Sunday, May 1, 2011

Diety skutecznie wyniszczając Diets effectively crippling

www.douglas.pl

Diety skutecznie wyniszczające

Dieta warzywna, cambridge, kapuściana czy kopenhaska uważane za najskuteczniejsze diety odchudzające są w rzeczywistości dietami skutecznie wyniszczającymi organizm. W każdej z nich podstawowe zalecenie brzmi: dieta może być stosowana jedynie przez osoby zdrowe, a w domyśle - osoby, których organizm po totalnym wyniszczeniu dietą będzie w stanie jako tako się zregenerować. Czy zawsze się zregeneruje? Niekoniecznie, bo aby mógł to zrobić musi być sprawny, a po ww. dietach bardzo długo będzie odzyskiwał dawną sprawność i wcale nie ma gwarancji, że ją w stu procentach odzyska.

Główną wadą diet: warzywnej, cambridge, kapuścianej i kopenhaskiej jest ogromny deficyt kaloryczny. Średnie zapotrzebowanie na kalorie u dorosłej osoby wynosi około 2000kcal dziennie. To przeciętna, bo w rzeczywistości ilość kalorii niezbędna człowiekowi do życia i w pełni sprawnego funkcjonowania na co dzień zależy od płci, metabolizmu, masy ciała i aktywności fizycznej oraz umysłowej. Każda z wymienionych diet zakłada natomiast redukcję kaloryczności spożywanych posiłków bądź ich ekwiwalentów (dieta cambridge) do 500 - 600 kca. To redukcja na poziomie większym niż 50%. Redukcja zbyt drastyczna i niebezpieczna.

Organizm w takich warunkach czuje się zagrożony do tego stopnia, że zamiast spalać tkankę tłuszczową, którą pozostawia sobie na jeszcze cięższe czasy, rozpoczyna uzupełnianie deficytów energetycznych od spalania mięśni i innych tkanek, które uzna za zbędne, a dodatkowo obniża tempo przemian metabolicznych. Chudnąc na tych dietach spalamy tak naprawdę tkanki inne niż tkanka tłuszczowa. Tłuszcz też znika, ale na końcu, gdy już i tak dojdzie do nieodwracalnych spustoszeń w innych tkankach.

Kolejne wady to zbyt mała podaż białka i eliminacja niektórych składników pokarmowych, które jakkolwiek powinniśmy spożywać z umiarem są nam niezbędne i ich wykluczenie z codziennej diety, nawet z diety odchudzającej, nie jest najlepszym pomysłem.

Dieta warzywna

Stosuje się ją przez pięć do dziesięciu dni. Warzywa są w niej podstawą menu. Można je zjadać w dowolnej postaci, chociaż w zimie (dla rozgrzania organizmu) zaleca się jedzenie warzyw gotowanych. Efekt rozgrzewający samymi warzywami trudno uzyskać i już to zalecenie jest zdecydowanie dietetycznym nieporozumieniem.

Dietę należy uzupełniać o 125g chudego mięsa (dziennie) kubek jogurtu lub szklankę maślanki, łyżeczkę masła lub 2 łyżki oleju i 10 dkg razowego chleba.

Pod względem odżywczym są to racje głodowe, choć głodzić się nie musimy, bo warzywa można zjadać bez ograniczeń.

Dieta Cambridge

Przypomina osławioną dietę ciasteczkową, która pojawiła się w Stanach na bazie popularności plastiku i zachwytu nad żywnością syntetyczną. W diecie ciasteczkowej podstawą były ciastka wypiekane z aminokwasów, witamin i minerałów z dodatkiem "wypełniaczy" niewiadomego (w każdym razie trudno znaleźć informacje na ten temat) pochodzenia. Dieta Cambridge natomiast opiera się na zupkach i koktajlach, które przyrządzamy z zakupionego od dystrybutora proszku. Teoretycznie dieta ta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, w praktyce o dostarczeniu wszystkich mowy nie ma, bo w zupkach z proszku brak wszystkich tych składników, które składają się na "masę" zjadanych przez nas pokarmów. Odżywiając się samymi aminokwasami, minerałami i witaminami zdrowia nie zachowamy. Warto dodać jeszcze, że dieta Cambridge zakłada obniżenie kaloryczności spożywanych posiłków do 500-600 kcal. To zbyt duża redukcja by mogła wyjść nam na zdrowie.

Dieta kapuściana

Opiera się na specjalnej zupie przygotowanej z kapusty z dodatkiem kilku innych warzyw. Zupą można najadać się do woli (trudno się nią najeść wierzcie mi), a oprócz tego dozwolonych jest kilka dodatków mających uzupełnić niedobory składników odżywczych. Dieta mimo wszystko nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na podstawowe składniki, zdecydowanie za mało w niej białka, poza tym występuje ogromny deficyt kaloryczny. Ta dieta to najprostszy sposób na efekt jojo. Jeśli komuś zależy na przytyciu powinien spróbować z dietą kapuścianą. Nie muszę chyba dodawać, że jest ona zalecana jedynie osobom zdrowym. Podobnie jak inny wynalazek, czyli....

