Sunday, May 1, 2011

Skuteczność diety białkowej The effectiveness of dietary protein

www.douglas.pl

Skuteczność diety białkowej

Na świecie prowadzi działalność niezliczona liczba dietetyków i lekarzy, którzy zajmują się opracowywaniem kolejnych programów mniej lub bardziej skutecznych diet.

Wielu dietetyków zgodnie twierdzi, że nie istnieją uniwersalne diety, które będą dobre dla każdego, niezależnie od indywidualnych cech takiej osoby. Warto zaznaczyć, że choroby czy konkretne preferencje osób odchudzających się mogą zadecydować o skuteczności danej diety.

Niemniej jednak, trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie pojawiła się zupełnie inna dieta - dieta białkowa, która - jak potwierdzają liczne przypadki - rzeczywiście wykazuje się wysoką skutecznością. Dieta proteinowa, dieta dukana, czy właśnie dieta białkowa - takie nazwy nosi plan odżywiania się, jaki został stworzony przez francuskiego lekarza i dietetyka - Pierre Dukana.

Opiera się on na w miarę prostej zasadzie. Mianowicie osoba odchudzająca się musi wyeliminować ze swoich codziennych posiłków wszelkie produkty spożywcze, które nie są białkami. W pierwszym, najbardziej restrykcyjnym etapie diety Dukana, można spożywać niewiele produktów, w zasadzie czyste białka - i nic poza tym. Nie można nawet jeść większości warzyw i owoców, co dla wielu osób może się wydawać co najmniej dziwne.

Wcześniejsze, popularne diety nigdy nie wykluczały tak zdrowych przecież na pierwszy rzut oka, produktów. Nie wiedzieć w zasadzie czemu doktor Dukan postanowił, że powinny one zniknąć z talerza osób, które stosują jego dietę. Dieta białkowa ma jedną, wielką zaletę - jest rzeczywiście skuteczna. Przekonało się o tym już wiele tysięcy osób z całego Świata.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


The effectiveness of dietary protein

The world operates countless nutritionists and doctors who are engaged in further developing the programs more or less effective diets.
Many nutritionists agree that a there is no universal diet that will be good for everyone, regardless of the individual characteristics of such a person. It is worth noting that thedisease or the specific preferences of the diet may decide on the effectiveness of thediet.

However, we must say that recently appeared in a completely different diet - protein diet, which - as confirmed by numerous cases - actually has a high efficiency. Protein diet,diet Thread is unclear whether this protein diet - such names are called eating plan,which was created by a French physician and nutritionist - Pierre Thread.

It is based on a simple principle where. Namely, the person dieter must eliminate fromtheir daily meals, any food products that are not proteins. In the first stage, the most restrictive diet Thread, few products can be consumed, almost pure protein - andnothing else. You can not even eat the most fruits and vegetables, which for manypeople it may seem strange.

Earlier, a popular diet never exclude so healthy after all, at first glance, the products. Do not know why the doctor basically Thread decided that they should disappear from the plate of people who use the diet. Protein diet has one big advantage - it is reallyeffective. Has learned that several thousand people from around the world.

No comments:

Post a Comment