Sunday, May 1, 2011

Jak utrzymać wagę po diecie? How to maintain your weight after the diet?

www.douglas.pl

Jak utrzymać wagę po diecie?

No dobrze, udało Ci się. Po zastosowaniu odpowiedniej diety, zestawu ćwiczeń, medytacji, środków farmakologicznych i czego tam jeszcze... schudłaś. Ale jak utrzymać wagę po diecie? W końcu nie można w nieskończoność żyć na przysłowiowym "plasterku sałaty" dziennie - ale powrót do dawnych nawyków żywieniowych może być zabójczy dla naszej nowej, wymarzonej i okupionej twardą dietą wagi.

Na szczęście pomiędzy dwiema skrajnościami, czyli dietą odchudzającą a opychaniem się bez opamiętania jest mnóstwo miejsca. Poniżej chciałbym zaproponować kilka sposobów na to, jak utrzymać wagę po diecie. Z góry przepraszam za to, że część z nich ma dosyć bezpośrednią, żeby nie rzec - nieuprzejmą formę. Po prostu tak łatwiej je zapamiętać.Sposób pierwszy: nie przestawaj się ruszać!O ile dieta to często coś, co stosujemy tylko przez pewien czas, ruch powinien stać się stałym elementem naszej rutyny. Tai-chi, siłownia, basen czy jogging - jeśli chcesz utrzymać wagę po diecie, RUSZAJ SIĘ! Twoją najlepszą obroną przed powrotem do dawnej wagi i fatalnej figury są Twoje mięśnie. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz starała się utrzymać wagę po diecie, zaprzestanie ćwiczeń to najlepszy sposób, żeby w ciągu kilku miesięcy wrócić do punktu wyjścia.Sposób drugi: mniej tłuszczu i cukrówPowrót do dawnych nawyków żywieniowych to najczęstszy sposób na ponowne przytycie. Jak utrzymać wagę po diecie? Najlepiej zmieniając nawyki - tak powiedzą Ci wszyscy. Haczyk w tym, żeby zrobić to nie gwałcąc jednocześnie naszych gustów i przyzwyczajeń. Nie chcemy przecież przez całe życie marzyć skrycie o jedzeniu - dopiero to może zabić w nas całą radość życia!Co zatem zrobić? To proste - postarać się zachować tyle z naszej poprzedniej tuczącej diety, ile możemy... z kilkoma różnicami. To znaczy, zadbajmy o to, by było w niej mniej tłuszczu i cukru. Zamiast smażyć frytki w głębokim oleju, użyjmy piekarnika. Zamiast zwykłej Coca-Coli kupujmy wersję Light. Zamiast tortów na czekoladzie jedzmy te na bezach. Zamiast zwykłego majonezu używajmy jego niskokalorycznej wersji. Innymi słowy, zamiast majstrować przy daniach, zmodyfikujmy listę produktów, z których je przygotowujemy.Właściwie w większości przypadków te dwa pierwsze sposoby to wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać wagę po diecie. Ale w drastyczniejszych przypadkach dobrze też pamiętać o:Sposobie 3: cudownej diecie "ŻP"Czyli dieta "Żryj Połowę". Chodzi o to, żeby po wracając do dawnego sposobu żywienia zmniejszyć o połowę (a tak naprawdę jakąś 1/3) ilość mięsa i "wypełniaczy" (ziemniaków, ryżu itp.) nie zmieniając jednocześnie ilości "zieleniny" na talerzu. Pozwala to szybko zmniejszyć ilość przyjmowanych kalorii pozwalając jednocześnie do powrotu do naszej dawnej diety....i sposobie 4: "magicznej krówce"Dobrym, choć "domowym" sposobem są także cukierki "krówki". Jeśli pozbawiony słodyczy czujesz się jak wyżęty, a chcesz utrzymać wagę po diecie, zamiast kolejnego batonu albo tabliczki czekolady zjedz krówkę. Jest nieduża i (w porównaniu do tabliczki czekolady) niskokaloryczna, a zasładza "na amen", uniemożliwiając dalsze jedzenie słodyczy.Ważne tylko, żeby kupować "krówki-ciągutki" - te, których nie można po prostu rozgryźć i przełknąć. Inaczej skończy się na tym, że będziemy jedli pół kilo cukierków dziennie, a to nie jest właściwa odpowiedź na pytanie, jak utrzymać wagę po diecie. :)

--
Stopka
zdrowie i uroda :)

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


How to maintain your weight after the diet?
Well, you did. After applying the proper diet, exercise set, meditation, pharmaceuticals, and what else ... schudłaś. But how to maintain weight after the diet? In the end you can not live indefinitely on the proverbial "slice of lettuce," a day - but the return to old habits can be deadly for our new dream and paid for by hard-diet weight.Fortunately, between the two extremes, namely a weight-loss diet opychaniem without repentance is a lot of space. Here I would suggest a few ways on how to maintain weight after the diet. I apologize in advance for the fact that some of them are quite direct, not to say - rude form. Just as they are easier to remember.


Method one: do not stop moving!


As far as diet is often something that we use only a limited time, the movement should become a permanent part of our routine. Tai-chi, fitness, swimming or jogging - if you want to maintain your weight after the diet, Move! Your best defense before returning to its former importance and dire figures are your muscles. Regardless of how much you try to maintain your weight after the diet, cessation of exercise is the best way to within a few months to return to the starting point.


Method two: less fat and sugar


Back to old habits is the most common way to re-gain weight. How to maintain your weight after the diet? Top changing habits - so everyone will tell you. Hook that to do this while not violating our tastes and habits. We do not want life-long dream of secretly about food - it just might kill us all the joy of life!


What do we do? It's simple - try to keep as much of our previous fattening diet as we can ... with a few differences. That is to say, take care of it, it would be less fat and sugar. Instead of french fries fried in deep oil, let's use the oven. Instead of the usual Coca-Cola Light kupujmy version. Instead, eat some chocolate cake for those on bezach. Instead of regular mayonnaise use its low-calorie version. In other words, instead of tinkering with the dishes, modify the list of products, from which they prepare.


Actually, in most cases, these first two methods are all you need to keep your weight on a diet. But, in drastic cases, it is important to remember:


Process 3: wonderful diet, "ZP"


So diet "Żryj Half." The idea is that after returning to the old diet reduced by half (and really a 1 / 3) amount of meat and "fillers" (potatoes, rice, etc.) while changing the number of "greens" on the plate. This allows you to quickly reduce the amount of calories while allowing you to return to our ancient diet.


... And how the four "magic krówce"


A good, although "home" way of sweets are also "fudge". If you feel deprived of sweets like a wrung, and want to keep your weight on a diet, instead of another Bathonian or eat a bar of chocolate fudge. It is small and (in comparison to the chocolate bars), low in calories, and zasładza "for good" by preventing further eating sweets.


Valid only to buy "cow-ciągutki" - those that can not simply figure out and swallow.Otherwise end up on the fact that we will eat a pound of candy a day, and this is not the right answer to the question of how to maintain weight after the diet. :)

No comments:

Post a Comment