Sunday, May 1, 2011

Czy dieta kopenhaska jest niebezpieczna dla zdrowia? Copenhagen Does diet is dangerous for your health?

www.douglas.pl

Czy dieta kopenhaska jest niebezpieczna dla zdrowia?

Dieta kopenhaska znana także jako dieta szwedzka lub dieta trzynastodniowa, to program odchudzania gwarantujący błyskawiczną utratę zbędnych kilogramów. Jest bardzo skuteczna jednak lekarze ostrzegają: dieta kopenhaska może być niebezpieczna dla zdrowia.

Choć dietetycy od lat promują zdrowy sposób odżywiania i zapewniają, że tylko normalna, zbilansowana dieta zagwarantuje zdrowie i zgrabną sylwetkę, my wiemy swoje. Zamiast na co dzień troszczyć się o urozmaicone i wartościowe posiłki, wolimy objadać się ponad miarę, a później w panice sięgać po różne diety cud. Tymczasem dla naszego zdrowia może to być fatalne w skutkach.Na czym polega dieta trzynastodniowa?Jak sama nazwa wskazuje, dieta trwa niespełna dwa tygodnie. Oznacza to, że  - jeśli ma być skuteczna - musi być bardzo restrykcyjna. I rzeczywiście tak jest. Każdego dnia spożywa się trzy, ściśle określone posiłki. Dodajmy, że są one bardzo niskokaloryczne. Np. przez większą część diety śniadanie składa się z filiżanki czarnej kawy osłodzonej łyżeczką cukru. Inne produkty wykorzystywane w diecie to steki, befsztyki, ryba, szpinak i jajka oraz tarta marchewka. Co więcej, w ciągu trwania diety są też takie dni, gdy liczba posiłków ogranicza się do dwóch! Ponieważ dieta jest bardzo restrykcyjna, nie wolno powtarzać jej częściej niż co dwa lata. Co więcej, nawet gdy przerwiemy dietę nie możemy od razu podjąć kolejnej próby - trzeba odczekać wyznaczony czas.Dlaczego dieta kopenhaska może być niebezpieczna dla zdrowia?Choć są lekarze zalecający tę dietę, zdecydowana większość środowiska medycznego formułuje przeciwko diecie szwedzkiej ostre zarzuty. Przede wszystkim jest to dieta tak niskokaloryczna, ze bliżej jej do głodówki, niż do odżywiania. Każdego dnia organizm dostaje około 600 kcal, to bardzo mało. W efekcie podczas diety pojawia się osłabienie, ból głowy, rozdrażnienie, zdarzają się nawet przypadki omdleń. Lekarze ostrzegają, że głodówka lub tak drastyczne ograniczanie liczby kalorii to gotowa recepta na wahania wagi zwane jako efekt jo jo. Głodówki mogą też wywołać zaburzenia metabolizmu i jego spowolnienie, co w przyszłości może zaowocować jeszcze większymi problemami z wagą.Zdaniem dietetyków, wadą diety kopenhaskiej jest też fakt, że zupełnie odrzuca ona, naukowo uzasadnione, zasady zdrowego żywienia. Wedle nich, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, powinno być sycące, złożone z urozmaiconych produktów i dające energię na cały dzień. Picie kawy zamiast śniadania to nie tylko grzech przeciwko szczupłej sylwetce, ale też prosta droga do problemów z układem pokarmowym. Dietetycy przekonują, że filiżanka kawy nikomu nie zaszkodzi, jednak nie wolno jej pić na pusty żołądek.Podczas diety trzynastodniowej zostaje też zaburzona zasada jadania często i w małych ilościach, co zwykle zaleca się osobom dbającym o linię. Lekarze ostrzegają, że trzy posiłki to za mało; zdrowym nawykiem jest jadanie co około cztery godziny. Dieta kopenhaska jest też mało urozmaicona, brakuje w niej między innymi zdrowego tłuszczu, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dostarcza też niewielu witamin, więc konieczna może być suplementacja. Dieta szwedzka może też doprowadzić do wyjałowienia organizmu, co objawia się problemami z wyglądem włosów, skóry i paznokci.

--
Stopka
Artykuł może być przedrukowywany jedynie w niezmienionej postaci z zachowaniem aktywnych linków.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Copenhagen Does diet is dangerous for your health?
Copenhagen Diet, also known as a diet or a diet trzynastodniowa Swedish, is a program that guarantees rapid weight loss lose weight. It is very effective, however, doctors warn: Copenhagen diet can be dangerous to your health. Although nutritionists for years promoted a healthy diet and ensure that only normal, balanced diet will ensure the health and slim figure, we know theirs. Instead, every day care for a varied and valuable food, we like to cram beyond measure, and later in a panic to reach the different diet miracle. Meanwhile, our health can be fatal.


What is the thirteen-day diet?


As the name suggests, the diet lasts less than two weeks. This means that - if it is to be effective - must be very restrictive. And indeed it is. Every day, eat three, well-defined meals. Note that they are very low in calories. For example, the greater part of the diet breakfast with a cup of black coffee sweetened with a teaspoon of sugar. Other products used in the diet is a steak, steaks, fish, spinach and eggs, and grated carrots.Moreover, during the course of the diet are also those days when the number of meals is limited to two! Because the diet is very restrictive, it must not be repeated more frequently than every two years. Moreover, even if you cut the diet, we can not immediately make another attempt - you have to wait a designated period of time.


Why Copenhagen diet can be dangerous to your health?


Although doctors are recommending this diet, the vast majority of the medical diet formulated against the Swedish sharp accusations. First of all, it's so low-calorie diet, with its closer to starvation than to nutrition. Every day your body gets about 600 calories, very little. As a result, the diet appears weakness, headache, irritability, there are even cases of syncope. Doctors have warned that the hunger strike, or such a drastic reduction in the number of calories is a ready recipe for weight variation known as a yo yo. Fasting can also cause metabolic disorders and its slowdown, what the future may lead to even bigger problems with weight.


According to nutritionists, diet Copenhagen disadvantage is the fact that I completely reject it, scientifically, the principles of healthy eating. According to them, breakfast is the most important meal of the day, it should be nutritious, made up of varied products and providing energy for the entire day. Drinking coffee instead of breakfast is not only a sin against the slim silhouette, but also a recipe for problems with the digestive system.Nutritionists argue that a cup of coffee never hurt anyone, but not allowed to drink on an empty stomach.


When the diet is also disturbed trzynastodniowej principle of eating small amounts frequently and which is usually recommended to take care of their people. Doctors warn that the three meals is not enough, a healthy eating habit is approximately every four hours. Copenhagen Diet is also very varied, it lacks among other healthy fats, essential for the proper functioning of the body. It provides a few vitamins, so you may need supplementation. Swedish diet can also lead to the sterilization of the body, resulting in problems with the appearance of hair, skin and nails. 

No comments:

Post a Comment