Sunday, May 1, 2011

Jak objawia się anoreksja? As manifested in anorexia?

www.douglas.pl

Jak objawia się anoreksja?

Konsekwencją złej diety i nieprawidłowego trybu życia jest bardzo poważna choroba, zwana anoreksją. Zjawisko to często występuje u nastolatek, które za wszelką cenę chcą dorównać z urodą zawodowym modelkom. Z każdej strony dziewczyny bombardowane są reklamami w telewizji, kolorowych czasopismach o idealnej figurze. I tak rodzi się kompleks młodej dziewczyny, że jest brzydka i za gruba.

To problem głębszy, natury psychicznej. Bardziej zostaje zwichrowana psychika niż ciało, choć to, do jakiego stanu można się doprowadzić, rzeczywiście nie ma nic wspólnego z ciałem kobiety. Na pewno też nie przypomina normalnego człowieka.krok 2Zaczyna się bardzo niewinnie - od codziennego stania przed lustrem i wpatrywania się w nie. Doszukiwania w sobie " złych rzeczy". Myślenie zaczyna być takie - może by tak zrzucić kilka kilogramów? Przecież to nic nie zaszkodzi. Te słowa powtarzane jak mantra, zostają zakodowane w mózgu. Już coraz mocniej zaczyna się człowiek przekonywać o swojej niedoskonałości, ba... - nawet jest już pewien. I co teraz?krok 3Następny etap to zainteresowanie się dietą - wprowadzenie nowych zasad do codziennego jadłospisu. Skrupulatne liczenie kalorii. Oprócz zwracania szczególnej uwagi na to, co spożywa się codziennie, dochodzi do tego jeszcze zażywanie preparatów, które mają za zadanie stymulować spalanie tkanki tłuszczowej. Preparaty te powodują wyprodukowanie ciepła przez mięśnie i proces ten pozwala na utratę zgromadzonego tłuszczu. Identyczny przypadek ma miejsce, gdy organizm walczy z gorączką. Pocimy się wówczas i produkujemy ciepło, a więc również spalamy zbędną tkankę.krok 4Innym sposobem są tabletki, które działają, jak "zapychacze" żołądka. Likwidują głód oraz dają złudne uczucie sytości, przez co odnosi się wrażenie, że w ogóle nie potrzebujemy jedzenia. Wpływają też na hamowanie apetytu i jednocześnie przyspieszają proces trawienia w organizmie.krok 5Wzory czerpane właśnie przez nastolatki często prowadzą do skutków tragicznych. Zakodowane tak bardzo głęboko w psychice stwierdzenie: " być szczupłym to sposób na szczęście", nagle wymyka się spod kontroli. Młoda dziewczyna podejmuje decyzję na własną rękę, że zrobi wszystko, by nie być "gorszą" od tych, którzy uśmiechają się na reklamach. W jej podświadomości uruchamia się mechanizm, że w momencie, gdy będzie się więcej odchudzać, szybciej osiągnie to szczęście.krok 6Zaczyna wertować wszystkie gazety, informacje na temat odchudzania. Powoduje to, że dąży do tego na ślepo, nie kontrolując swojego stanu fizycznego. Ogranicza coraz częściej jedzenie, mówiąc, że nie jest głodna.krok 7Nie dopuszcza do siebie myśli, że może sobie zaszkodzić, a skutki będą nieodwracalne. Wpada w pętlę maniackiego odchudzania, nie panuje nad czasem, który poświęca swojej urodzie. Mówienie, że " wszyscy tak teraz robią", nie zmienia faktu, że działa bezmyślnie i naraża swoje życie. Każdy stracony kilogram jest ogromnym sukcesem, natomiast przytycie powoduje zdenerwowanie, irytację i natychmiastową chęć, by się tego pozbyć. Takiej osobie wydaje się, że z każdym pozbytym się gramem zbliża się do ideału.krok 8Rysuje się obraz nędzy i rozpaczy, na pewno nie ma to nic wspólnego z figurą kobiecą. Ciągle prześladuje ją myśl, że nadal jest nieatrakcyjna z powodu nadwagi. Do tego dochodzi jeszcze chorobliwe liczenie kalorii i strach przed tym, co się zjadło i w jakiej ilości. Nie dopuszcza żadnych argumentów z zewnątrz, że źle robi, że może to przypłacić życiem. Nic nie jest w stanie odwieść ją od swojego celu. To przypadek bardzo zaawansowany i tu prośby czy zakazy nic nie pomogą. Jeżeli we właściwym czasie taka osoba nie otrzyma pomocy, to zostaje stracona na zawsze i może przypłacić to swoim życiem.

--
Stopka
http://www.zaradni.pl/porada/2776,jak_kolor_czekoladowy_komponuje_sie_we_wnetrzu

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


As manifested in anorexia?
The consequence of poor diet and inappropriate lifestyle is a very serious disease called anorexia. This phenomenon often occurs in teenagers, which at any price they want to keep up with the beauty professional to models. Each side of the girls are bombarded with advertisements on television, glossy magazines with a perfect figure.And so is born complex is a young girl that is ugly and too thick.This is a problem deeper, psychological. Twisted psyche is more than the body, but as to what the state can lead, actually has nothing to do with the woman's body. Surely it is not like a normal human being.


Step 2


It starts very innocently - from the daily stand before the mirror and staring at them. A reconstruction of a "bad thing". Thinking begins to be such - why not lose a few pounds?But it's not hurt. These words are repeated like a mantra, are encoded in the brain.Already more and more begins to convince a man of his imperfections, ba ... - Even longer sure. Now what?


Step 3


The next step is interest in the diet - the introduction of new rules for the daily menu.Meticulous calorie counting. In addition to paying special attention to what you eat every day, it still comes to the use of preparations which are intended to stimulate fat burning.These preparations cause the muscles to produce heat and this process allows for the loss of stored fat. The same case occurs when the body fights with a fever. The sweat and produce heat, and thus also burn superfluous tissue.


Step 4


Another way are tablets that act as "hanger-on" stomach. Eliminate hunger and give a false feeling of satiety, which is the impression that in general we do not need food. Also affect the inhibition of appetite and simultaneously accelerate the process of digestion in the body.


Step 5


Patterns derived just by teenagers, often lead to tragic consequences. Coded so very deeply in the psyche of the statement: "To be thin is the way to happiness", he suddenly gets out of control. Young girl takes decide on their own, that will do anything to not be "worse" than those who smile at your ads. In her subconscious starts mechanism that, when more will lose weight more quickly achieve this happiness.


Step 6


Begins to flip through all the newspapers, information on weight loss. The result is that it tends to do so blindly, without controlling your physical condition. Increasingly restricts food, saying that he is not hungry.


Step 7


Do not allow yourself to think that he can hurt, and the consequences will be irreversible.It goes into a loop maniackiego weight loss, not the master of time, which devotes its beauty. Saying that "all they are doing so now, do not change the fact that acts thoughtlessly and exposes his life. Every kilogram lost is a huge success, and weight gain causes nervousness, irritability, and an immediate desire to be rid of. Such a person, it seems that with each pozbytym a gram of approaching the ideal.


Step 8


Draw a picture of misery and despair, I'm sure it has nothing to do with the feminine figure. Still haunts her mind that it is still unattractive because of overweight. Added to this is morbid counting calories, and fear of what is eaten and in what quantities. Do not allow any arguments from the outside, it does badly, it might pay with life. Nothing can deter her from her goal. It's a case of very advanced and there's a request that bans will not help. If in due course, such a person does not receive aid, it is gone forever and can pay with your life is.

No comments:

Post a Comment