Sunday, May 1, 2011

Dieta proteinowa i skuteczny jadłospis Protein diet and effective menu

www.douglas.pl

Dieta proteinowa i skuteczny jadłospis

Dieta proteinowa i jadłospis jaki proponuje Dr. Dukan budzi kontrowersje, zaskakuje, a jednocześnie pomaga schudnąć, nawet tym osobom, którym do tej pory nie pomogły żadne inne diety. Chudną na niej gwiazdy formatu Jennifer Lopez, Zawadzkiej, ale chudnie też przeciętny Kowalski.

Słysząc słowo dieta od razu stajemy okoniem i zazwyczaj mamy na myśli, niesmaczne, a przy tym niskokaloryczne jedzenie, pozbawione smaku i wyglądu. Wyobrażamy sobie suchą pierś kurczaka i przybladłe warzywa na parze. Kto przy zdrowych zmysłach wytrzymałby długo na tak drakońskiej diecie? Na szczęście, nie wszystkie diety takie są, a każdy z nas ma prawo wyboru diety, jaka najbardziej mu, odpowiada. Ja wybrałam dietę proteinową i jadłospis, jaki przygotowałam w oparciu o zasady doctora Dukana. Dlaczego dieta proteinowa? Bo to najskuteczniejsza dieta pod słońcem. Dzięki zasadom diety proteinowej schudło już ponad 4 miliony osób na całym świecie.
Doctor Dukan poświęcił swojemu programowi odchudzającemu wiele czasu, energii, wiedzy praktycznej i teoretycznej. Swoje zasady sprawdził na pacjentach, którym pomógł schudnąć wiele kilogramów, a wnioski, spostrzeżenia i badania postanowił przekazać dalej. Umieścił je i dokładnie opisał w swojej książce pt. "Nie potrafię schudnąć", która szybko stała się nie tylko bestsellerem, ale również jednym z ważniejszych przewodników po odchudzaniu dla osób, cierpiących na nadwagę czy borykających się z problemem otyłości. Jednak same zasady, jakie proponuje to za mało. Potrzeba silnej woli, wytrwałości i motywacji, aby osiągnąć cel i schudnąć.
Niezwykle ważny w diecie proteinowej jest jadłospis, który decyduje o sukcesie lub porażce. Jeśli posiłki będą skomponowane prawidłowo, nie będą monotonne i będą dostosowane do naszych upodobań, sukces gwarantowany.
W diecie proteinowej możemy znaleźć między innymi takie produkty jak: mleko i jego pochodne czyli sery twarogowe, jogurty, jaja oraz mięso i ryby. Już same nazwy tych produktów, wywołują uśmiech na naszych twarzach, bo kto nie lubi pieczonego kurczaka czy grillowanej rybki? Ważnym dopełnieniem jadłospisu w tej diecie są też produkty roślinne czyli produkty zbożowe oraz nasiona. Jednak należy je spożywać z rozwagą i dokładnie według zasad diety proteinowej.
Program dietetyczny przygotowany przez tego specjalistę, wyróżnia się nie tylko tym, że jest smaczny. Ogromną zaletą, jaką wyróżnia się dieta proteinowa i jadłospis ułożony według jej zasad jest fakt, iż pozwala ona zachować energię i witalność przez cały czas jej stosowania. Jest ona bezpieczna zarówno dla osób starszych jak i dla młodzieży. Nie wymaga ona głodzenia się ani zbytnich wyrzeczeń. Wszystko co osiągniemy, zależy tu głównie od dobrze rozpisanego jadłospisu, indywidualnego podejścia i determinacji.
Dieta proteinowa wyróżnia się tym, że chudnie się z tłuszczu, a nie z mięśni. Jeśli jeszcze dodatkowo, wprowadzimy ćwiczenia fizyczne, wówczas możemy być przekonani o 100% sukcesie, czyli stracimy na wadze, a przy tym nasza figura i sylwetka nabierze zdrowego i szczupłego wyglądu.
--
Stopka
Katarzyna Gurbacka www.dietaproteinowa.org.pl

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Protein diet and effective menu
Protein diet and a menu which suggests Dr. Dûkan is controversial, surprising, and it helps you lose weight, even those people who so far have not helped any other diet.Lose weight for her size star Jennifer Lopez, Zawadzka, but the average Joe or weight loss.Hearing the word diet once we perch, and usually we mean, insipid, and at the same low-calorie food, lack of taste and appearance. We can imagine a dry chicken breast and steamed vegetables pale. Who in their right mind would stand for a long time so draconian diet? Fortunately, not all diets are, and each of us has the right to choose a diet which suits him most, is responsible. I chose the protein diet and a menu, how prepared based on the principles Thread Doctor. Why protein diet? Because it is the most effective diet under the sun. Thanks to the principles of dietary protein schudło more than 4 million people worldwide.Thread Doctor devoted his program odchudzającemu much time, energy, practical and theoretical knowledge. His principle proved in patients, which helped to lose several kilograms, and the conclusions, insights, and research has decided to pass on. And carefully placed them in his book described Fri "I can not lose weight," which quickly became not only a bestseller, but also one of the most important guides to weight loss for people who are overweight or suffering from obesity. However, the same principles it proposes are not enough. The need for a strong will, perseverance and motivation to succeed, and lose weight.Extremely important in the diet is protein's menu, which determines the success or failure. If meals are to be formulated properly, will not be monotonous and will be tailored to our liking, success is guaranteed.Protein in the diet can be found among other products such as milk and its derivatives or cottage cheese, yogurt, eggs, and meat and fish. The very names of these products, put a smile on our faces, because who does not like roast chicken or grilled fish? An important supplement to diet on this diet are also products of vegetable or cereal products and seeds. However, it should be consumed with caution and carefully follow the rules of dietary protein.Dietary program developed by the specialist, stands out not only that it is tasty. A major advantage that distinguishes the protein diet and the menu is arranged according to its principles is that it allows to save energy and vitality throughout its use. It is safe for both the elderly and for youth. It does not require fasting is neither excessive sacrifices.Everything we achieve depends largely on well here rozpisanego diet, individual approach and determination.Protein diet is distinguished by the fact that the weight loss of fat, not muscle. If additionally, introduce the exercise, then we may be convinced of the success of 100%, or lose weight, and with our figure and the figure will become a healthy and lean appearance.

No comments:

Post a Comment