Tuesday, May 3, 2011

Skuteczne odchudzanie powodem do zadowolenia Successful weight loss cause for satisfaction

www.douglas.pl

Skuteczne odchudzanie powodem do zadowolenia

Prawidłowe odżywianie się oraz spora dawka ruchu jest sposobem na szczupłą sylwetkę.

Idzie wiosna cała przyroda budzi się do życia po zimie. Okres zimowy jest okresem gdzie większość z nas nie kwapi się do wyjścia na zewnątrz z powodu pogody, zimna, mrozu. Zbyt mało ruchu sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej w naszym organizmie a stając na wadze ze zdziwieniem patrzymy na wskaźnik, który pokazuje 5 kg więcej.Czujemy się przy tym źle a nasze ruchy są ociężałe. Dlatego z nadejściem wiosny powinniśmy, i to bez względu na wiek pomyśleć o właściwym odżywianiu, zrzuceniu paru kilogramów i poprawieniu sobie samopoczucia. Zima pod względem dostarczania do organizmu niezbędnych witamin i mikroelementów niestety nam nie sprzyja. Dlatego warto pomyśleć o naturalnych sposobach uzupełnienia tych życiodajnych mikroelementów jak również  o odpowiedniej diecie a przy tym o sporej dawce ruchu. Czasem nawet można sięgnąć po naturalne zioła wspomagające skuteczne odchudzanie.Zioła, które wspomagają naturalny proces odchudzania zwane Guggulu ( z łacińskiego Commiphora wightii lub Commiphora mukul) stosowane na co dzień w medycynie Ayurwedyjskiej są skuteczne przy zwalczaniu otyłości oraz dobrze regulują poziom cholesterolu. Zioła te w naturalny sposób wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Guggul jest żywicą znaną również z efektu zwiększenia liczby białych ciałek krwi oraz posiada silne właściwości antybakteryjne. Zioła te obniżają trójgliceryny. Ostatnie badania naukowe wykazały skuteczność tego zioła podobne do nowoczesnych syntetycznych leków, przy czym nie wykazano żadnych skutków ubocznych podczas stosowania tych ziół.Pragnę nadmienić, że stosowanie ziół i naturalnych środków zapobiegawczych, oraz zmiana trybu życia w odniesieniu do właściwego odżywiania się oraz życia w zgodzie z naturalnym rytmem ( Ruch) jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla wielu z nas. Na własnym przykładzie mogę stwierdzić skuteczność tych metod a także opierając się na opiniach i wypowiedziach, zawartych na tematycznych forach internetowych.  Początki były trudne jak u każdego, lecz po roku efekt widać znaczny, a nie wspomnę o samopoczuciu. Istnieje również wiele skutecznych diet, które z powodzeniem można stosować w połączeniu z ziołami a efekty są zadowalające.Powracając do opisu zioła Commiphora wighii zachodzi pytanie: Jak długo trzeba stosować Shuddha Guggulu aby były efekty terapeutyczne?Tak więc środki ziołowe na bazie roślin zapewniają stopniowe i długotrwałe efekty. Niektóre środki ziołowe stosowane są w ostrych schorzeniach i działają szybko, ale w przypadku opisywanego tutaj zwykle trzeba stosowania przez 3-4 tygodnie -jak w większości ziół - aby osiągnąć pełne efekty. Oczywiście jest to zmienne indywidualnie, a także zależy od rodzaju schorzenia w tym przypadku nadwagi, lub stopnia otyłości.Zwracam uwagę na fakt że nie ma tzw. diety cud lub środka terapeutycznego o działaniu natychmiastowym. Szanuje Państwo swoje zdrowie. Skuteczne odchudzanie jest procesem naturalnym i wymagającym czasu i trochę silnej woli.

--
Stopka
ABC Zdrowia i Życia - Zioła i ziołolecznictwo Jan Opolski

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Successful weight loss cause for satisfaction
Proper nutrition and a large dose of traffic is a way to slim.Spring is coming all nature comes to life after winter. The winter period is the period where most of us are not eager to go outside because of the weather, cold, frost. Too little movement promotes the accumulation of fat in your body weight and become astonished look at the index that shows the 5 kg more.


We are in the wrong and that our movements are sluggish. Therefore, the advent of spring, we should, and that regardless of the age to think about eating right, dropping a few pounds and improve your mood. Winter in terms of providing the body with essential vitamins and trace elements, unfortunately, is not conducive to us. Therefore it is natural to think of ways to supplement this vital micronutrients as well as proper diet and at the same time a large dose of traffic. Sometimes you can even turn to natural herbs to support an effective weight loss.


Herbs that help the natural process of weight loss called Guggulu (Commiphora wightii from the Latin or Commiphora mukul) used every day in medicine Ayurwedyjskiej are effective in fighting obesity and well-regulate cholesterol levels. These herbs naturally assist the body fat in our body. Guggul resin is also known as the effect of increasing the number of white blood cells and has strong antibacterial properties. These herbs reduce trójgliceryny. Recent scientific studies have demonstrated the efficacy of this herb is similar to the modern synthetic drugs, but did not reveal any side effects while taking these herbs.


I would like to mention that the use of herbs and natural preventive measures, and changing lifestyles in relation to the proper diet and living in harmony with the natural rhythm (movement) is probably the best option for many of us. In my own example I can determine the effectiveness of these methods as well as relying on the opinions and statements contained in the thematic forums. The beginnings were difficult, like everybody, but after a year effect is significant, not to mention the well-being. There are also many effective diets that can be successfully used in combination with herbs and the results are satisfactory.


Returning to the description of the herb Commiphora wighii the question is: How long have you used to be Shuddha Guggulu therapeutic effects?


Thus, measures based on herbal plants provide a gradual and long-lasting effects.Some herbal agents are used in acute diseases and act quickly, but in the case described here, you usually need to use for 3-4 weeks-as with most herbs - in order to achieve full effects. Of course this is variable individually, and also depends on the type of disease in this case, overweight or obesity level.


I call attention to the fact that there is no known. miracle diet or a therapeutic agent for immediate action. Respects to their health. Successful weight loss is a natural process and requires time and a little willpower.

No comments:

Post a Comment