Tuesday, May 3, 2011

Dietę czas zacząć! Time to start a diet!

www.douglas.pl

Dietę czas zacząć!

Choć za oknem na próżno szukać śladów wiosny, wszyscy wiemy że zbliża się ona nieuchronnie, wielkimi krokami. A jeśli wiosna, to i czas na wiosenne porządki. Zarówno te w domu jak i w ogródku,ale nie tylko. Nadszedł gorący okres, gdy coraz intensywniej myślimy o "uprzątnięciu" zbędnych kalorii, które przez ostatnie kilka miesięcy stanowiły niezbędny składnik w naszych jadłospisach.

Programy telewizyjne, radiowe, różnego rodzaju pisma przesiąknięte są tematem odchudzania. Proponują całą serię recept i gotowych diet niezbędnych przy pozbyciu się uciążliwych kilogramów. Oprócz dużej chęci na podjęcie działań w tym kierunku pojawia się też kwestia doboru odpowiedniej dla organizmu recepty, która oczywiście przy minimalnym wysiłku powinna dawać zachwycające efekty. Sprawa jednak nie jest tak prosta, jakby się mogła wydawać.Idealnym sposobem jest wizyta u dietetyka, który dzięki doskonałej znajomości anatomii i fizjologii człowieka, a także otwartością i wyrozumiałością na jego potrzeby w odpowiedni sposób dobierze, pokieruje i jednocześnie ( w razie naszej woli ) będzie nadzorował procesem odchudzania. Większość z nas wybiera jednak sposób o wiele wygodniejszy i prostszy, niestety w wielu przypadkach przynoszący mało efektywne rezultaty. W rzeczywistości chwytamy się każdego sposobu, o którym słyszymy. Najczęściej są to "diety cud" polecane przez koleżanki, przyjaciółki, sąsiadki cy też ciotki. Wychodzimy z założenia, że skoro pani Ewa z siódmego piętra tak szybko zdołała zrzucić 10 kg, to faktycznie jest to możliwe i nic nie stoi na przeszkodzie, by pójść w jej ślady. Dzielimy się radami, przepisami, wskazówkami, nie wiemy natomiast czy pani Ewa z "siódmego" stosując swoja dietę korzystała z odpowiednich metod, czy uda jej się utrzymać pożądaną wagę po schudnięciu, czy przypadkiem nie okaże się to kolejnym efektem jo-jo. Zapominamy o tym, że sztuką jest odpowiednia dyscyplina, aby uzyskaną wagę utrzymać, a nie zrzucenie liczy się umiejętność późniejszego zadbania o to, by cały nasz wysiłek nie poszedł po prostu na marne, tylko dla krótkotrwałej satysfakcji.Dlaczego myśl o zmianie wyglądu i szczególnym zadbaniu o sylwetkę rodzi się w nas najczęściej właśnie w okresie przedwiosennym? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszelkie "fałdki", "boczki", czy cellulit w ciągu jesieni i zimy możemy skrzętnie ukryć pod warstwą ciepłych, puchowych ubrań. Pogoda sprawia, że nie musimy pokazywać swoich nóg, czy odkrytych ramion. Ubranie na "cebulkę" dodaje objętości, ale prawdziwe kilogramy ukryte są gdzieś pod ciepłym, wełnianym golfem. Problem, o którym na jakiś czas zapomnieliśmy zaczyna przypominać o swoim istnieniu. Wszystko wokół zdaje się szeptać: "wiosna, wiosna... czas przebudzić się z zimowego snu i zadbać o swój wygląd." Duży udział stanowią tu choćby wystawy sklepowe, na których zamiast nauszników i rękawiczek znajdziemy teraz zwiewne, wydekoltowane bluzki, w których oczywiście pragniemy wyglądać atrakcyjnie. Zdajemy sobie sprawę, że zła dieta; uboga w składniki odżywcze znajdujące się w świeżych warzywach i owocach, do tego brak ruchu i świeżego powietrza przyczyniły się do kiepskiej kondycji naszych organizmów, a tym samym sylwetek.Niestety na skuteczną dietę trudno trafić. Najczęściej cały proces odchudzania sprowadza się do wielu tygodni życia w stresie, w rezultacie z kiepskim wynikiem. Myślimy błędnie, że te kilka tygodni katorgi dla dotychczasowego trybu życia powinno zaowocować w postaci upragnionej, niskiej wagi. Zapominamy, że skuteczne odchudzanie to również duża dawka ruchu.Tak więc zanim zastosujemy kolejną dietę cud przygotujmy się do tego nieco konstruktywniej, najlepiej udając się w pierwszej kolejności do specjalisty, który potraktuje problem jak profesjonalista.

--
Stopka
Anna Górniak

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Time to start a diet!
Although the window in vain to look for signs of spring, we all know that it is inevitably approaching, with great strides. And if spring is a time and the spring-cleaning. Both those at home and garden, but not only. It's a hot time when increasingly we think of "uprzątnięciu" calories, which over the past few months were an essential component in our diets.Television programs, radio, various types of writings are steeped in the subject of weight loss. They propose a series of prescriptions and finished diets necessary for getting rid of unsightly pounds. Apart from a large appetite for action in this direction there is also a question of choosing an appropriate prescription for the body, which, of course, with minimal effort should produce stunning results. But the question is not so simple, as if he could spend.


The ideal way is to visit a nutritionist, which, thanks to a perfect knowledge of human anatomy and physiology, as well as openness and understanding to their needs in an appropriate manner selects, will direct and also (if we will) will oversee the process of losing weight. Most of us chooses, however, a much more convenient and easier, unfortunately, in many cases, inefficient yielding results. In fact, cling to every manner of which we hear. Usually these are "miracle diet" recommended by a colleague, friend, neighbor or your aunt. We assume that, since Mrs. Eve of the seventh floor as quickly managed to lose 10 kg, it is actually possible and there is nothing in the way to follow in her footsteps. We share advice, rules, guidelines, and we do not know whether Ms. Eve with the "seventh", using your diet, use of appropriate methods, if it manages to maintain a desirable weight after losing weight, if you do not accidentally turns out to be another yo-yo effect. We forget that art is appropriate discipline to maintain the gained weight, not the ability to count dropped later to ensure that all our effort just did not go in vain, only for short-term satisfaction.


Why does the thought of changing the look and special attention to ensuring the figure is born in us the most was during the early spring? The answer is very simple. Any "folds", "bacon", or cellulite in the autumn and winter, we carefully hidden under layers of warm clothing feather. The weather makes you do not need to show their legs or arms exposed. Clothes for "onion" adds volume, but true kg are hidden somewhere under the warm, wool turtleneck. The problem, which for some time begins to resemble forget about their existence. Everything around seems to whisper: "Spring, Spring ... time to wake up from winter sleep and take care of their appearance." There are a large share of even the shops, where instead of earmuffs and gloves now find ethereal, wydekoltowane blouses, which of course we want to look attractive. We realize that a poor diet, poor in nutrients found in fresh vegetables and fruits, to the lack of exercise and fresh air have contributed to the poor condition of our bodies, and thus figures.


Unfortunately, an effective diet hard hit. Frequently the whole process of losing weight boils down to several weeks living under stress, as a result of a poor outcome.Mistakenly think that these few weeks of hard labor for the former mode of life should result in the desired form, low weight. We forget that successful weight loss is also a large dose of traffic.


So before we apply the next miracle diet, get ready for that bit constructively, the best going first to a specialist who treats the problem like a pro.

No comments:

Post a Comment