Sunday, May 1, 2011

Czym są tajemnicze kalorie? Co jeść, czego nie jeść? What are the mysterious calories? What to eat, what not to eat?

www.douglas.pl

Czym są tajemnicze kalorie? Co jeść, czego nie jeść?

Ze wszystkich nieomal stron słyszymy o tzw. tajemniczych kaloriach, których zbyt wiele spożywamy.

Ale co to takiego? Kaloria jest jednostką miary ciepła, która jest wydzielana przy spalaniu.Gdy spalamy 1g węglowodanów wtedy to uwalniamy ok. 4,5 kcal (kilokalorii) ciepła. Dwa razy tyle kalorii wydziela się przy spalaniu 1g tłuszczu. Dlatego w różnych książkach i opracowaniach pada określenie - produkty wysokokaloryczne, inne - jako średnio - lub produkty niskokaloryczne.W naszej strefie klimatycznej zapotrzebowanie przeciętnego człowieka (poza młodzieżą i ludźmi bardzo ciężko pracującymi fizycznie, sportowcami, wojskowymi) wynosi około 2500 kcal dziennie. Wielkość ta waha się też zależnie od wieku, płci, trybu życia a nawet temperatury otoczenia.  Aby zachować zdrowie, urodę oraz szczupłą sylwetkę, musimy odżywiać się zgodnie z zaleceniami dietetyków lub sami wypracować kompromis między zdrowym stylem życia a przysłowiowym tłustym schabowym z ziemniakami - jako elementem codziennej "diety".Co możemy jeść, a czego unikać?Gdy poczujemy rozkoszny zapach smażonego mięsa, przyrumienionych na smalcu ziemniaczków, dobrej zupy na wywarze z kości lub zobaczymy ponętne ciastko z kremem - zwykle zapominamy wtedy, że te potrawy są powodem przyszłych problemów ze zdrowiem, urodą i szczupłą sylwetką. Każdy wie że są one smaczne, ładnie pachną i czasem "chodzą za nami" aż nas dopadną. Zapominamy jednak o najistotniejszej sprawie jaką jest zbyt duża zawartość tłuszczu, kalorii w stosunku do naszego zapotrzebowania.Nie jest tajemnicą również to, że do takiego sposobu odżywiania się, przywykliśmy od pokoleń - co ma swoje podłoże historyczne, związane z zamierzchłymi trudnymi czasami i początkiem naszej cywilizacji. Ponoć w XIX w. w większości domów w zimie średnia temperatura wynosiła około 10°C.W czasach dzisiejszych, kiedy to mieszkamy w ogrzewanych domach i mieszkaniach, a poziom życia jest zdecydowanie lepszy niż kiedyś nie potrzebujemy takiej ilości pożywienia jak dawniej.Efektem tego są choroby cywilizacyjne w tym też nadwaga i otyłość, które to powodują powstawanie miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności nerek, kłopotów z krążeniem krwi i są powodem również zawałów serca.Co w takim razie jeść, a czego nie jeść, jeśli tak naprawdę zależy nam na zachowaniu zdrowia, na dobrej kondycji i młodym wyglądzie?

Poza opisanymi tłustymi, wysokokalorycznymi potrawami których należy z pewnością unikać, warto zastanowić się nad produktami typu: pieczywo razowe, grube kasze z pełnego ziarna, fasole, groch, chude mięso - duszone nie smażone.Eliksirem młodości są również oleje roślinne. Należy ich używać regularnie, w niewielkich ilościach np. do sałatek. Dobrze wpływają na wygląd skóry i przeciwdziałają rozwojowi miażdżycy.Ważnym elementem jest ograniczenie tłuszczów zwierzęcych, dlatego najlepiej jednak spożywać mięso gotowane oraz całkowicie wyeliminować zupy na wywarach z mięsa i kości, gdyż mogą powodować dolegliwości artretyczne.Smalec ? trzeba o nim zapomnieć. Tak samo jak o maśle, które warto zastąpić dobrym olejem lub oliwą. Ryby bardzo dobrze wpływają na kondycję i są źródłem fosforu dla naszego mózgu.Opisywany temat jest tak obszerny że można o nim pisać bez końca. My jednak chcemy zwrócić Twoją uwagę na zaistniały problem i zachęcić Cię do zadbania o własne zdrowie - zdrowie kobiety. Odpowiedzi należy szukać np. w tematycznych serwisach internetowych (Serwis dla kobiet, forum dla kobiet itp.), które bardzo szczegółowo poruszają te tematy lub zasięgnąć opinii specjalisty w danej dziedzinie.

--
Stopka
R. J.O. www.Swiat-Kobiety.eu

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


What are the mysterious calories? What to eat, what not to eat?
From all sides we hear about almost so. mysterious calories that we eat too much.But what is it? Calorie is a unit of heat that is emitted when we burn spalaniu.Gdy 1g carbohydrates then it frees about 4.5 kcal (kilocalories) of heat. Twice as many calories when burned gives off a 1g fat. Therefore, in various books and publications fall term - high-calorie products, others - on average - or low calorie.


In our climate zone, the average human needs (except for youth and people who work very hard physically, athletes, military) is about 2500 calories a day. This volume also varies depending on age, gender, lifestyle, and even the ambient temperature. To preserve the health, beauty and slim figure, we have to eat according to the nutritionists or we work out a compromise between a healthy lifestyle, and the proverbial fat schabowym with potatoes - as part of their daily "diet".


What we eat and what to avoid?


When you feel the sweet smell of frying meat in lard przyrumienionych potatoes and good soup broth from bones or see a tempting cake with cream - usually when we forget that these foods are the cause of future problems with health, beauty and slim silhouette.Everyone knows that they are tasty, smell nice, and sometimes "go for us" until we developed. But forget about the most significant issue which is too high in fat, calories in relation to our needs.


It is no secret also that such a diet, accustomed for generations - which has its historical background, related to zamierzchłymi difficult times and the beginning of our civilization.Apparently, in the nineteenth century in most homes in the winter the average temperature is about 10 ° C.


In today's world, when we live in heated homes and apartments, and standard of living is definitely better than it used to not need as much food as before.


This results in diseases of civilization in this too overweight and obesity, which causes the formation of atherosclerosis, diabetes, hypertension, kidney failure, problems with blood circulation and are also the cause of heart attacks.


So what do you eat and what not to eat, if you really care about the preservation of health, in good shape and looking young?
Apart from the greasy, high-calorific food which should certainly be avoided, consider the type of products: whole wheat, thick cereal with whole grains, beans, peas, lean meats - steamed not fried.


Elixir of youth are also vegetable oils. They must be used regularly in small amounts such as in salads. Truly affect the appearance of the skin and prevent the development of atherosclerosis.


An important element is to reduce animal fats, however, so it's best to eat cooked meat and eliminate wywarach soup with meat and bones, because they may cause discomfort artretyczne.Smalec? you forget about it. Just as with the butter, which is worth a good substitute for oil or olive oil. Fish very well affect the condition and are a source of phosphorus for the brain.


Featured topic is so vast that you can write about him without end. But we want to draw your attention to your problem and encourage you to take care of their own health - women's health. For example, the answer lies in the thematic websites (services for women, forums for women, etc.) which move in great detail these issues or to consult a specialist in the field.

No comments:

Post a Comment