Sunday, May 1, 2011

Potrzeba prawidłowego odżywiania się The need for proper nutrition

www.douglas.pl

Potrzeba prawidłowego odżywiania się

W codziennym żywieniu rodziny gospodynie najczęściej kierują się zasadą gotowania tych potraw, które specjalnie lubią domownicy.

Podejmując decyzję co gotować i jak gotować gospodynie w dużej mierze przejmują na siebie odpowiedzialność za zdrowie rodziny, a przede wszystkim za wzrost i rozwój dzieci. Liczne badania i obserwacje naukowe wykazały już ponad wszelką wątpliwość ścisłą zależność między żywieniem a rozwojem fizycznym i umysłowym dzieci. Stwierdzono też, że można przedłużyć okres młodości, a następnie - sprawności fizycznej wieku dojrzałego przez prawidłowe odżywianie. Niewłaściwe odżywianie się jest też - zdaniem lekarzy - przyczyną wielu niedomagań, na które początkowo nie zwraca się uwagi.
Do niedawna jeszcze mówiło się, że aby być zdrowym trzeba jeść "dużo, tłusto i smacznie". Dziś natomiast wiadomo, że prawidłowe żywienie wcale nie musi być kosztowne. Aby o tym się przekonać, należy przyswoić sobie trochę fachowej wiedzy, a nie opierać się tylko na wiadomościach przekazywanych zwyczajowo z pokolenia na pokolenie.
Na pytanie, jak należy się prawidłowo odżywiać najlepiej odpowie nam nauka o żywieniu człowieka, która w ostatnich latach dokonała szeregu badań i odkryć na temat wartości odżywczej codziennie spożywanych produktów oraz ustaliła dzienne zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki odżywcze.
Potrzeby organizmu człowieka w zakresie żywienia są bardzo duże. Pożywienie dostarcza organizmowi ludzkiemu wielu składników odżywczych. Rodzaj i ilość tych składników decyduje o wartości danego produktu. Poznanie tych składników i roli, jaką spełniają one w naszym organizmie jest więc nieodzowne, gdy chcemy odżywiać się prawidłowo. Zdaniem specjalistów ? fizjologów, aby pokryć zapotrzebowanie ustroju potrzeba około 60 składników odżywczych zaliczanych do koniecznych, tj. do takich, których organizm nie może sam wytworzyć, tylko musi gotowe otrzymać w pokarmach.
Najważniejsze składniki pokarmowe, które muszą wejść do codziennego pożywienia, to: Białko, węglowodany, tłuszcze, składniki mineralne, witaminy oraz woda. Dobrze jest jednak wiedzieć w jakich produktach dane składniki występują oraz jaką spełniają rolę w organizmie. Wiedza praktyczna powiązana z wiedzą teoretyczną nie tylko jest łatwiejsza do zapamiętania, ale jednocześnie czyni naszą pracę bardziej interesującą i ważną. Jeśli np. wiemy, dlaczego warzywa czy ziemniaki należy wkładać do wrzącej wody, to na pewno będziemy się do tego stosować, w przeświadczeniu, że jest to ważne dla zdrowia.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.The need for proper nutrition
In everyday family nutrition housewives mostly guided by the principle of cooking these dishes, which were specially like household.In deciding what to cook and how to cook housewives largely assume the responsibility for family health and, above all for the growth and development of children. Numerous scientific studies and observations have shown beyond any doubt the close relationship between nutrition and physical and mental development of children. It was also found that you can extend the period of youth, and then - the physical fitness of old age through proper nutrition. Inadequate nutrition is also - according to doctors - the cause of many ailments, which initially did not pay attention.Until recently it was said that in order to be healthy you must eat "a lot, greasy and tasty."But today it is known that proper nutrition is not necessarily expensive. To find out about it, you should learn a bit of expertise and not rely only on the messages normally transmitted from generation to generation.On the question of how to properly eat the best answer for us the science of human nutrition, which in recent years made a number of studies and findings on the nutritional daily intake of the products and set the body's daily requirement for specific nutrients.The needs of the human body in the field of nutrition are very high. Food provides the body with many nutrients the human. The type and amount of these components determines the value of the product. Understanding these components and the role they fulfill in our body is therefore essential if we want to eat properly. According to specialists? physiologists in order to meet the needs of the system will need about 60 nutrients belonging to the necessary, ie to those whose bodies can not produce itself, but must be ready to receive in food.The most important nutrients that need to access the daily diet are: protein, carbohydrates, fats, minerals, vitamins and water. But it is useful to know which products are the ingredients, and they perform a role in the body. Practical knowledge related to theoretical knowledge, not only is easier to remember, but it also makes our work more interesting and important. If, for example, we know why the vegetables and potatoes should be put into boiling water, then certainly we will be to apply, in the belief that it is important for health.

No comments:

Post a Comment