Dieta kopenhaska

Dzień zaczyna się śniadaniem składającym się z kawy, do której w ostateczności można dorzucić kostkę cukru. Już to z punktu widzenia zdrowego rozsądku jest bardzo alarmujące. Śniadanie to najważniejszy posiłek. Jeśli się go pozbawimy od rana w organizmie zacznie szaleć kortyzol - hormon stresu, który wyniszcza dosłownie wszystko. Chudnąc na tej diecie prędzej nabawisz się rozstępów niż pozbędziesz tkanki tłuszczowej.

Najskuteczniejsza dieta odchudzająca

To dieta dobrana i dopracowana indywidualnie, z niewielką redukcją kalorii, dobrze zbilansowana, nie zakładająca eliminacji żadnych składników odżywczych. Chudnie się na niej około kilograma - dwóch w ciągu miesiąca. Długo? Niekoniecznie, po roku pozbędziesz się ponad 12 kilogramów tkanki tłuszczowej. Skutecznie, bez efektu jojo i bez dietetycznej męki.
--
Stopka
Diety odchudzające

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Diets effectively crippling
Vegetable diet, cambridge, or Cabbage Copenhagen regarded as the most effective weight-loss diets are actually diets effectively wasting body. In each of these basic recommendation is: diet may only be used by healthy individuals, and implicitly - a person whose body after total destruction of diet will be able to recover fairly well. Do you always regenerate? Not necessarily, because to be able to do so must be efficient and, above. diets for a long time will be regained its former efficiency and does not guarantee that it will recover one hundred percent.The main drawback of diet: vegetable, cambridge, kapuścianej and Copenhagen is a huge caloric deficit. The average calorie requirement of an adult is about 2000kcal day.It's average, because in reality the number of calories required for human life and become fully operational on a daily basis depending on gender, metabolism, body weight and physical activity and mental activity. Each of these diets involves the reduction of calories you eat, or their equivalents (Cambridge diet) to 500 - 600 KCA.This reduction of more than 50%. The reduction is too drastic and dangerous.
The organism in these conditions feels threatened to the extent that instead of burning fat, which leaves you on an even harder time, begin replenishment of energy deficits from burning muscle and other tissues, which it deems unnecessary, and further reduces the rate of metabolism. Lose weight on these diets actually burn tissue other than adipose tissue. Fat also disappears, but in the end, once and so comes to the irreversible havoc in other tissues.
Another defect is too small supply of protein and elimination of some nutrients, which, though we should eat in moderation is necessary for us and their exclusion from the daily diet, with or without dieting, is not the best idea.
Vegetable Diet
It is used for five to ten days. Vegetables are at the basis of the menu. They can be eaten in any form, although in the winter (to warm up the body) is recommended to eat cooked vegetables. The effect of warming the same vegetables and already difficult to get a dietary recommendation is definitely a misconception.
The diet should be supplemented with 125g of lean meat (daily) cup of yogurt or a glass of buttermilk, a teaspoon of butter or 2 tablespoons of oil and 10 grams of wholemeal bread.
In terms of nutrient starvation are right, though we did not starve, because the vegetables can be eaten without restriction.
Cambridge Diet
Recalls the notorious diet cookie, which appeared in the United States based on the popularity of plastic and synthetic delight over food. The diets were based on cookie cakes baked from amino acids, vitamins and minerals with the addition of "filler" is unknown (or at least difficult to find information on the subject) of origin. Cambridge Diet is based on the zupkach and cocktails, prepared with the powder purchased from a distributor. Theoretically, this diet provides all the essential nutrients, the practice of providing all the speech is not, because in the absence of powder zupkach with all those ingredients that make up the "mass" of food eaten by us. Feeding on the same amino acids, minerals and vitamins health, we do not play. It is worth noting again that the Cambridge Diet involves reducing calorie meals of 500-600 calories. It's too big a reduction to be able to come to us on your health.
Cabbage Diet
It is based on a special soup prepared with cabbage with a few other vegetables.Najadać soup can to the will (it's hard to eat it, believe me), and in addition allowed a few extras with complete nutrient deficiencies. Diet still does not meet the demand for basic components of the body, too little protein in it, except that there is a huge caloric deficit. This diet is the easiest way to yo-yo effect. If someone wants to przytyciu should try to diet cabbage. Needless to say, it is recommended only in healthy individuals. Just like any other invention, that is ....
Copenhagen Diet
The day starts with breakfast consisting of coffee, which ultimately can throw a sugar cube. Even from the viewpoint of common sense is very alarming. Breakfast is the most important meal. If you deprive him of the wound in the body starts to go crazy Cortisol - stress hormone, which destroys everything. Lose weight on this diet sooner'll get rid of stretch marks than body fat.
The most effective slimming diet
This diet selected and refined individually, with a small reduction in calories, well balanced, not assuming the elimination of any nutrients. Lose weight on it about one kilogram - two per month. Long? Not necessarily, after a year get rid of more than 12 kilograms of body fat. Effectively, no yo-yo effect of diet and without passion.

No comments:

Post a Comment