Tuesday, May 3, 2011

Odchudzanie - cudów nie ma Weight loss - no miracles

www.douglas.pl

Odchudzanie - cudów nie ma

Żadnych cudów. Zbijanie wagi to przede wszystkim ciężka praca. Bielizna wyszczuplająca, diety-cud czy fantastyczne drinki nic nie dadzą, jeśli nie będą poparte prawdziwym programem odchudzania.

Na temat świetnych efektów wynikających z używania rzeczy takich jak bielizna wyszczuplająca napisano już wiele. Podobnie jak na temat super-diet czy zestawów ćwiczeń. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że większość z tych tekstów to przygotowane przez specjalistów komunikaty, które mają przekonać nas do kupna danych towarów. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak dieta cud czy bielizna wyszczuplająca. Są elementy większej całości, które w sumie składają się na efekt.Bielizna wyszczuplająca nie jest tu wyjątkiem. Stosowana osobno raczej nie przyniesie zachwalanych efektów. Może oczywiście poprawić na jakiś czas samopoczucie, ponieważ jej właściwości konstrukcyjne sprawią, że będzie można włożyć do tej pory za małe ubrania, jednak na dłuższą metę oznaczać będzie jedynie oszukiwanie samych siebie. To samo dotyczy różnego rodzaju diet, które jednak tym się różnią od bielizny wyszczuplającej, że mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Niedobór witamin, soli mineralnych czy innych składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu może przełożyć się na gorsze samopoczucie a nawet chorobę.Jaki z tego wniosek? Ci, którzy chcą się odchudzać powinni przyjąć podejście całościowe. Zamiast liczyć na cud - pogodzić się z tym, że schudną mogą jedynie po okresie ciężkiej pracy i zbilansowanego odżywiania. Zbilansowanego oznacza też - zaplanowanego przez specjalistów, takiego który będzie z jednej strony dostarczać niezbędnych składników odżywczych, a z drugiej - osłabi przyczyny tycia.Dopiero po konsultacji ze specjalistą, który taką dietę opracuje oraz po otrzymaniu planu ćwiczeń, można pozwolić sobie na stosowanie rzeczy typu bielizna wyszczuplająca. Jej konstrukcja będzie wspierać wykonywane ćwiczenia oraz sprawiać, że efekt będzie bardziej namacalny. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że zbijanie wagi to ciężka praca i na żadne cuda nie można liczyć.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

Weight loss - no miracles
No wonder. Batter weight is mainly hard work. Underwear slimming, diet-miracle or a refreshing drink will not give anything if they are not backed by real weight loss program.On the subject of great effects from the use of things such as slimming underwear Much has been written. Just like on the super-diet or exercise sets. We must however take into account the fact that most of these texts are prepared by experts in the messages to convince us to buy the goods. In fact, there is no such thing as a miracle diet or slimming underwear. There are elements of a larger whole, which together make up the effect.


Slimming underwear is no exception. Used separately rather not bring praised effects.Why, of course, correct for the time being, because of its design characteristics make you will be able to put far too small clothes, but in the long run will mean only fooling themselves. The same applies to different types of diets, but this is different from the slimming underwear that can be hazardous to your health. Deficiency of vitamins, minerals and other components necessary for the proper functioning of the body can translate into a worse mood and even disease.


What is the conclusion? Those who want to lose weight should adopt a holistic approach. Instead of counting on a miracle - to come to terms with the fact that they can only lose weight after a period of hard work and a balanced diet. Balanced also means - planned by professionals, such that one side will provide the essential nutrients, on the other - would weaken the cause of weight gain.


Only after consulting a specialist, who will develop such a diet and exercise plan after receiving, you can afford to use things like slimming underwear. Its construction will be done to promote exercise and render the effect will be more tangible. We must always remember that the batter weight is hard work and no miracles can not be counted.

No comments:

Post a Comment