Tuesday, May 3, 2011

Zdrowe odchudzanie Healthy weight loss

www.douglas.pl

Zdrowe odchudzanie

Cudów nie ma, a nawet jeśli się zdarzają to na tyle rzadko, że trudno liczyć by cudowne chudnięcie mogło dotyczyć choćby części przypadków. Diety-cud wobec tego nie istnieją. Istnieje racjonalne i nieracjonalne odchudzanie. To pierwsze jest działaniem pro-zdrowotnym, nazwijmy je zdrowym odchudzaniem, to drugie wyniszcza organizm.

Odchudzamy się po to, by ładniej wyglądać, lepiej się czuć, pozbyć się problemów zdrowotnych. Jednym słowem robimy to w trosce o zdrowie i to psychiczne i fizyczne. Zdrowe odchudzanie jest jedynym właściwym kierunkiem odchudzania, ale co jest zdrowe?Zdrowe odchudzanie to dobrze zbilansowane posiłkiZacznijmy od tego, że nie możemy odciąć się od wszystkich wysokokalorycznych składników pokarmowych. Kalorie to energia, której potrzebujemy do życia, to również tłuszcze, w których rozkładają się witaminy, dzięki czemu mogą zostać przyswojone i przetworzone przez nasze organizmy. W zdrowym tłuszczu znajdują się składniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu odpornościowego. W zdrowym odchudzaniu nie może go zabraknąć.Zdrowe odchudzanie to wytrwałość i uparte dążenie do celuZdrowe odchudzanie wymaga stałej zmiany nawyków żywieniowych. Droga do celu niestety nie jest łatwa, ale po kilku miesiącach "treningów żywieniowych" do nowego modelu żywienia każdy z nas jest w stanie przywyknąć. Nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu też można liczyć na efekty odchudzania, ale efekty się pojawią, często zdumiewające - niezbędna jest jednak wytrwałość.Wyjściem z sytuacji nie jest stosowanie rygorystycznych diet - na takich dietach organizm może przetrwać, ale po zakończeniu kuracji zazwyczaj wracamy do starych nawyków. Pojawia się efekt jo-jo i całe odchudzanie można spisać na straty. Katorżnicze diety to zwykła strata energii i czasu jeśli nie potrafimy przemodelować naszych żywieniowych skłonności.Zdrowe odchudzanie to aktywność fizycznaNie jest prawdą, że w bezruchu zdrowo schudniemy, o czym usiłują nas przekonywać twórcy wielu "cudnych-diet". Ćwiczenia fizyczne wpływają na nas dwojako: po pierwsze spalają nadmiar kalorii - po 20 minutach ćwiczeń organizm zaczyna redukować zapasy, a po drugie ruch stymuluje produkcję endorfin. To hormony szczęścia. Podniesienie ich poziomu bardzo ułatwia odchudzanie bo poprawia nam nastrój, niwelując ewentualne rozdrażnienia związane ze zmianą diety.Zdrowe odchudzanie to wreszcie radość z jedzenia i świadome zjadanie pokarmówJedząc szybko, byle jak, z doskoku, "żeby się nie zmarnowało" nie czerpiemy przyjemności z jedzenia, nie nasycamy się tak, jak w czasie spożywania posiłków z uwagą i w pełnym skupieniu. Nie mamy czasu smakować, nie rejestrujemy więc ilości i jakości zjadanych potraw. Bylejakość odżywiania nie sprzyja chudnięciu. Zdrowe odżywianie i zdrowe odchudzanie powinny więc wprowadzać jakość, dzięki której bardziej świadomie jemy a z jedzenia czerpiemy zdrową satysfakcję i to nie pochłaniając go w dużej ilości.Na koniec jedna ważna uwaga: zdrowe odchudzanie oznacza utratę wagi na poziomie mniej więcej kilograma tygodniowo. Ci, którzy obiecują szybsze chudnięcie, albo świadomie wprowadzają nas w błąd, albo nie liczą się z naszym zdrowiem.

--
Stopka
Zdrowe odchudzanieArtykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Healthy weight loss
No miracles, and even if it happen so rarely that it is difficult to expect miraculous weight loss can not relate to at least some cases. Diet-wonder, therefore, do not exist. There are rational and irrational slimming. This is the first action of the pro-health, let's call them healthy weight loss, the latter destroys the body.Lose weight in order to look nicer, feel better, get rid of health problems. In a word we do it in the interests of health and the mental and physical health. Healthy weight loss is the only right direction for weight loss, but what is healthy?


Healthy weight loss is a well-balanced meals


To begin with, that we can not cut itself off from all high-calorie nutrients. Calories are energy, we need to live, it is also fat, which are distributed vitamins, so they can be assimilated and processed by our bodies. The healthy fats are ingredients necessary for the proper functioning of our immune system. A healthy weight loss can not miss it.


Healthy weight loss is a persistent and tenacious pursuit of the


Healthy weight loss requires permanent changes in eating habits. The way to order is unfortunately not easy, but after a few months' training habits "nutrition to a new model each of us is able to get used to. Rome was not built, not at once or you can count on weight loss, but the effects do occur, often surprising - but patience is required.


Solution to this situation is not a rigorous diet - on such diets, the body can survive, but after the treatment typically return to old habits. Appears yo-yo dieting, and all you can write off. Slave diet is a complete waste of time and energy if we can not re-orient our dietary tendencies.


Healthy weight loss is physical activity


It is not true that, in the stillness healthy weight loss, what we try to convince the creator of many "marvelous-diet." Exercise can affect us in two ways: first, burn excess calories - after 20 minutes of exercise your body starts to reduce inventories, and secondly the movement stimulates the production of endorphins. The hormones of happiness.Raising their level of weight loss because it makes it much easier for us to improve mood, eliminating any irritation associated with the change of diet.


Healthy weight loss is finally the joy of eating foods and conscious eating


When eating quickly, carelessly, with doskoku, "so as not to waste" does not derive pleasure from food, not satisfied with the way in time to eat with full attention and focus.We do not have time to taste, so do not record the quantity and quality of food eaten.Mediocrity is not conducive to eating chudnięciu. Healthy eating and healthy weight loss should therefore introduce quality that we eat more consciously and with a healthy eating derive satisfaction, not consuming it in large quantities.


At the end of an important note: healthy weight loss means losing weight at a level more or less pound per week. Those who promise rapid weight loss, or deliberately mislead us, or do not count our health.

No comments:

Post a Comment