Tuesday, May 3, 2011

Jak dopasować odpowiednią dietę sportowca How to fit a special diet Athlete

www.douglas.pl

Jak dopasować odpowiednią dietę sportowca

Właściwy sposób odżywiania się to jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Pokarm nie tylko zaspokaja głód, ale również dostarcza organizmowi niezbędnej energii, witamin, substancji odżywczych a także materiałów budulcowych.

Właściwy sposób odżywiania się to jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Pokarm nie tylko zaspokaja głód, ale również dostarcza organizmowi niezbędnej energii, witamin, substancji odżywczych a także materiałów budulcowych. Właściwe odżywianie wpływa na prawidłowy rozwój organizmu oraz pomaga regulować procesy zachodzące wewnątrz organizmu. Różne tryby życia, obecny stan zdrowia, wiek czy też aktywność fizyczna mogą warunkować sposób w jaki powinien odżywiać się człowiek. Odpowiednia dieta jest szczególnie ważna dla sportowców.Uprawianie jakiejkolwiek ruchowej dyscypliny sportowej powoduje bardzo często skrajne obciążenia organizmu, co w efekcie wpływa na zużycie przez niego energii oraz innych substancji o charakterze fizjologicznym i żywieniowym. Właście dobrana dieta to ponad 50% sukcesu sportowca. Ponieważ sporty różnią się od siebie znacznie ilością wkładaniem w nie pracy fizycznej konieczny jest indywidualny dobór artykułów żywnościowych i diety. Inne zapotrzebowanie energetyczne i żywieniowe mają bowiem sporty siłowe, inne sporty wytrzymałościowe a jeszcze inny sporty dystansowe.Aby uzupełnić w organizmie poziom takich składników jak białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały dietetycy zalecają sportowcom stosowanie specjalnych produktów, którymi są suplementy diety. Są to produkty żywieniowe bogate w składniki ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponieważ aktywność fizyczna podczas uprawiania sportów znacznie wzmaga zużycie energii i innych substancji, spożywanie właściwych produktów żywnościowych nie wystarcza dlatego trzeba wzbogacić dietę w suplementy odżywcze.Substancje odżywcze i energię należy uzupełniać na dwóch etapach. Pierwszy z nich to czas przed treningiem, zawodami sportowymi itp. Polega on na tworzeniu większego zapasu energii w organizmie w postaci węglowodanów i białek, przez co organizm znacznie wolniej męczy się podczas wysiłku. Drugim etapem jest uzupełnianie minerałów i substancji fizjologicznych po wysiłku fizycznym. Pozwoli to na szybszy powrót organizmu do równowagi po znacznym jego obciążeniu wysiłkiem fizycznym.

--
Stopka
Czasem pisze...

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

How to fit a special diet Athlete
The correct way of eating is one of the most important factors influencing human health.Food not only satisfies hunger but also provides the body with necessary energy, vitamins, nutrients and building materials.The correct way of eating is one of the most important factors influencing human health.Food not only satisfies hunger but also provides the body with necessary energy, vitamins, nutrients and building materials. Proper nutrition affects the normal development of the body and helps regulate the processes occurring inside the body.Different modes of life, current health status, age or physical activity can condition the way it should eat the man. Proper diet is especially important for athletes.


The practice of any motor sport very often causes extreme load on the body, which in turn affects its energy consumption and other substances with a physiological and nutritional. An adequate diet is chosen over 50% of the success of the athlete. Because the sports differ greatly in the amount of insertion of physical labor is not needed is an individual selection of food and diet. Other energy and nutritional needs are since strength sports, endurance sports and sports yet another distance.


To fill in the body levels of ingredients such as proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, nutritionists recommend that athletes use of special products, which are dietary supplements. These are products rich in dietary components important for the proper functioning of the body. Because physical activity during sports activities greatly increases energy consumption and other substances, and eating proper food is not enough because you need to enrich your diet with nutritional supplements.


Nutrients and energy to be filled in two stages. The first is the time before training, sports competitions, etc. This includes creating a greater supply of energy in the body in the form of carbohydrates and proteins, making the body more slowly get tired during exercise. The second step is to replace the minerals and substances of physiological after exercise. This will allow for faster recovery of the body to balance the load after a considerable physical effort.

No comments:

Post a Comment