Sunday, May 1, 2011

Etapy diety Dukana Stages of dietary Thread

www.douglas.pl

Etapy diety Dukana

Dieta Dukana to jedna z najskuteczniejszych diet jakie dotychczas stworzono, aczkolwiek nie ma ona naukowego poparcia.

Największym problemem diety Dukana jest wskazywanie na wiele potencjalnych dolegliwości, które mogą się pojawić u tych pacjentów, którzy będą ją stosowali. Niemniej jednak popularność diety budzi podziw u wszystkich lekarzy i nie wiadomo do końca skąd się wzięło, aż tak duże zainteresowanie dietą ze strony Polaków. Niemniej jednak powiedzieć należy, że dieta Dukana jest skuteczna i dzieli się na kilka etapów.

W pierwszym etapie, czyli w tzw. fazie uderzeniowej, można spożywać tylko i wyłącznie produkty białkowe. Do tego należy pić dużo wody, ale również dopuszczalne jest picie herbaty ziołowej. Można jeszcze dodać wszystkie napoje typu light, czyli takie, które nie zawierają cukru. Długość wspomnianej fazy to minimum 5, a maksimum 10 dni.

Drugi etap to faza równowagi. W tej fazie należy dodać warzywa. Przez kolejnych pięć dni należy spożywać wyłącznie posiłki składające się z warzyw oraz białek. Taki cykl powinno się powtórzyć. Tą fazę należy powtarzać tak wiele razy, aż uda się wam osiągnąć wagę oczekiwaną.

Kolejna faza, to utrwalenie posiadanej wagi i zapobieganie efektowi jo-jo. Etap ten powinien trwać 10 dni dla każdego utraconego kilograma. Można wprowadzić owoce, produkty skrobiowe, jak również pełnoziarniste pieczywo. Jeden dzień w tygodniu nie ma żadnych ograniczeń - jecie co chcecie. Inny dzień to dzień białkowy. Wtedy powinniście spożywać tylko produkty białkowe.

Ostatnim etapem diety jest jedzenie tego, co się najbardziej lubi codziennie, prócz jednego dnia tygodnia. Ten etap powinien ciągnąć się już przez całe życie.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Stages of dietary Thread

Thread Diet is one of the most effective diet which so far developed, although it has noscientific support.
Thread diet biggest problem is identifying the many potential problems that may arise in those patients who would have used it. Nevertheless, the popularity of the diet is admirable in all the doctors and it is not known until the end where it came from, so a diet high interest from Poles. However, to say that diet is effective and Thread is dividedinto several stages.

In the first stage, ie in. phase of the shock, you can eat only protein products. For thisyou should drink lots of water, but it is permissible to drink herbal tea. You can still addany type of soft light, that is, those that do not contain sugar. The length of that phase is a minimum of 5 and a maximum of 10 days.

The second phase, the phase equilibrium. At this stage, add the vegetables. Over thenext five days you should eat only meals composed of vegetables and proteins. Thiscycle should be repeated. This phase should be repeated many times until you manage to achieve the expected weight.

The next phase, the consolidation of owned and prevention of weight yo-yo effect. This phase should last for 10 days for each pound lost. You can enter the fruit, starchy foods,as well as whole-grain bread. One day a week there is no limit - eat what you want.Another day is a day of protein. Then you should eat only protein products.

The final stage of the diet is to eat what he likes most every day, but one day of the week. This step should go on for longer lifetime.

No comments:

Post a Comment