Sunday, May 1, 2011

Why you need antioxidants? Do czego potrzebne są antyoksydanty?

www.douglas.pl

Do czego potrzebne są antyoksydanty?

Obecnie bardzo często słyszy się o potrzebie używania dużej porcji antyoksydantów. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska i w związku z tym coraz większa ilość wolnych rodników tlenowych dewastujących nasze zdrowie.

suplementy-diety-30Wolne rodniki są przyczyną nagłego starzenia się ciała. Wywołują również wiele bardzo niebezpiecznych chorób, a wśród nich np.: choroby serca, choroby oczu, choroby neurologiczne, no i niestety najtrudniejsze - choroby nowotworowe. Antyoksydanty to po prostu związki chemiczne, unieszkodliwiające rodniki tlenowe.

Nasze ciało produkuje endogenne antyoksydanty jak np. glutation, estrogen, czy kwas moczowy. Wewnętrzna produkcja to w dzisiejszych czasach niestety za mało.

Konieczne są dodatkowo przeciwutleniacze zjadane z pożywieniem. Najważniejsze z nich to witamina C, witamina E, likopen, alfa karoten, polifenole, luteina, cynk, mangan. Wraz ze wzrostem degradacji środowiska, wiekiem, czy też w okresach przewlekłego stresu ilość antyoksydantów dostarczanych z posiłkami powinna wzrastać.
Właściwa ilość antyoksydantów zapewnia organizmowi odpowiednią ochronę, opóźnienie procesów starzenia, potęguje odporność organizmu. Dostarczenie wystarczającej ilości antyoksydantów wymaga zjedzenia każdego dnia co najmniej dwóch posiłków z czystych ekologicznie świeżych warzyw i jednego posiłku
z czystych ekologicznie owoców. To naprawdę trudne zadanie, zwłaszcza dla mieszkańców miasta.

Z jakiego powodu czystość ekologiczna zjadanych roślin jest tak bardzo ważna jeśli chodzi o zawartość antyoksydantów? Trzeba zdawać sobie sprawę problem rodników tlenowych dotyka też roślin. Uprawy nie ekologiczne, wykorzystujące sztuczne nawozy i sztuczne środki ochrony roślin skutkują powstawaniem dużej ilości rodników tlenowych, z którymi roślina musi sobie poradzić.

Stosuje do tego celu oczywiście własne przeciwutleniacze. W efekcie zawartość antyoksydantów w roślinie sukcesywnie maleje. Dla każdego, kto nie godzi się ze zbyt szybkim starzeniem, czy chorobami wywołanymi działaniem rodników tlenowych z pomocą przyjdą naturalne suplementy diety. Należy upewnić się, że suplement diety powstał z czystego ekologicznie materiału. Dowodem są odpowiednie certyfikaty.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Why you need antioxidants?
Currently, very often hear about the need to use large amounts of antioxidants. The reason is the pollution and, therefore, an increasing amount of free oxygen radicals devastating our health.Free radicals are the cause of sudden aging of the body. Also have a lot of very dangerous diseases, among them such as: heart disease, eye disease, neurological diseases, and no, unfortunately the most difficult - cancer. Antioxidants are simply chemical compounds, neutralizing oxygen radicals.
Our body produces endogenous antioxidants such as glutathione, estrogen, or uric acid.Domestic production is nowadays, unfortunately, not enough.
Antioxidants are needed in addition to the food eaten. The most important are vitamin C, vitamin E, lycopene, alpha carotene, polyphenols, lutein, zinc, manganese. With the increasing environmental degradation, age, or during periods of chronic stress, the amount of antioxidants should be provided with meals to increase.The appropriate amount of antioxidants provide the body with adequate protection, delaying the aging process, enhances immunity. Providing a sufficient amount of antioxidants eat each day requires at least two meals with clean fresh vegetables and one mealwith clean fruit. It's really a difficult task, especially for city residents.
What is the reason plants eaten organic purity is so important when it comes to antioxidant content? We must be aware of the problem also affects oxygen radical products. Organic crops, using artificial fertilizers and synthetic pesticides result in the formation of large quantities of oxygen radicals, which the plant must deal with.
Apply for this course, its own antioxidants. As a result, the content of antioxidants in the plant gradually decreases. For anyone who does not agree with too rapid aging, and diseases caused by the action of oxygen radicals with the help will come natural supplements. Make sure that a dietary supplement made from ecologically pure material. Evidenced by appropriate certificates.

No comments:

Post a Comment