Sunday, May 1, 2011

Ćwiczenia nie wystarczą Exercise is not enough

www.douglas.pl

Ćwiczenia nie wystarczą

Każdy, kto chciałby wyglądać młodziej i atrakcyjniej powinien zastanowić się nie tylko nad zestawem ćwiczeń brzucha, ale głównie nad zmianą stylu odżywiania. Prawidłowa dieta może bowiem sprawić, ze wszystkie nasze niepowodzenia przerodzą się w sukcesy.

płaski brzuchKtóż z nas nie chciałby wyglądać tak, jak kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu? Często by powrócić do sylwetki sprzed lat sięgamy nie tylko po diety, ale także ćwiczenia brzucha, które uzupełniają nasze dążenia do szczupłego ciała.

Ćwiczenia nie wystarczą, ale mogą pomóc.

Różnego rodzaju ćwiczenia brzucha z pewnością nam nie zaszkodzą. Nie należy ich jednak traktować jako jedynego środka do celu, jakim jest osiągnięcie ładniejszej i bardziej wysportowanej sylwetki. Przede wszystkim, jeśli chcemy wykonywać wysiłek fizyczny, skupmy się na ćwiczeniach aerobowych. Aeroby sprawiają, że nasze serce pracuje szybciej i z dużo większym skutkiem nasz organizm spala tłuszcze.
Najpopularniejszymi ćwiczeniami aerobowymi są:
  • bieganie
  • marszobiegi
  • sporty zespołowe
  • pływanie
  • szybka jazda na rowerze
Dieta najważniejsza.
Same ćwiczenia, jeśli nie podparte odpowiednią dietą, dadzą nam raczej niewiele pożytku. Wśród różnego rodzaju diet kazdy powinien znaleźć taką, która będzie mu najbardziej odpowiadać. Od lat jedną z najskuteczniejszych i bardzo bezpiecznych diet jest dieta 1000 kalorii.

Dieta 1000 kalorii powinna być dostosowana do Twojego trybu życia. Zatem nie zaleca się jej osobom, które wykonują ciężką pracę fizyczną lub są np. kierowcami zawodowymi. Dieta, która dostarcza do organizmu mniej kalorii każdego dnia, niż potrzebuje organizm może być niebezpieczna także dla młodych osób.

Odchudzanie to kombinacja różnych czynników

Jeśli chcesz poprawić swoją sylwetkę, postaraj się poświęcić trochę czasu na lekturę i dowiedz się jakie ćwiczenia i jaka dieta będzie najbardziej odpowiednia dla twojego trybu życia, czyli wieku, płci i zawodu. Potem pozostaje Ci tylko uzbroić się w dużo wytrwałości w dążeniu do celu i chudnąć. Życzymy powodzenia.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Exercise is not enough
Anyone who wants to look younger and more attractive should consider not only the set of abdominal exercises, but mostly on changing eating habits. Proper diet can in fact make with all our failures to turn into a success.Who among us would not want to look like a dozen or a dozen years ago? Often, to return to the figure before the year we look not just diet, but also the abdominal exercises that complement our efforts to slim the body.
Classes will not be enough, but they can help.
Different types of abdominal exercises will not harm us. But they should not be treated as a sole agent for the purpose of achieving a prettier, more athletic silhouette. First of all, if we want to do exercise, let's focus on aerobic exercises. Cardio, make our hearts work faster and with much greater effect our body burns fat.The most popular aerobic exercises include:runningwalking or runningteam sportsSwimmingrapid cyclingDiet paramount.Same exercise, if not supported by proper diet, will give us a little more useful. Among the various types of diet everyone should find one that will be best for him. For years one of the most effective and very safe diet is 1,000 calories diet.
1000 calorie diet should be tailored to your lifestyle. Therefore, it is not recommended for persons who perform heavy physical work, or are, for example professional drivers.A diet that provides the body fewer calories each day than your body needs can be dangerous for young people.
Losing weight is a combination of different factors
If you want to improve your figure, try to take the time to read and learn how to exercise and diet will be most suitable for your lifestyle, ie age, gender and occupation. Then you'll need to just be a lot of perseverance in the pursuit of order and lose weight. Good luck.

No comments:

Post a Comment