Tuesday, May 3, 2011

Zmarszczki? To nie dla mnie! Wrinkles? It's not for me!

www.douglas.pl

Zmarszczki? To nie dla mnie!

Która z nas nie denerwuje się na pierwsze pojawiające się zmarszczki lub też kolejne, pojawiające się z dnia na dzień? KAŻDA! Nie ma kobiety, której nie zasmuciłby fakt, że - powiedzmy to sobie szczerze - się starzeje. Jest jednak na to sposób!

Glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu) znany jako kwas hialuronowy, który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną. Najlepszy jest z niego krem na blizny. Kwas hialuronowy (HA) to związek, który wiąże wodę w naskórku. Może on być bezpiecznie stosowany bez konieczności wykonywania testów skóry. W skórze ludzkiej kwas ten jest składnikiem macierzy międzykomórkowej skóry właściwej. W młodej skórze kwasu hialuronowego jest pod dostatkiem, co gwarantuje jej sprężystość i brak zmarszczek. Z wiekiem ilość kwasu maleje. Krem na zmarszczki jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy starzejącej się skórze. W późniejszym czasie skóra człowieka się starzeje, traci zdolność wiązania wody, co po 25 roku życia sprawia, iż każdy powinien zacząć używać krem na zmarszczki. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek wody.
Również promieniowanie UV powoduje dramatyczne zmiany w rozłożeniu i dystrybucji HA. Wraz ze zmniejszającą się ilością kwasu hialuronowego w skórze, włókna kolagenowe dezorganizują się co prowadzi do charakterystycznych zmian starczych zwanych przebarwienia. Działanie nawilżające HA związane jest z bardzo silnymi właściwościami higroskopijnymi. Kwas ten w naturalny sposób osłania skórę, tworząc film na jej powierzchni. Ma doskonałe właściwości łagodzące, skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia, nadmiernie wysuszoną, która znacznie podatna jest także na oparzenia. Wygładza, poprawia elastyczność, ujędrnia. Dlatego też, jakiekolwiek korzyści, z kosmetycznego zastosowania HA wynikają z jego obecności na powierzchni skóry. Badania wskazują, że najmniejsze cząsteczki kwasu HA korzystnie wpływają na odbudowę uszkodzonego naskórka (otarta skóra ponownie pokrywa się nabłonkiem) Żele na bazie kwasu hialuronowego są stosowane do wypełnień ubytków w tkankach działając niczym idealny krem na blizny.
--
Stopka
K.B. kwas hialuronowy

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Wrinkles? It's not for me!
Which of us do not get nervous on the first wrinkles appear, or another, emerging from day to day? EACH! There is a woman who does not zasmuciłby the fact that - let's face it - is getting old. However, it is a way!Glikozoaminoglikan (a type of polysaccharide) known as hyaluronic acid, which occurs in all living organisms and is one of the largest group of compounds having the identical chemical structure. It is the best cream for scars. Hyaluronic acid (HA) is a compound that binds water in the epidermis. It can be used safely without the need for skin testing.In human skin, the acid is a component of intercellular matrix of the dermis. In young skin, hyaluronic acid is in abundance, which ensures its resilience and lack of wrinkles.With age, the amount of acid decreases. Wrinkle cream is a very good solution for aging skin. Later on human skin ages, it loses the ability to bind water, which after 25 years of age, makes everyone should start using the cream for wrinkles. One molecule of hyaluronic acid is able to bind approximately 250 water molecules.UV radiation also causes a dramatic change in the distribution and the distribution of HA. With the decreasing amount of hyaluronic acid in the skin, collagen fibers disorganize what leads to the characteristic changes in senile called hyperpigmentation.Moisturizing effect of HA is associated with very strong hygroscopic properties. This acid is naturally protects the skin, creating a film on its surface. It has excellent soothing properties, effectively moisturize dry skin with a tendency to chapping, excessively dry, which is also significantly susceptible to burns. It smooths, improves elasticity, firmness.Therefore, any benefit from the cosmetic use of HA result from its presence on the skin surface. Studies indicate that the smallest particles of HA acid beneficial for the reconstruction of damaged skin (skin are open again coincides epithelium) gels based on hyaluronic acid are used to fill cavities in the tissues, acting like a perfect cream for scars.

No comments:

Post a Comment