Sunday, May 1, 2011

Jak schudnąć z brzucha How to lose weight from stomach

www.douglas.pl

Jak schudnąć z brzucha

Jak szybko schudnąć z brzucha. Kilka naprawdę przydatnych wskazówek. Przykładowe ćwiczenia takie jak mały mostek, skłony boczne. Wskazówki dotyczące diety.

Wiele osób zadaje sobie pytanie,jak szybko schudnąć z brzucha. Odpowiedź jest banalna wręcz - wystarczą ćwiczenia i odpowiednia dieta. Co do tego pierwszego, istnieją specjalne ćwiczenia, które nie tylko pozwalają nam schudnąć, lecz sprawić, aby nasz brzuch był płaski. Oczywiście ideałem byłoby, gdyby to wszystko działało szybko, lecz radzę mieć cierpliwość - efekty będą widoczne po jakimś czasie. Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane ćwiczenia to: rower, bieganie, robienie brzuszków, a bardziej przedsiębiorcze osoby znajdą w Sieci specjalne ćwiczenia do tego: skłony boczne, mały mostek, kolana do piersi itp. To ostatnie wygląda następująco:

Kładziemy się na macie/materacu/kocu. Ręce układamy wzdłuż ciała. Kolana lekko zgięte. Stopy podparte o podłogę.W trakcie wdechu podnosimy nogi na wysokość piersi (zgięte w kolanach!). Oczywiście - nic na siłę, jeśli nie dajemy rady "na idealnie", trudno. Kiedyś dojdzie się do takiej formy. W trakcie takiego układu staramy się utrzymać pozycję przez parę sekund. Wydychamy powietrze, jednocześnie opuszczamy nogi do pozycji początkowej. Uwaga: nie kładziemy nog zupełnie płasko, bo to przeszkadza odpoczywać kręgosłupowi. W przypadku bólu w dolnej jego części konieczne jest przestanie. Ćwiczenia powtarzamy od 8 do 12 razy.

Rzecz jasna, jeśli chcemy idealnej sylwetki, to na aktywności fizycznej nasza działalność nie powinna się kończyć. Co sprytniejsze i - nie da się ukryć - bogatsze panie stosują tzw. bieliznę wyszczuplającą. Problem jednak w tym, że przy czytaniu o tym typie towaru, ma się wrażenie, że materiał jedynie układa fałdki na naszym ciele, a nie powoduje spalania tłuszczu. Dla kogoś, kto chce zaoszczedzić czasu i taka uluda wystarczy, to rozwiązanie jest idealne. A jednak, jestem zdania, że to ślepa uliczka i trzeba wrócić na właściwe tory, którymi są - na przykład - odpowiednie diety.

Tłuszcz bierze się nie tylko z braku ruchu - on jest skutkiem pochłaniania zbyt dużej ilości jedzenia dla organizmu. Pierwszy i bardzo trudny krok w diecie powinien rozpocząć się od ograniczenia jedzenia. Oczywiście - nie wolno przesadzić w drugą stronę. Jakieś diety-cud, które polecają być cały dzień na wodzie należy z miejsca wyrzucić do kosza. Jeśli już mamy zmniejszyć ilość pożywienia w ciele, to róbmy to powoli... Zrezygnujmy z chleba chociażby, ale aby organizm przyzwyczaił się do jego braku, potrzeba siedmiu dni. Po nich kolejne siedem dni - znów coś odkładamy. Nie jestem lekarzem, powtórzę więc banały: nie rezygnujemy z takich rzeczy, jak owoce i warzywa, gdyż one są najzdrowsze. Może warto ograniczyć ziemniaki, czy przejść na ryż, bo mniej tuczą. Jeśli coś gotujemy, to na parze i unikamy smażenia. Nie jemy słodyczy - jeśli już musimy, to raz na tydzień. A diety... Lepiej z lekarzem porozmawiać o niektórych propozycjach, bo nie wszystkie pomysły napotkane w gazetach mogą być zdrowe.

