa do końca życia. Gdy nasz organizm przyzwyczai się do nowego zdrowego trybu życia, będziemy mogli cieszyć się szczupłą sylwetką.Jeśli chcemy zastosować jakąś dietę odchudzającą, warto skonsultować nasz wybór z dietetykiem. Specjalista doradzi i pomoże wybrać odpowiedni sposób odżywiania się tak, by nie zaszkodzić naszemu organizmowi.Tabletki wspomagające odchudzanieJeśli chcemy nieco szybciej pozbyć się balastu w postaci zbędnych kilogramów, warto sięgnąć po tabletki, które wspomagają proces odchudzania. Wśród skutecznych preparatów na odchudzanie znalazły się tak zwane supresanty apetytu bądź termogeniki czyli fat-burnery. Te pierwsze przyczyniają się do zahamowania łaknienia. Składniki, które znajdują się w supresantach albo oddziałują na ośrodek apetytu w mózgu, albo pęczniejąc pod wpływem wody, wypełniają nasz żołądek. Dzięki temu, choć zjemy niewiele, na długo czujemy się syci, a co za tym idzie – tracimy kilogramy. Skutecznymi supresantami apetytu są preparaty, które zawierają w swoim składzie hoodię gordonii, błonnik, chrom.Fat-burnery, dzięki odpowiednim substancjom, pobudzają proces termogenezy, co skutkuje przyspieszeniem procesu redukowania tkanki tłuszczowej oraz zablokowaniem wchłaniania tłuszczów. Ponadto spalacze tłuszczu przyspieszają metabolizm. Zażywanie termogeników wiąże się z aktywnością fizyczną, bowiem żadna substancja nie jest w stanie sama zamienić tkanki tłuszczowej w masę mięśniową. Najbardziej popularnym fat-burnerem jest L-karnityna, która nie tylko wykazuje właściwości odchudzające, ale również obniża poziom cholesterolu we krwi i zapobiega chorobom serca. Należy wystrzegać się preparatów odchudzających, które zawierają efedrynę. Substancja ta – choć skuteczna – niewłaściwie stosowana może być bardzo niebezpieczna.Choć tabletki wspomagające odchudzanie są skuteczne, a większość z nich jest bezpieczna, należy stosować je z umiarem. W procesie odchudzania liczy się bowiem przede wszystkim prawidłowy sposób odżywiania się oraz aktywność fizyczna. Wówczas będziemy mieć pewność, że nasze odchudzanie będzie w pełni bezpieczne i przyniesie oczekiwane rezultaty.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


About Weight Loss
Everyone will agree with me that the extra pounds is unnecessary ballast. Persons wishing to get rid of excess tłuszczyku, looking for effective ways to do this.Often realized that dieting is not an easy process. It requires many sacrifices and great motivation. However, if someone manages to lose weight, you should ensure that the new body weight remained stable, because a yo-yo effect is not difficult.


How to lose weight?


To our weight loss was not only effective but safe and it is essential to change your eating habits. You should choose an appropriate diet and a rational move. Then the results will come faster. Let us reject any drastic diet and fasting. In the long run they are unhealthy and cause that after finishing the treatment, "making up for lost" and we decide to "eat" the whole refrigerator.


Featured slimming diets


There are many diets that guarantee rapid loss of extra pounds.


One of the most recommended and considered one of the safest diet is 1000 kcal. The principle of this diet is simple. It is all about converting the energy value of food consumed by us and not to exceed the number of 1,000 kcal. The foods that we consume should contain all the nutrients, ie proteins, fats and carbohydrates. Meals should be varied. Do not forget to supply our body with essential vitamins and minerals.1000 kcal diet involves eating five meals a day. The energy value of breakfast should not exceed 200 calories, lunch - 150 calories, lunch - 350 calories, tea - 100 calories, and dinner - 200 calories. What results can I expect? Within a week we will get rid of from 0.5 to one kilogram. They are not spectacular results, but this diet will not cause us any harm.


Diet is also a popular South Beach - the diet is also known as diet beaches of the South. This is not really a diet but a way of eating. American Dr. Arthur Agatson proceeds from the assumption that should be eliminated from the diet of highly processed carbohydrates and saturated fats. In their place should be found in foods containing high amounts of protein, complex carbohydrates and unsaturated lipids (the source is, for example, olive oil). The biggest advantage of this diet include the safety of its use and positive impact on our health. South Beach Diet is divided into three stages.The first is the hardest, because to wean the body from poor dietary habits. It is necessary to refrain from eating sweets, fruit, bread and potatoes. The second stage is less restrictive. However, the third stage lasts until the end of life. When your body gets used to a new healthy lifestyle, we can enjoy a slim silhouette.


If you want to use a slimming diet, you should consult with a nutritionist our choice.Specialist advice and help you choose the right diet so as not to harm our body.


Supporting slimming tablets


If you want a little bit faster to get rid of the ballast in the form of extra pounds, you should reach for the pills that can help you lose weight. Among the preparations for effective weight loss were the so-called supresanty appetite or thermogenics or fat-burnery. The former contributes to the suppression of appetite. Components that are in or affect supresantach appetite center in the brain, or expands when exposed to water, fill our stomach. Thus, although we eat a little, well, we feel well fed, and as a result - losing weight. Supresantami effective appetite are preparations that contain in its composition hoodia gordonii, fiber and chromium.


Fat-burnery, thanks to suitable substances, stimulate the process of thermogenesis, thereby accelerating the process of reducing fat, and blocking the absorption of fats. In addition, increase the metabolism of fat burners. Taking thermogenics associated with physical activity, because none of the substance is not on its own to replace the fat in muscle mass. The most popular fat-burner is L-carnitine, which not only has a slimming properties, but also lowers blood cholesterol and prevent heart disease. Beware of slimming preparations that contain ephedrine. This substance - but effective - improper use can be very dangerous.


While supporting the slimming pills are effective, and most of them are safe, you should use them sparingly. In the process of weight loss has, primarily, the correct way of eating and physical activity. Then we will make sure that our weight loss will be fully secure and will bring the desired results.

No comments:

Post a Comment