Wróćmy na chwilę do ćwiczeń, bo to jednak dość ważny element odchudzania... Spotyka się twierdzenia, że "schudnąć z brzucha" można na siłowni - jeśli kogoś na nią stać. Student ma ją za darmo na swojej uczelni, zwykle. Oczywiście, wówczas nie będziemy musieli się martwić brakiem umiejętności jeżdżenia na rowerze, czy też mieszkaniem w dziupli, gdzie nie ma za bardzo jak rozłożyć byle koc. Tu spotykamy tyle przestrzeni, ile to niezbędne i przyrządy, które służą do sportowych wyczynów. Musimy się jednak uzbroić w wiedzę, jakie elementy służą brzuchowi. Zwykle są to: ławeczka, na której unosimy nogi i to, co pozwala nam na skręty tułowia, jego wznosy w pozycji leżącej, spinanie brzucha oraz jego odwrotność.

Jest wiele różnych pomysłów na to, jak schudnąć. Dobre są diety, dobre są tradycyjne ćwiczenia, jak i również zdrowy rozsądek i kreatywność. Na cokolwiek byśmy nie wpadli i na jakiekolwiek kombinacje byśmy się zdecydowali, przede wszystkim potrzebny jest nam umiar i świadomość, że nie możemy dopuścić do przemęczania organizmu.
--
Stopka
Jak szybko schudnąć. Pomysły, inspiracje, porady.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


How to lose weight from stomach
How to lose weight quickly from the stomach. Some really useful tips. Sample exercises such as the small bridge, lateral bending. Tips for diet.Many people are asking how to lose weight quickly from the stomach. The answer is quite trivial - just exercise and proper diet. As to the former, there are special exercises that not only allow us to lose weight, but to make our stomach was flat. Obviously the ideal would be if it all worked quickly, but I suggest to be patient - the effects will be visible after some time. The best known and most commonly used classes are: cycling, running, doing sit-ups, and more enterprising individuals will find on the web for that special exercises: lateral bending, a small bridge, knees to chest, etc. The latter is as follows:
We lay on the mat / mattress / blanket. Hands laid along the body. Knees slightly bent.Feet propped on podłogę.W you breathe raise the height of the breast leg (bent at the knees!). Of course - nothing by force, if we do not give advice "to perfect", it's hard. I used to come to such a form. In the course of such a system we are trying to maintain its position for a few seconds. Exhaled air, while we leave the legs to the starting position.Note: Do not put your leg completely flat, because it prevents the spine to rest. In the case of pain in the lower part thereof is necessary stops. We repeat classes from 8 to 12 times.
Of course, if you want perfect figure, it is the physical activity of our activities should not be ending. What's smarter, and - you can not hide - so apply the richer ladies. slimming underwear. But the problem is that when you read about this type of product, one has the impression that only the material puts on our body folds, and does not burn fat. For someone who wants to save time, and such deception is enough, this solution is ideal.And yet, I believe that is a dead end and need to get back on track, which are - for example - an appropriate diet.
Fat comes not only from lack of traffic - it is the result of absorbing too much food for the body. The first and very difficult step in your diet should start from a reduction of food. Of course - do not overdo it the other way. Some diet-miracle, they recommend to be all day on the water should be the place to throw away. If we have to reduce the amount of food in the body, then let us do it slowly ... Even resign from the bread, but that the body got used to his absence, the need for seven days. After them, the next seven days - again, something put it aside. I'm not a doctor, so I repeat platitudes: do not give up with such things as fruit and vegetables, since they are the healthiest. It might be worthwhile to limit the potatoes or rice to go on because it's less fattening. If you cook something, then steamed and avoid frying. We do not eat sweets - if you already have, then once a week. A diet ... You better talk to your doctor about some proposals, because not all the ideas encountered in the newspapers can be healthy.
Think back to exercise, because it is a rather important part of weight loss ... Meets the claim that "to lose weight from the belly" may be in the gym - if someone afford it. The student has it for free at his alma mater, usually. Of course, then we will not have to worry about a lack of driving skills on a bike, or dwelling in a hollow where there is too spread out just like a blanket. Here we find as much space as necessary and instruments that are used for sporting feats. However, we must arm ourselves with knowledge, what elements are belly. Typically, these are: bench, where we raise our legs and that's what allows us to twisting the torso, his wznosy supine, the spin of the abdomen and its inverse.
There are many different ideas on how to lose weight. Are good diet, good traditional exercises, as well as common sense and creativity. In whatever we do not fall into any combination, and we agree, first of all we need moderation and awareness that we can not allow to strain your body.

No comments:

Post a Comment